partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

Belastingen? De gemeente kan het wél leuker maken

artikelen | 6 juli 2016

Belastingen heffen moet kostenefficiënter en klantvriendelijker, eisen Rijk, ambtelijke organisatie en burger. Samenwerken in vernieuwende en toekomstvaste systemen is het antwoord. Best practices wijzen de weg.


Starten met meer efficiency en klantvriendelijkheid in de gezamenlijke gemeentelijke informatiehuishouding is een beetje als de kip & ei-discussie. Moet er eerst data zijn of methodieken voor het delen en veredelen? Als het gaat om belastingheffing is deze vraag overbodig. Want het antwoord is voorhanden in de vorm van uitgebalanceerde systemen die niet alleen vóór, maar vooral dóór samenwerkende lokale overheden zijn ontwikkeld. Zij hebben geleerd dezelfde taal te spreken, dezelfde eisen te stellen, dezelfde werkwijze te hanteren en daarbij hun gereedschap te delen. Deze praktijkvoorbeelden zijn welkom, want de wereld van de gemeentelijke belastingheffing zal ingrijpend veranderen. Een landelijke belastinghervorming lijkt onafwendbaar. Hoe deze uitpakt is onduidelijk, maar het is aannemelijk dat deze zal leiden tot meer lokale autonomie om belastingen te heffen. Dat is relevant voor de gemeente en potentieel goed nieuws voor burger en bedrijfsleven. Immers; de gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat en waarvan inkomsten en bestedingen het meest zichtbaar en controleerbaar zijn voor diezelfde burger.

Integraal

Gebaseerd op een uniforme opslag van brongegevens en integrale objectregistratie functioneren de heffingsprocessen als het gouden ei: efficiënt, met een minimale foutmarge, een hoge mate van flexibiliteit en heel veel zichtbaarheid voor de burger. Dat bevordert betrokkenheid en transparantie. Daadwerkelijk samenwerken kan alleen via naadloze koppelingen; niet vanuit meerdere aparte maatwerktoepassingen. Uitgangspunt is een integrale registratie van objectgegevens en koppelingen met authentieke bronnen ten behoeve van efficiënte belastingheffingssystemen. Dat is evenzeer de verdienste van de in co-creatie samenwerkende gemeenten als van de software en van de dienstverlener.

Toekomstvastheid

Samenwerken in efficiënte systemen leidt vanzelfsprekend tot kostenreductie, kwaliteitsverbetering en daarmee een hogere tevredenheid bij zowel de ambtelijke organisatie als de burger en het bedrijfsleven. Op dit moment is echter de toekomstvastheid minstens zo belangrijk. Dit najaar wordt de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) aangeboden en eind 2017 is de invoering van Idensys. De verplichte aansluitingen op de diverse Landelijke Voorzieningen (LV) vergen nu al het nodige van de gemeentelijke organisatie, afnemers en externe partners. In samenwerking met een groot aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten heeft PinkRoccade Local Government ‘Belastingensuite’ ontwikkeld. Hiermee kan niet alleen de vraag van vandaag worden beantwoord, maar kunnen ook wezenlijke dilemma’s worden aangegaan voor wat betreft de toekomstige rol op het gebied van heffing, waardering en objectregistratie richting overheid, afnemers en burgers en ondernemers.
Er moeten immers keuzen worden gemaakt: gaan we activiteiten uitbesteden, en zo ja, welke? Hoe gaan we de procedures voor aanvragen versimpelen zodat de burger meer taken zelf kan uitvoeren? Gaan we belastingsheffingsfunctionaliteiten overdragen, taken bundelen of samenvoegen? Uiteenlopende verbeterde processen kunnen uiteenlopende doelstellingen dienen. Gaat het in eerste instantie om kostenreductie, een betere inzet van menskracht of het vergroten van de klanttevredenheid? In een samenwerkingsverband is het een uitdaging de doelstellingen te prioriteren en in een aanpak te vertalen.

Verder gaan dan IT

Onze visie op bovenstaande vraagstukken is gebaseerd op een aantal heldere uitgangspunten: eenduidige registratie, meer mogelijkheden voor burgers en ondernemers om taken zelf uit te voeren, flexibiliteit en aansluiting bij eisen vanuit het Rijk. Vernieuwing en bewezen technologie gaan daarin samen. Neem het systeem dat zorgdraagt voor automatische distributie van de juiste gegevens. PinkRoccade Local Government heeft een grote ervaring in het op één lijn brengen van uiteenlopende gemeentelijke werkwijzen en wensen. Dit gaat verder dan IT-functionaliteiten en leidt ertoe dat vanuit één – gedeelde – basis uniform wordt gewerkt, gecommuniceerd en omgegaan met data. Foutgevoelig en kostbaar handmatig werken is uitgebannen en meldingen naar zowel de ‘eindklant’ (burger en bedrijf) als naar bronhouders of gemeentelijke instanties gaat sneller en eenvoudiger, zodat selfservice en fraudebestrijding binnen handbereik komen. In de visie van PinkRoccade gaat samenwerken verder dan gezamenlijk systemen ontwikkelen.

Managementinformatie

Partners blijven verantwoordelijk voor het continu verbeteren van zowel het eigenlijke product als de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Denk aan het actualiseren en verfijnen van handleidingen, het beschrijven van werkprocessen en dergelijke. Dat moet – en kan – natuurlijk allemaal binnen de grenzen van veiligheid, privacybescherming en het als organisatie kunnen leren van elkaar. Daarom is het belangrijk dat de samenwerkende gemeenten niet alleen managementinformatie úit het systeem krijgen, maar ook óver het systeem. Welke lessen zijn geleerd, welke verbetermaatregelen zijn genomen? Hiermee kan de ambtelijke organisatie zich verbeteren en realiseren de politiek eindverantwoordelijken de transparantie die de kiezer vraagt.

Succesvol samenwerken in de gemeentelijke praktijk? Kijk hier voor voor de casus van Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid.

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.