partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Schakels voor informatiegestuurde handhaving

door: Nico Ouwehand

artikelen | 31 oktober 2013

Hoe krijgen we voor elkaar dat milieuhandhavers meer gericht te werk gaan? Zodat maatschappelijke risico’s afnemen én met een optimale inzet van schaarse middelen? In diverse projecten en pilots wordt al gewerkt aan de inrichting van modern toezicht, maar dat gebeurt nog niet structureel. De voorziening ‘Inspectie Alert Asbest’ brengt de handhavers een stap verder. Drie pilotregio’s oordelen positief en ook vanuit andere regio’s is er belangstelling voor dit instrument.

Asbest Inspectie Alert

De Inspectie Alert is ontwikkeld door het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM). Dit is gedaan met drie pilot-regio’s: DCMR Milieudienst Rijnmond, IJmond en de provincie Gelderland. Zij maken deel uit van een door betrokken handhavers breed gedragen initiatief om het toezicht op de asbestketen te verbeteren. Met de Inspectie Alert hebben PIM en de ketenpartners de handen ineengeslagen om de ‘cirkel te sluiten’ van informatiegestuurde handhaving (IGH). Dit is een cyclische werkwijze om tot een meer effectieve en efficiënte handhaving te komen door samenwerking en informatie met elkaar te delen.

Analyseren, coördineren en uitvoeren

De uitvoeringscyclus van IGH valt uiteen in analyseren, coördineren en uitvoeren. Boven alles is het noodzakelijk dat er een samenwerkingsverband gevormd wordt om de werkwijze als ononderbroken keten te kunnen uitvoeren.

PIM-Inspectie Alert schema
Daarnaast zijn er instrumenten nodig voor de informatie-uitwisseling. Die instrumenten hebben een onderlinge samenhang. Voor de structurele informatie-uitwisseling tussen handhavende diensten is er het instrument Inspectieview Milieu. Met Inspectieview Milieu kan de handhaver een inspectie voorbereiden. Hij krijgt met de gegevens en inspectieresultaten van andere handhavende instanties een integraal beeld van een bedrijf. Daarnaast is een extra voorziening op Inspectieview Milieu ontwikkeld: de bulkvoorziening. Met bulkbestanden kunnen analisten analyses uitvoeren voor de prioriteitstelling in de planning van inspecties.

Binnen het milieuthema asbest is een schakel toegevoegd om de cirkel te sluiten: de Inspectie Alert. Deze zorgt voor het verbinden van de aandachts- bedrijven die uit de risicoanalyses naar voren komen met actuele informatie over plaats en tijd waar deze werken gaan uitvoeren. Met deze informatie kan een regio-coördinator de milieu-handhavers gericht op pad sturen. Wanneer zij ook werken met digitale uniforme controlelijsten, dan wordt de cirkel verder gesloten, omdat hieruit beter vergelijkbare inspectie-resultaten komen. Dat verhoogt de kwaliteit van vervolganalyses.

Vraag naar toegesneden informatie

De Inspectie Alert Asbest is getest in drie pilotregio’s: DCMR Milieudienst Rijnmond, IJmond en de provincie Gelderland. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers het instrument zeer bruikbaar vinden bij het inplannen van het toezicht op de gecertificeerde bedrijven. Bovendien kwam tijdens de pilotfase uit verschillende andere regio’s de vraag of zij ook de Alert kunnen ontvangen. Dit bewijst dat er een grote vraag is naar toegesneden informatie voor het richten van toezichtscapaciteit. Uit de evaluatie van de (parallel lopende) pilots met de uniforme controlelijsten kwam naar voren dat met de digitale controlelijsten ook een flinke tijdwinst geboekt kan worden per inspectie.
De inzichten die zijn opgedaan in de asbestketen worden binnen PIM gebruikt om ook andere milieuketens te voorzien van adequate instrumenten die de informatiegestuurde werkwijze ondersteunen.

Informatie Gestuurd Handhaven
De ontwikkelingen van de laatste jaren vragen om een andere aanpak van toezicht en hand-having. Een belangrijke vraag is hoe de schaarse handhavings-capaciteit het meest efficiënt en effectief ingezet kan worden. De focus kan hierbij extern gericht worden op de toezichtgenieters maar ook intern op de toezicht-houders.
Maatschappelijk gezien veranderen de meningen over het niet-naleven van regelgeving en hoe niet-nalevers aangepakt moeten worden. Daarnaast veranderen de beelden over hoe het niet-samenwerken van overheidsdiensten aangepakt zou moeten worden. De gefragmen-teerde aanpak op veel terreinen vraagt om informatie-uitwisseling en samenwerking. Hier wordt op diverse vlakken hard aan gewerkt, met inzet van gemeenten, provincies, rijksinspecties en programma’s en projecten. De sleutelwoorden hierbij zijn keten-samenwerking en informatie-gestuurd handhaven (IGH).

Eén van de programma’s is PIM, het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving, waarvan stichting ICTU de ICT en standaarden voor haar rekening neemt. Met behulp van nieuwe tools en standaarden draagt PIM bij aan de ontwikkeling van informatie- en risicogestuurd handhaven.

Big Eight
Het basisconcept van Informatiegestuurd handhaven (IGH) is een dubbelcyclische werkwijze, ook wel genoemd de ‘Big Eight’. De bestuurlijke/ strategische kant hiervan laat zich voeden door informatie-analyses, waardoor risico’s beter in kaart gebracht worden en prioriteiten en capaciteit worden vastgelegd in een uitvoeringsprogramma. De uitvoeringskant laat zich eveneens voeden door informatie-analyses, maar dan gericht op de actualiteit en op de werkvoorbereiding. Informatie-analyses vinden dus plaats op het kruispunt van de acht. De Inspectie Alert speelt een rol bij het richten van de uitvoering van het toezicht.

Nico Ouwehand, projectleider PIM/ketensamenwerking en werkzaam bij ICTU, nico.ouwehand(at)ictu.nl

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.