zoeken binnen de website

Mastercourse Smart Cities

Deze mastercourse helpt u – bestuurder of projectleider bij gemeente, uitvoeringsorganisatie of beleidsdepartement – met een visie, doelstellingen én aanpak voor uw eigen smart city-pilot of smart city-project.

17, 24, 31 mei en 7 juni


Iedereen heeft het erover, maar wat is het? Big data, burgers en bedrijven die het zelf doen, technologie die de overheid rechts inhaalt, maar ook kansen voor duurzaamheid en economie. Een smart city is meer dan data en sensoren.
In een smart city lossen overheid, burgers en bedrijven sámen maatschappelijke vraagstukken op.


Vier avonden onder leiding van prof. Marcel ThaensMarcel Thaens
Elke avond start met een inleiding van een toonaangevend master of hoogleraar. Daarna wordt onder leiding van Marcel Thaens een concrete casus besproken. U discussieert met de andere deelnemers over hoe de ervaringen uit theorie en praktijk doorvertaald kunnen worden naar uw eigen project of ambitie.


Lees het verslag van de bijeenkomsten onderaan deze pagina1


Programma:


17 mei: de bestuurlijke aanpak
_____________________________________________________


master: José Manshanden, gemeentesecretaris Utrecht

José Manshanden Welke stappen moet je zetten? Hoe coördineer je je inspanningen intern en extern? Hoe neem je zowel de politiek als de burger mee in de planvorming en – uitvoering? Tot welke nieuwe verhoudingen met andere organisaties/burgers/bedrijven/overheden moet je komen en hoe opereer je hierin op een handige en effectieve manier? Hoe formuleer je een visie en stel je doelstellingen op (bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid) en zorg je er vervolgens voor dat je deze doelstellingen ook waar gaat maken? En als je start met een pilot, hoe zet je daarna dan een stap naar blijvend resultaat?


De praktijk in Rotterdam:
Presentatie: Frank Vieveen Projectmanager Digitale Economie | Smart City – Gemeente Rotterdam / Pim Stevens, programmamanager Smart Cities KPN voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag


Frank Vieveen - gemeente Rotterdam De 4 Smart City enablers. Na een korte blik in de nabije toekomst worden in de masterclass de randvoorwaarden uiteengezet voor de ICT basis van een slimme stad. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk en de implementatie. U wordt meegenomen in een stedelijke omgeving in Nederland waar connectiviteit, data, een open platform en security bij elkaar komen ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving voor burger en bezoeker.24 mei: het stimuleren van de economische ontwikkeling
_____________________________________________________


master: Frank van Oort, hoogleraar stedelijke ontwikkeling aan de Erasmus universiteit

iBestuur academie, mastercourse smart cities - prof. Frank van Oort

“Smart Cities spelen in op innovatie, cross-overs en slim gebruik van technologie. Maar de productiviteit en werkgelegenheid van steden staan ook onder druk door robotisering. Hoe kunnen steden in dit spanningsveld slim economisch opereren?”
Door het aanbieden van field labs en proeftuinen, en het gebruik van allerlei vormen van technologie moet een innovatief klimaat ontstaan voor bedrijven om zich te vestigen. Anderzijds is het van belang dat bedrijven ook nieuwe technologieën kunnen uitproberen en bij een positief resultaat in staat worden gesteld om hier verder de markt mee op te gaan. Het mes moet aan twee kanten snijden: voordelen voor zowel de overheid als voor het bedrijfsleven. Hoe werkt dit in de praktijk, welke spanningen en kansen doen zich voor en tot welke nieuwe verhoudingen tussen publieke en private sector kan dit leiden?


De praktijk in Den Haag:
Brian Benjamin, programmamanager Smart City bij de gemeente Den Haag

iBestuur mastercourse Smart Cities - Brian Benjamin“Net zoals kennisinstellingen een rol hebben met specifiek onderzoek, kan de overheid zonder dat zij in de lead is wel de cruciale rol van (mede-)investeerder en ‘launching customer’ invullen bij het realiseren van smart cities. De grootste uitdaging hierbij is de gefragmenteerde vraag van een gemeente samenbrengen tot een systematische vraag, gekoppeld aan logische innovatiemomenten als gebiedsontwikkeling of nieuwe aanbestedingen. Dit biedt de mogelijkheid om, in plaats van pilots die nooit schalen, echt impactvolle projecten te realiseren.”


31 mei: naar nieuwe vormen van Mobiliteit
_____________________________________________________


master: Frans Tillema, Lector Intelligente Mobiliteit, HAN University of Applied Sciences / Automotive Research

iBestuur academie - Frans Tillema

Mobiliteit is één van de terreinen waarop de impact van een smart city-aanpak veel op kan leveren als het gaat om duurzaamheid, maatschappelijk rendement én leefbaarheid. Frans Tillema gaat in op de ontwikkelingen van technologie in het verkeer en vervoer; ontwikkelingen die in een gigantische stroomversnelling komen door de toepassing van IT. Hierbij wordt technologie ingezet om het verkeer beter te ‘managen’(denk aan sensoren om real time informatie over verkeersbewegingen te verzamelen) maar ook om vormen van mobiliteit slimmer te organiseren. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan slimme oplossingen voor de deur-tot-deur problematiek in het openbaar vervoer of aan snel opkomende ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s. Steden werken op dit terrein nauw samen met tal van andere organisaties en bedrijven.


Naar nieuwe vormen van mobiliteit. Presentatie: Marit de Jong, strategisch adviseur bij Connecting Mobility / Laurens Lapré, Vice President Consulting CGI

iBestuur mastercourse Smart Cities - Marit de Jong

Het streven naar een betere bereikbaarheid van de stad en haar centrum, gecombineerd met de wens om wat te doen aan de milieuvervuiling en duurzaamheid, maken dat er momenteel veel werk wordt gemaakt van het slimmer organiseren van mobiliteit. Wat gebeurt er op dit vlak, welke beleidsdoelstellingen in het kader van een Smart City levert dit op en welke resultaten worden hierbij bereikt?
Connecting Mobility kent als transitieprogramma een horizon van 10 jaar. De transities die Connecting Mobility aanjaagt, gaan vooral over (het mogelijk maken van) het grootschalig toepassen en benutten van combinaties van nieuwe beproefde technologie, en de verschuiving van de rol van overheden en marktpartijen die daarbij hoort. Een adaptieve aanpak is voorwaarde voor succes.


7 juni: Smart City, de contouren. Een avond met twee masters.
_____________________________________________________

master: Albert Meijer, hoogleraar maatschappelijke innovatie aan de Universiteit Utrecht

iBestuur academie, mastercourse smart cities - master Albert MeijerEen stad slimmer maken klinkt als een wensbeeld. Maar is het dat ook? Albert Meijer duidt de smart city als een datapolis en benadrukt dat het niet alleen gaat om instrumentele vragen maar vooral ook om substantiële vragen: in wat voor een stad willen wij wonen? Wat is een stad? Hij presenteert het idee van Wendbare Publieke Innovatie om op een cocreatieve en gebalanceerde manier om te gaan met de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden voor de stad.


master: Ben van Lier, Director Strategy & Innovation Centric, Professor Steinbeis University Berlin en Lector Hogeschool Rotterdam.

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier Technologie in perspectief. “Als mens, organisatie en samenleving ondergaan wij een technologische revolutie en onze postmoderne samenleving is steeds meer gebaseerd op in netwerken verbonden mensen, organisaties en objecten. Netwerken stellen ons in staat ongeacht tijd en plaats onderlinge verbindingen aan te gaan en informatie uit te wisselen en te delen tussen willekeurige mensen, organisaties en objecten. Technologie en netwerken vormen ook de basis voor de ontwikkeling van intelligente steden in de wereld. Ook de wereldwijde industrie ontkomt niet aan deze ontwikkelingen en termen als Industrial internet, Advanced manufacturing, Smart Industries en Cyber-Physical Systems worden daarmee steeds gebruikelijker. Deze nieuwe industriële revolutie vormt een nieuwe uitdaging voor bedrijven en organisaties en vormt een noodzaak om hun (productie) processen opnieuw uit te vinden. Leven, wonen, werken, produceren en creëren in netwerken vereist een fundamentele verandering in de perspectieven waarmee wij leven, organiseren en produceren.”iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie van PBLQ. Kennispartners: Centric, CGI, KPN.

1

- – - – -


De bestuurlijke aanpak

Verslag van de eerste bijeenkomst (17 mei 2016) - Mastercourse Smart Cities

door: Peter Mom, 23 mei 2016

Een sluitende definitie van het containerbegrip smart cities valt nauwelijks te geven. Wel is duidelijk dat het om nieuwe technologische mogelijkheden gaat en het beleid daarop achterloopt. Ook dat zich spanning voordoet tussen de veelal nog verticaal georganiseerde overheden en de voor smart cities essentiële opgave om horizontale verbanden aan te gaan voor samenwerking en het delen van data.

lees meer

Het stimuleren van de economie

Verslag van de tweede bijeenkomst (24 mei 2016) - Mastercourse Smart Cities

door: Peter Mom, 29 mei 2016

Dat aansprekende smart city-toepassingen veelal te vinden zijn in metropolen als New York of Tokio en wij hier geen steden van dergelijke omvang hebben hoeft geen beletsel te zijn. Wie niet groot is moet slim zijn. Bijvoorbeeld door in niches actief te worden of cross-overs tussen sectoren te realiseren.

lees meer

Nieuwe vormen van mobiliteit

Verslag van de derde bijeenkomst (31 mei 2016) - Mastercourse Smart Cities

door: Peter Mom, 7 juni 2016

De zelfrijdende auto is geen oplossing voor mensen zonder rijbewijs en smart mobility geen panacee voor alle verkeersproblemen. Na deze relativering schetste master-van-dienst Frans Tillema tijdens de derde bijeenkomst van de Mastercourse Smart Cities de geweldige potentie van smart mobility.

lees meer

Gegevens verzamelen in de datapolis

Verslag van de vierde bijeenkomst (7 juni 2016) - Mastercourse Smart Cities

door: Peter Mom, 14 juni 2016

Het lijkt misschien een beetje vreemd dat Albert Meijer zijn bijdrage aan de slotbijeenkomst van de smartcitycursus begon met de vraag: wat is smart city? Waar was het dan de drie voorgaande sessies over gegaan? Nou ja, over smart cities. Meervoud, ze bestaan in allerlei soorten en maten.

lees meer