Artikel

C-level op zeeniveau

‘CxO’s’, beïnvloeden elkaar in toenemende mate. Ook binnen de overheid zijn dergelijke hechte interne verbindingen bepalend voor het succes.

Bevinden we ons nog wel binnen de vertrouwde omgeving van de publieke sector? Als dat zo is, dan lijkt de taal daar stevig te veranderen… Termen die je steeds vaker hoort, kennen hun oorsprong niet in de publieke sector, maar in het bedrijfsleven. C-level? De CIO? Daar zijn we al een tijdje aan gewend. Maar nu: de CTO? En de eerste CDO is ook al gesignaleerd! Kennelijk is er behoefte aan een eenduidige terminologie, gekoppeld aan een herkenbaar pakket van verantwoordelijkheden. Dus, als we over een ministerie praten, dan moet de Chief Executive Officer wel gezocht worden in de secretaris-generaal (en laten we die vooral zo blijven noemen). De Chief Information Officer houdt zich bezig met het informatiebeleid, in vele facetten, van het departement, en de Chief Technology Officer met de technische ICT-infrastructuur, zoals het computercentrum, het fysieke netwerk en de (mobiele) werkplek. En mocht de CIO dat niet in zijn takenpakket hebben, dan richt de blik van de Chief Data Officer zich op… U raadt het. Een belangrijke taak overigens, want een goed beheer en gebruik van data wordt niet voor niets gezien als essentieel en fundamenteel voor het goed functioneren van de organisatie en haar omgeving, bijvoorbeeld in de keten.

Samenwerking

Tussen de leden van het ‘C-level’ kunnen verschillende relaties bestaan, hiërarchisch of collegiaal. Steeds duidelijker wordt het dat een goede samenwerking tussen de verschillende C-level-functionarissen van doorslaggevend belang is voor het succesvol opereren van de organisatie, of keten van organisaties. CxO’s hebben steeds minder een eigen afgezonderd werkterrein, maar beïnvloeden elkaar in toenemende mate. Het is de reden dat IBM zijn meest recente mondiale C-level-study juist hierop gericht heeft.
Doordat deze studie, in het begin met name specifiek gericht op CEO’s, al 10 jaar wordt uitgevoerd, zijn er interessante ontwikkelingen in de tijd waar te nemen. CEO’s, in overheidstermen bijvoorbeeld SG’s of DG’s, of hoofddirecteuren van uitvoeringsorganisaties, hebben lang in macro-economische of specifieke sectorfactoren de meest belangrijke externe beïnvloedende factoren gezien voor de toekomst van hun organisatie. De laatste twee jaar kiezen zij voor technologie als meest bepalende factor.

De laatste studie, gericht dus op alle CxO’s, laat drie sleutelgebieden zien die centraal staan in de toekomstpositionering voor alle CxO’s:

  • het steeds meer openstaan voor wensen en eisen van burger, consument en bedrijfsleven;
  • het onderzoeken van stappen die de digitale en fysieke wereld verbinden;
  • het veroorzaken van meer interactie met, en betrokkenheid van, individuele eindgebruikers, boven het benaderen van slechts categorieën of segmenten.

Organisaties willen de ‘buitenwereld’ naar ‘binnen’ halen en de huidige technologie kan deze ontsluiting verzorgen. Dit is ook voor de overheid een herkenbare ontwikkeling die door digitalisering en sociale media sterk in de hand wordt gewerkt. Zo is het kabinetsbeleid dat vanaf 2017 alle communicatie met de burger digitaal mogelijk moet zijn. Een ontwikkeling ook waarbij de verbinding tussen de verschillende C-levels erg belangrijk is. Zodra ICT niet meer alleen de back office bedient, en de bedrijfsvoering eenvoudiger en goedkoper maakt, maar ook raakt aan primaire processen, en dus aan de eindgebruiker die de organisatie bedient, dienen die CEO, CFO, CIO, CDO en CTO elkaar te begrijpen en te voeden. Het is daarom wellicht niet eens verbazingwekkend dat succesvolle organisaties dergelijke hechte interne verbindingen kennen.

Richtinggevend

Bij de rijksoverheid is de Rijks-CIO richtinggevend voor het informatie- en informatiseringsbeleid. De departementale CIO’s, verbonden aan de CIO’s van ‘hun’ uitvoeringsorganisaties, verbijzonderen waar nodig dit beleid voor het eigen domein. De CTO, die tegenwoordig ook een rijksbrede pendant kent, is van grote invloed op het regisseren van het ICT-aanbod binnen en tussen departementen. Waarbij inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden over voorkeurslocaties voor het uitvoeren van bepaalde taken. Waar de CDO geïntroduceerd is zal deze, met name waar gebruik van specifieke data of informatie door verschillende divisies of ketenpartners gedeeld wordt, het beleid dienaangaande moeten definiëren en handhaven. Allemaal binnen de beleidsopgave die de CEO voor zijn rekening neemt en binnen de financiële kaders van de CFO. De blik naar buiten kan op meerdere niveaus plaatsvinden; de onderlinge consistentie van beleid en uitvoering dient niet alleen bewaakt te worden vanuit een behoefte tot stroomlijnen, maar ook vanuit de erkenning van de onderlinge afhankelijkheid.

IT werd al gezien als noodzakelijk voor een doeltreffende en efficiënte bedrijfsvoering. Nu neemt het ook een sterkere positie in als hoeksteen voor de toekomst, onontbeerlijk voor de realisatie van de organisatiestrategie. Organisaties zijn met name succesvol met hun veranderagenda als de verschillende CxO’s samenwerken vanuit één gezamenlijke IT-visie. Bestuurders in Nederland herkennen dit en zoeken elkaar op. Met als coach de CIO, tegenwoordig samen met CTO’s en af en toe een CDO. Het lijken wel overheidstermen!

_Meer informatie: ibm.com/iibv

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren