zoeken binnen de website

Mastercourse Ketensamenwerking

Overheidsorganisaties werken samen in wisselende ketens en op diverse beleidsterreinen. Goede ketensamenwerking is meer dan gegevens uitwisselen. Onderling vertrouwen en kennis van elkaars primaire processen zijn een voorwaarde. Ketensamenwerking moet niet alleen ‘technisch’ geregeld worden, maar ook op organisatie- en bestuurlijk niveau.

iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie van PBLQ/ HEC. Kennispartners: Be Informed, Everest, CGI, IBM.

U bent bestuurder, beslisser of professional bij een departement, uitvoeringsorganisatie, gemeente of andere non-profit-organisatie. En u heeft in uw dagelijkse praktijk te maken met diverse vraagstukken rond ketensamenwerking. Dan biedt deze mastercourse u zowel een bruikbaar conceptueel kader, als praktische voorbeelden en handreiking voor uw eigen werk.

Inschrijving gesloten. Lees het verslag van de bijeenkomsten via de link onderaan deze pagina.

Woensdag 30 oktober: Vormen van ketensamenwerking

De ene keten is de andere niet; een overzicht en kader

Master: Jan Grijpink, emeritus hoogleraar Keteninformatisering

Jan GrijpinkSteeds meer maatschappelijke vraagstukken vragen om een oplossing waarbij intensieve samenwerking en communicatie tussen ketenorganisaties noodzakelijk is. Informatisering van deze ketensamenwerking blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren. De oorzaak hiervan zit hem vaak in de manier waarop de keteninformatisering en -communicatie wordt aangepakt: met traditionele managementconcepten en -methoden, veelal gestoeld op het meer traditionele gebruik van ICT. Tijdens deze eerste avond van de mastercourse Ketensamenwerking geeft Jan Grijpink inzicht in de specifieke kenmerken van ketensamenwerking. Met enkele praktijkvoorbeelden laat hij bovendien zien hoe ketensamenwerking op een succesvolle manier aangepakt kan worden: wat werkt wel en wat werkt niet?

Case: douane-, de water-, en de sociale zekerheidsketen

Practitioner: Frank Heijmann, Hoofd Handelsrelaties, Nederlandse Douane

Verschillende ketens vereisen verschillende vormen van samenwerking, zowel organisatorisch, sociaal, als ICT-technisch. Op basis van projectervaring in een drietal ketens (de douane-, de water-, en de sociale zekerheidsketen) wordt op een pragmatische manier inzicht gegeven in de dynamiek en succesfactoren van ketensamenwerking. Aan de hand van de klantproblematiek in één specifieke praktijkcase wordt aangegeven hoe deze inzichten, samen met lessons-learned vanuit private sector ketens, leiden tot een op deze specifieke keten toegesneden projectaanpak en oplossingsrichting. Ook zal worden besproken hoe moderne concepten zoals social business en analytics het mogelijk maken om barrieres voor ketensamenwerking, die veelal niet technologisch van aard zijn, te slechten.

Woensdag 6 november: Ketenregie en -inrichting

Handreikingen voor de grootste dilemma’s in ketensamenwerking

Master: Cor Franke, zelfstandig adviseur en ervaren ketenregisseur

Cor FrankeKetens vormen de meest vergaande vorm van samenwerking, waarbij tegelijkertijd de autonomie van de partners behouden blijft. Die spanning tussen samenwerken en autonomie brengt lastige dilemma’s met zich mee. Die gaan bijvoorbeeld over de besturing van het samenwerkingsverband, de vraag wie de resultaten van de samenwerking voor zijn rekening mag nemen en de welke consequenties het samenwerken in een keten heeft voor de vrijheid van handelen van elke afzonderlijke partner. Op de tweede avond gaat Cor Franke in op deze en andere dilemma’s rond ketensamenwerking. Ook geeft hij voorbeelden van de manier waarop deze dilemma’s in een aantal ketens zijn opgelost. Daarbij maakt hij gebruik van voorbeelden uit onder meer de loonaangifteketen, de keten voor werk en inkomen en van het NORA-dossier Ketens de Baas. Daarmee krijgt u een gereedschapskist in handen waarmee u uw eigen keten en de besturing daarvan op een goede manier vorm kunt geven.

Case: Regelhulp.nl, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning

Practitioner: programmamanager Elke Buis, ministerie van VWS

Elke BuisDe ministeries van VWS en SZW hebben samen met uitvoeringsorganisaties de afgelopen jaren Regelhulp ontwikkeld; een wegwijzer van de overheid voor mensen die op zoek zijn naar zorg en ondersteuning. De lessen die zijn geleerd met Regelhulp, worden nu binnen VWS ingezet voor nieuwe projecten op het terrein van zorg en ondersteuning; een terrein waarop veel gaat veranderen nu de huidige AWBZ gaat verdwijnen en diverse taken aan gemeenten worden overgedragen. Er is een platform ingericht met een toenemend aantal (uitvoerings-)organisaties waar inzichten op het terrein van informatievoorziening worden gedeeld en dilemma’s in ketensamenwerking worden besproken. Dit heeft al geleid tot een toekomstbeeld informatievoorziening. Geleerde lessen en actuele vraagstukken worden voorgelegd ter discussie, door programmamanager Elke Buis van VWS.

Woensdag 13 november: Keteninformatisering

Effectief ketens integreren is meer dan het uitwisselen van gegevens

Master: Hans Mulder, executive professor Antwerp Management School

Hans MulderDe informatisering van ketensamenwerking omvat naast het ontwerpen van het informatiesysteem, bedrijfsprocesoptimalisatie, het ontwerpen van de organisatiestructuur en het definiëren van de strategie, ook het organiseren en informatiseren van afspraken in de gehele keten. Het organiseren van ketens van bedrijfsprocessen krijgt steeds vaker een virtueel karakter en gaat gepaard met cultuurverschillen, waardoor de complexiteit toeneemt. Tijdens de derde avond neemt Hans Mulder u mee in de kritische succesfactoren van het inregelen van informatie en communicatie binnen een keten. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan de benodigde ketenbrede management- en beleidsinformatie.

Case: Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) – Hoe hoge gezamenlijke administratieve lasten, gebrekkige informatie-uitwisseling en geen consensus tot het verleden behoren.

Practitioner: Ferry de Rijcke, ‎projectmanager informatievoorziening veiligheidshuizen en jeugdcriminaliteit, ministerie van Veiligheid en Justitie

Ferry de RijckeEr zijn vele voorbeelden van haperende ketensamenwerking. Onderbelicht zijn de voorbeelden van interbestuurlijke ketensamenwerking die wel optimaal verlopen. Tijdens de derde avond staat de case centraal hoe de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) de ketensamenwerking met haar samenwerkingspartners  op een succesvolle manier heeft aangepakt. In deze aanpak is gekozen voor het bij elkaar brengen van de ketenpartners en het realiseren van een ketenoverstijgende functionaliteit voor informatie-uitwisseling (wordt vervolgd…).

Woensdag 20 november: Van ketens naar netwerken

Slim gebruik maken van (bestaande) netwerken, zowel binnen als buiten de overheid

Master: Bert Mulder, lector Informatie Technologie en Samenleving, Haagse Hogeschool

Bert MulderBij het inrichten van ketens denken we vaak aan bestaande partners, relaties en diensten en stilzwijgend aan het optimaliseren van een overheid die we kennen. Maar de voorwaarden voor ketensamenwerking (zoals een gezamenlijke doelstelling, infrastructuur, standaardisering en flexibilisering) leggen de basis voor het ontstaan van nieuwe, andere ketens en aggregaties van ketens zoals in netwerken. De komende jaren zal dit leiden tot nieuwe vormen van samenwerking en sturing. Ketens en netwerken zijn zowel de uitdrukking van, als de katalysator voor, de transformatie van de overheid. Ketens vormen een essentieel element in de herstructurering van een welvaartssamenleving. In deze vierde avond zal niet alleen aandacht worden besteed aan de voorwaarden voor ketens, maar ook aan de uitdagingen en mogelijkheden. Waar liggen kansen en uitdagingen van standaarden en digitalisering? Waar ligt de verantwoordelijkheid in ketens, wat zijn de gevolgen voor democratie en besluitvorming en hoe ontwikkelen eigen regie en vormen van zelfbestuur zich?

Case: Naar een veiligere samenleving

Practitioner: Elle de Jonge, Hoofdinspecteur, Nationale Politie en Projectleider Research en Innovatie

Elle de JongeDoor veranderingen in de samenleving ontwikkelt de veiligheidsketen zich tot een veiligheidsnetwerk. De overheid is niet meer de enige partij die een rol speelt in het veiligheidsdomein. Burgers, bedrijven en publieke organisaties bieden zich aan om naast of in samenwerking met de overheid, zich met veiligheid te bemoeien. Samenwerking tussen traditionele partners rond incidenten en veiligheid in het algemeen wordt daardoor veel meer fluïde, met wisselende partners uit verschillende domeinen: individuen, groepen burgers en private organisaties.
ComProNet (Community Protection Network) is een innovatieve aanpak van de politie. Aan de hand van nieuwe media is het mogelijk sneller alarm te slaan en in te grijpen bij verdachte situaties. Samen met burgers, stadswachten, horecabeveiliging en winkeliers is het ComProNet concept getest. Succesvolle pilots zijn gehouden in Groningen en Assen en op Schiphol.

 Als de kracht van de netwerksamenleving wordt benut, biedt dat grote kansen voor opsporing en handhaving.

Wat vonden de deelnemers van de eerdere mastercourse ‘Succesvolle ICT-projecten?

Zeer interessant en illustratief voor informatiseringstrajecten zoals die ook in gemeenteland spelen. En bovendien interessant als netwerkbijeenkomst!
Richard Vrieling, afdeling Advies & Ondersteuning, afdelingshoofd. Gemeente Teylingen.

Duidelijk een brug tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Past helemaal in de tijdgeest voor strategisch (door)ontwikkelen!
Bob van Graft, directeur Gem.Dienstencentrum ICT, min. van Veiligheid en Justitie.

Op een inspirerende wijze worden taaie i-vraagstukken toegankelijk gemaakt in een juiste balans tussen theorie en praktijk. Aanrader!
Dirk-Jan de Bruijn is actief als kwartiermaker binnen het publieke domein.

- – - – -


Bezint eer gij begint!

Verslag van de eerste bijeenkomst (30 oktober 2013): Vormen van ketensamenwerking

door: Peter Mom

Dat ketens geen overkoepelend gezag kennen, maakt ze chaotisch, met alle irrationaliteit van dien. Niet door overkoepelend gezag, maar door een dominant ketenprobleem worden ze geregeerd.

lees meer

Vier cruciale dilemma's

Verslag van de tweede bijeenkomst (6 november 2013): Ketenregie en -inrichting

door: Peter Mom

Een keten succesvol maken is volgens ‘master-van-dienst’ Cor Franke vaak meer een kwestie van cultuur en gedrag dan van afspraken en procedures, die meestal wel geregeld zijn.

lees meer

Rollenspel

Verslag van de derde bijeenkomst (13 november 2013): Keteninformatisering

door: Peter Mom

Rollen ofwel verantwoordelijkheden zijn meer bepalend voor de inrichting van de informatisering dan wie de rollen uitvoert, al was het maar doordat ze door uiteenlopende partners uitgevoerd kunnen worden en partners ook meerdere rollen kunnen spelen.

lees meer

Deprofessionalisering

Verslag van de vierde bijeenkomst (20 november 2013): Van ketens naar netwerken

door: Peter Mom

Ontgroening, vergrijzing en een tekort aan professionals veroorzaken een reductie van het aantal ambtenaren van veertig procent per 2022. Hoe een samenleving te besturen vanuit half lege gemeentehuizen en ministeries?

lees meer

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.