actueel

Voor Actueel selecteert de iBestuur-redactie relevante berichten op het snijvlak van overheid en ICT op andere websites.


Privacywaakhond dwingt Airbnb te stoppen met opslaan BSN, 18 december 2017
Volgens Autoriteit Persoonsgegevens heeft het bedrijf op geen enkele manier het BSN van huurders nodig. Airbnb zegt alle opgeslagen BSN's inmiddels te hebben verwijderd.

Wetsvoorstel digitale overheid naar Raad van State, 18 december 2017
De wet richt zich o.m. op online dienstverlening, informatieveiligheid en open standaarden. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog voor de zomer wordt ingediend.

Gegevensknooppunt Groningen (GKG) gelanceerd , 18 december 2017
Het GKG wil vraag- en themagericht databronnen tussen overheden ontsluiten. Daarbij gaat het onder meer om vraagstukken als wateroverlast, duurzaamheid, zorg en wonen en leegstand.

Balans privacy en veiligheid juridisch verankerd in Wiv, 18 december 2017
Minister Ollongren (BZK) schrijft dat de wet voor modernisering van de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD zorgt en dat tegelijkertijd ook de privacy van burgers beschermd blijft.

Maarten Schurink secretaris-generaal ministerie BZK, 16 december 2017
Schurink is nu voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Eerder was hij gemeentesecretaris in Utrecht. Schurink treedt waarschijnlijk in maart aan.

Franc Weerwind (Almere) pleit voor meerjarig beleid, 15 december 2017
Weerwind vindt dat de uitwerking van die meerjarige digitale beleidsagenda een interbestuurlijke aanpak vereist. “De Rijksoverheid kan dit niet alleen.”

Regels netneutraliteit Verenigde Staten ingetrokken, 15 december 2017
Het betekent dat providers in de VS zelf mogen bepalen wie wat kan zien op internet en dat ze bepaalde diensten voorrang kunnen geven. Voor Nederland heeft een en ander geen gevolgen.

D66 A’dam wil uitleg richtlijnen politie op social media , 15 december 2017
Er zijn met name zorgen over de privacy van omstanders, slachtoffers en daders op beelden die de politie online zet. Ook heeft D66 vragen over de betrouwbaarheid van informatie.

Amsterdam bereidt zich voor op auto’s van de toekomst, 15 december 2017
De gemeente beproeft het aanpassen van de laadsnelheid van auto’s. Elektrische auto’s laden sneller in de daluren en trager wanneer het stroomverbruik van de stad piekt.

Wat wordt de rol van de raad binnen de Omgevingswet?, 15 december 2017
Mariëtta Buitenhuis schreef een handleiding waarin zij zich focust zich op de onderwerpen geluid en geur. Voor haar is één ding in ieder geval helder: de rol van de raad wordt anders.

Aantal verzoeken voor hergebruik overheidsinfo daalt, 15 december 2017
De daling is volgens onderzoek ontstaan door nieuwe wetgeving die misbruik aan banden legt. Daardoor is dergelijk misbruik aanvechtbaar en niet langer lucratief voor kwaadwillenden.

Kamer laaiend over 'geklooi en bende' rond ict-systemen Belastingdienst, 14 december 2017
De politiek werd pas onlangs over de vertraging bij de invoering van een nieuw systeem geïnformeerd. Het probleem speelt al het hele jaar.

Minister Dekker: AVG laat ruimte voor eigen keuzes , 14 december 2017
Hij benadrukt verder dat organisaties die persoonsgegevens verwerken rekening moeten houden met strengere verplichtingen.

Knops (BZK): Nieuwe 'BRP' het liefst mét gemeenten, 14 december 2017
Knops wil pas verder praten nadat nadat een commissie van wijzen een evaluatie over de dramatische gang van zaken rond de operatie Basisregistratie Personen heeft ingediend.

Uitvoeringswet over gegevensbescherming naar Tweede Kamer, 14 december 2017
De Uitvoeringswet moet de overgang naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zo soepel mogelijk laten verlopen. Vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG gehandhaafd.

Burgemeester Almere maakt zich zorgen over aanpak kabinet, 14 december 2017
Franc Weerwind, burgemeester van Almere, doet een beroep op het nieuwe kabinet om de digitale dienstverlening op het peil te brengen dat inwoners van de overheid verwachten.

Bewustzijn over veilig mailen groeit, 14 december 2017
Onderzoek wijst uit dat het bewustzijn op het gebied van informatiebeveiliging bij lokale overheden gestaag toeneemt, maar dat het gros de beveiliging nog niet op orde heeft.

Helft Belgen klaar voor biometrische authenticatie, 14 december 2017
Twee op de drie Belgen heeft meer vertrouwen in privé- en overheidsorganisaties die biometrie gebruiken voor authenticatie. Pin en wachtwoord worden minder vertrouwd.

Knops (BZK) wil mogelijk meer BRP-code vrijgegeven, 13 december 2017
Hij vraagt daarbij advies aan de Autoriteit Persoonsgegevens welke verdere mogelijkheden van openbaarmaking er binnen de geldende wet- en regelgeving zijn.

Oproep OSF voor toegankelijke open data over zorgkosten, 13 december 2017
Grotere transparantie over zorgkosten is zowel in het belang van patiënten, verzekerden, premie- en belastingbetalers als voor de overheid, zorgverzekeraars als zorgaanbieders.

'We moeten niet langer willen controleren, maar beheren', 13 december 2017
Volgens Yuri van Geest zijn wij niet meer in staat om de ontwikkeling van IT-technologie bij te benen. “Het betekent dat wij een andere rol ten opzichte van technologie moeten innemen.”

Forse groei verwacht uitgaven aan cybersecurity, 13 december 2017
Gartner voorziet voor 2018 een groei in de wereldwijde uitgaven aan cyberscurity. Bedrijven zullen volgend jaar 96,3 miljard dollar uitgeven, een toename van acht procent.

BD komt niet-digitale toeslagontvangers tegemoet, 13 december 2017
De Belastingdienst/Toeslagen heeft maatregelen genomen om toeslaggerechtigden die uitgezonderd zijn van digitale correspondentie voldoende te informeren over hun toeslagen.

Hoe mensenrechten waarborgen bij geheime surveillance?, 13 december 2017
Eleni Kosta analyseert het recht op privacy en de beperkingen hierop, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in relatie tot geheim toezicht.

Kamerbrief over openbaarmaking deel broncode BRP, 12 december 2017
Staatssecretaris Knops (BZK) heefts de Tweede Kamer een reactie gestuurd op de berichtgeving in de media over de broncode van de Basisregistratie Personen (BRP).

Minister van I&W gaat ‘hackbare’ sluizen nader bekijken, 12 december 2017
Volgens de minister is het niet zo dat er met verouderde software wordt gewerkt en dat de zaken niet op orde zijn, maar toch heeft zij besloten om de zaak te onderzoeken.

Kabinet wint publieksprijs Big Brother Awards 2017, 12 december 2017
Het kabinet wint de publieksprijs voor het doordrukken van de ‘sleepwet’. Focum wint de expertprijs en de Belastingdienst gaat er vandoor met een oneervolle vermelding.

‘Waarom is denken vanuit de klant voor overheid zo moeilijk?’, 12 december 2017
Digicommissaris Bas Eenhoorn vindt dat er bij bestuurders een omslag in denken moet worden bewerkstelligd. “Zij moeten veel meer vanuit de burger oftewel de klant gaan redeneren.”

Regels nodig voor de smart city, 12 december 2017
Volgens de auteurs moeten we oog hebben voor de negatieve kanten van smart cities en er niet alleen voor waarschuwen. “We moeten ook echt maatregelen nemen”.

Digitale economie goed voor €338 miljard en 3,1 miljoen banen, 12 december 2017
In de gezondheids- en welzijnszorg en de handel bevindt zich het meeste ongerealiseerd digitaal potentieel. Hoog scoren wel financiële dienstverlening en informatie en communicatie.

Fries Open Data Platform gelanceerd , 12 december 2017
Er is data te vinden van de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar. Verwacht wordt dat meer instanties aansluiten.

Rapport over optimaal gebruik van elektrische auto's, 12 december 2017
PWC heeft in een onderzoek onder meer gekeken naar wat een optimaal gebruik van elektrische auto’s op dit moment in de weg staat en welke oplossingsrichtingen er zijn.

Lijst opgesteld met kwetsbare digitale informatie, 11 december 2017
De Bit List biedt een overzicht van digitale informatie die verloren dreigt te gaan, of al zo goed als verloren is. Daarbij gaat het onder meer om foto’s, video, apps en USB-sticks.

’Digitalisering verandert ook juridisch onderwijs’, 11 december 2017
Toch wordt er volgens advocaat Niek van de Pasch onvoldoende onderwijs gegeven aan studenten over de digitalisering van de rechtspraak. “Dat moet anders”, zegt hij.

Overheden en burgers delen via portaal milieumetingen, 11 december 2017
Het rijks-dataportaal is een initiatief van het RIVM en heeft als doel om gegevens over luchtkwaliteit te delen. Ook andere sensoren, zoals geluid, kunnen er een plek op krijgen.

Duitse minister wil achterdeurtjes in alle slimme apparaten, 11 december 2017
Minister van Binnenlandse zaken De Maizière zou onder meer willen dat inlichtingendiensten toegang krijgen tot het bekijken van ieder apparaat dat verbonden is met het internet.

‘Tweets van wijkagent zijn digitaal ‘blauw op straat’’, 11 december 2017
Imke Smulders, promovendus bij de Open Universiteit, heeft onderzocht wat de invloed van het gebruik van Twitter door wijkagenten is op de veiligheidsbeleving van burgers.

VNG en partners stoppen met voortzetting oBRP, 9 december 2017
Onderzoek naar voortzetting van oBRP stopt omdat de beschikbare broncode onvoldoende houvast biedt om een zinvolle proef binnen een redelijke termijn uit te voeren.

Beneluxlanden willen één oplaadnetwerk elektrisch rijden, 8 december 2017
De drie landen willen de samenwerking tussen laadaanbieders bevorderen door hen te stimuleren om hun laadpunten en diensten aan elkaar te koppelen en toegankelijker te maken.

Dronten schuift invoering Omgevingswet jaartje op, 8 december 2017
Nu invoering van de wet met anderhalf jaar is uitgesteld tot 1 januari 2021, stelt de gemeente Dronten dat ‘de inzet die nodig is te vroeg wordt gestart en kan wachten tot 2019’.

Kabinet reageert op MijnOverheid-onderzoek Ombudsman, 8 december 2017
Om de kans te verkleinen dat burgers berichten missen die binnenkomen via MijnOverheid, komt er een app die via pushnotificaties de effectiviteit van de Berichtenbox vergroot.

Duitsland en Nederland openen kantoor GO FAIR initiatief, 8 december 2017
GO FAIR heeft tot doel om onderzoeksdata van wetenschappelijke en academische instellingen in ieder onderzoeksgebied en over landsgrenzen heen te ontsluiten.

Bosatlas met breed overzicht over veiligheid, 8 december 2017
Onder meer over beveligingscamera’s. Voor iedere tien Nederlanders is er één camera: in binnensteden, in het OV, bij de politie, in bedrijven en woningen.

‘Overheid, communiceer met burgers op het netvlies’, 7 december 2017
De Nationale Ombudsman heeft een visie gepresenteerd over de digitale overheid. Hij roept de overheid onder meer op om meer toegankelijk te zijn en oplossingsgericht.

Vanaf 2019 verbod op appen op de fiets, 7 december 2017
Minister Van Nieuwenhuizen ziet een ‘groot maatschappelijk en politiek draagvlak’ voor een verbod voor appen op de fiets. Zij komt met een wetsvoorstel, inclusief boetebedragen.

’Geen probleem dat glasvezel minder snel toeneemt’, 7 december 2017
Kern van het kabinetsbeleid is ‘dat de netwerken kunnen voorzien in de behoefte van burgers en bedrijven en dat de digitale infrastructuur van wereldklasse is en blijft’.

Handreiking gebruik van sensoren en sensordata online, 7 december 2017
Het geeft onder meer antwoord op de vraag van wie de data zijn waarmee gemeenten, marktpartijen en burgers in toenemende mate op grootschalige wijze data inwinnen.

Eerste calls voor Wifi4EU gaan binnenkort open, 7 december 2017
Het WiFi4EU-initiatief van de EC faciliteert gratis wifi in Europese gemeenten. Daarvoor is 120 miljoen euro beschikbaar. Het initiatief werd in september 2016 aangekondigd.

Virtuele studentenuitwisseling mogelijk, 7 december 2017
Studenten van negen universiteiten wereldwijd kunnen online keuzevakken volgen aan elk van deze instellingen en de behaalde studiepunten bijschrijven aan hun eigen universiteit.

BZK: veel code BRP niet vrij uit oogpunt beveiliging, 6 december 2017
Een aanzienlijk deel van de door de operatie Basisregistratie Personen geproduceerde code en documenten is vanuit dat oogpunt niet op het softwareplatform Github openbaar gemaakt.

Staatssecretaris houdt deel code mislukt ict-project achter, 6 december 2017
Aan NRC meldt Knops nu dat de openbaarmaking niet tot doel had een „herstart” van de bouw van de landelijke registratie mogelijk te maken.

‘Tweederde websites scholen slecht beveiligd’, 6 december 2017
Omdat de scholen geen veilige https-verbinding gebruiken, zouden kwaadwillenden persoonlijke gegevens van leerlingen kunnen vinden.

Waarom de aanleg van glasvezel in Nederland stokt, 6 december 2017
Doordat KPN liever zijn bestaande kopernetwerk oplapt, dreigt de aanleg van supersnel glasvezelinternet tot stilstand te komen.

Contractloos en pasloos de elektrische auto laden, 6 december 2017
In het kader van de Oslo2Rome-tour is er voor het eerst in Nederland een auto opgeladen met een app op blockchaintechnologie waarmee ook direct werd betaald.

Proef met vuurwerkdetectiesysteem in Almere Haven, 6 december 2017
Het systeem geeft via een app aan handhavers van de gemeente door waar vuurwerk wordt afgestoken. De gemeente heeft voor deze pilot negen sensoren laten plaatsen in Almere Haven.

‘Grip op Grond-kaart’ verbetert hergebruik van grond , 6 december 2017
De kaart, die 30 november is gelanceerd, maakt vraag en aanbod van grond in Fryslân inzichtelijk. Doel van de kaart is efficiënter en duurzamer gebruikmaken van grond.

Annelien Bredenoord: ‘Wees waakzaam met apps’, 6 december 2017
Volgens de hoogleraar ethiek en D66-senator kunnen apps en e-health onbedoeld verkeerd uitpakken. “Daarom is het belangrijk om nieuwe producten eerst zorgvuldig te evalueren".

'BZK plaatst incomplete broncode BRP op Github', 5 december 2017
De broncode en documentatie van de programmatuur voor de Basisregistratie Personen (BRP) zouden onvolledig zijn en ook zou er code zijn aangepast.

Nieuwe betalingsregels botsen hard met privacy, 5 december 2017
Minder dan anderhalve maand voor het in werking treden van PSD2 is nog onduidelijk of en hoe burgers beschermd worden die hun rekeninginformatie niet willen delen.

Niemand controleert big brother, 5 december 2017
Sensoren volgen burgers ongemerkt in de stad. Garanties voor privacy ontbreken, blijkt uit onderzoek van Trouw. Experts hekelen het gebrek aan transparantie.

SURF publiceert FAQ over Wet digitale overheid, 5 december 2017
De wet (voorheen Wet Generieke Digitale Infrastructuur) is nog niet aangenomen, maar heeft ook de nodige gevolgen voor onderwijsinstellingen. Vandaar de FAQ.

Gemeente Amsterdam begint proef met acht CityTrees, 5 december 2017
De CityTree bestaat uit een moswand en heeft een geclaimde luchtzuiverende werking van 275 bomen. De wand is verbonden met het Intenet of Things voor de uitwisseling van data.

Kennisplatform APIs is van start gegaan, 5 december 2017
Het platform heeft als doel de overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van APIs voor de ontsluiting van overheidsdata.

'Werkgevers in ICT krijgen banen moeilijk ingevuld', 4 december 2017
Volgens het ROA wordt in 2022 voor 87 procent van de ICT-beroepen, zoals software- en applicatieontwikkelaars, een tekort aan opgeleide werknemers verwacht.

Kredietbureau VS lekt 111GB aan klantdata via Amazon-cloud, 4 december 2017
Het ging onder meer om namen, adresgegevens, geboortedata, afbeeldingen van rijbewijzen en kredietrapporten van alle grote Amerikaanse kredietbureaus.

Stagnatie aanleg glasvezel bedreigt digitaal Nederland, 4 december 2017
Vier brancheverenigingen en aantal bedrijven die actief zijn in de internetsector, roepen de overheid op om actie te ondernemen. De partijen vinden dat de aanleg te langzaam gaat.

Afscheid Linux kost München 50 miljoen euro, 4 december 2017
München werkte vijftien jaar lang met het Linux-besturingssysteem, maar migreert nu naar Windows 10. De migratie zal naar schatting vijf jaar in beslag nemen.

Eindrapport visitatiecommissie Informatieveiligheid af, 4 december 2017
Als reactie op het rapport geeft Franc Weerwind, voorzitter van de VNG-commissie D&I, aan dat wat hem betreft de bal nu op de bestuurstafel van 380 gemeenten, VNG én VNG Realisatie ligt.

Hoe overheid 100 miljoen uitgaf aan drie ICT-mislukkingen, 2 december 2017
Het landelijk persoonsregister, met de gegevens van alle Nederlanders, moest moderner, vond het kabinet in 2004. Dertien jaar later is er 100 miljoen uitgegeven. Zonder resultaat.

'Digitaal uitwisselen patiëntgegevens acceptabel', 1 december 2017
Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld in een zaak die de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) had aangespannen.

Belastingdienst onderzoekt verwarrend .net-portaal, 1 december 2017
De Belastingdienst onderzoekt of online ondernemerstool Gegevensportaal.net in de toekomst geïntegreerd kan worden in de hoofdwebsite van de dienst.

Belastingdienst huurt opnieuw voor 80 miljoen extern in, 1 december 2017
Twaalf bedrijven gaan via een raamovereenkomst externe ICT'ers leveren. Volgens een woordvoerder is het bedrag voor inhuur gelijk gebleven aan voorgaande jaren.

‘Programmeurs hebben hoge mate van verantwoordelijkheid’, 1 december 2017
Franst Stafleu wil dat softwareprogrammeurs de verantwoordelijkheid omarmen die past bij hun maatschappelijke positie. “Een professie uitoefenen is een last en een eer.”

Betaalvereniging achter technische PSD2-standaard, 1 december 2017
Volgens de vereniging schept de PSD2-standaard een gelijk speelveld voor meer concurrentie, innovatie en veiligheid in de markt voor betaal- en rekeninginformatiediensten.

Advies gevraagd informatie en monitors sociaal domein, 1 december 2017
Minister Ollongren wil weten hoe de regering de Tweede Kamer beter in staat kan stellen de voortgang en resultaten van de decentralisaties in het sociaal domein te beoordelen.

Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz pleit voor verbod op bitcoin, 30 november 2017
Volgens Stiglitz dankt de digitale munt zijn populariteit uitsluitend aan zijn mogelijkheden voor witwassers vanwege het gebrek aan toezicht. “Het dient geen maatschappelijk nut.”

’Samen een vuist maken tegen digitale bedreigingen’, 30 november 2017
Defensie, scholen en bedrijven gaan intensief samenwerken om de kennis op het gebied van cybersecurity te verbeteren en te vergroten. “Samenwerking is belangrijk.”

Hoe vecht je een besluit door artificial intelligence aan?, 30 november 2017
Wouter Dammers zou het geen hek idee vinden als er een Europese waakhond komt die de opkomst van AI kan begeleiden, bijsturen en in cruciale sectoren kan certificeren.

'Wijs patiënt op mogelijkheden van e-health' , 30 november 2017
De Patiëntenfederatie Nederland vindt dat patiënten door hun zorgverleners nog te weinig op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden van digitale zorg.

Gemeentelijke en provinciale begrotingen 2018 online, 30 november 2017
De begrotingen van bijna alle gemeenten en provincies zijn te vinden via openspending.nl. Ook de uitgavecijfers van het derde kwartaal 2017 zjn daar te vinden.

Voor ‘sleepwet’-referendum 2 miljoen subsidie beschikbaar , 29 november 2017
Zowel rechtspersonen als particulieren kunnen subsidie aanvragen. Rechtspersonen kunnen maximaal 50.000 euro en particulieren maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen.

Broncode programmatuur operatie BRP openbaar, 29 november 2017
De broncode is gepubliceerd als open source software. Daardoor komen aanpassingen op de broncode openbaar beschikbaar en wordt gratis hergebruik ondersteund.

Grootschalig onderzoek naar inzet bodycams, 29 november 2017
In verschillende 'proeftuinen', waaraan ook wetenschappers en onderzoekers meewerken, zal worden onderzocht wat het effect is van het gebruik van de bodycam op het politiewerk.

NWO: Stop miljoenen in nationale digitale infrastructuur, 29 november 2017
Zeker 27 miljoen euro per jaar is nodig om op wereldniveau te blijven en tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan digitale infrastructuren van Nederlandse onderzoekers.

Provincie Zuid-Holland zet subsidies op kaart online, 29 november 2017
In het kader van transparantie is digitaal in kaart gebracht waar de innovatiesubsidies terechtkomen. Ook is er vermeld wat de subsidieontvangers daarvoor doen.

BZK mist nog 200 miljoen voor Omgevingswet , 29 november 2017
Het ministerie van BZK nam de Omgevingswet over van Infrastructuur en Milieu, maar heeft niet zo snel 200 miljoen op zak om de invoering van de wet door te voeren.

Samenwerking gemeenten levert geen besparing op, 29 november 2017
Wanneer gemeenten gaan samenwerken, geven ze daarna nog net zo veel geld uit, zo blijkt uit onderzoek van COELO. Niet meegerekend in het onderzoek zijn taken als jeugdzorg.

Overheid komt met handleiding voor drones en privacy, 28 november 2017
Daarin wordt rekening gehouden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die volgend jaar van kracht wordt.

Politie steekt miljoenen in update navigatie, 28 november 2017
De politie begint in december met een update van het geplaagde plaatsbepalingssysteem. Er wordt bijna vijf miljoen euro in de update van het systeem gestoken.

D66 wil keurmerk voor beveiliging IoT-apparaten, 28 november 2017
De partij wil dat slecht beveiligde internet-of-things-apparaten uiteindelijk worden verboden en dat onveilige ‘slimme’ apparaten uiteindelijk op Europees niveau worden verboden.

Proefproject in Benelux met digitale vrachtbrief , 28 november 2017
Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) maakt een proefproject mogelijk, waarin wordt onderzocht of de digitale vrachtbrief geschikt is voor grensoverschrijdend vervoer.

Broedplaats voor digitaal talent gelanceerd in Noord-Nederland , 28 november 2017
De Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers hebben het Groningen Digital Business Centre gelanceerd, een kenniscentrum dat zich richt op digitaal talent.

MijnOverheid opnieuw populairste overheidswebsite , 28 november 2017
De verkiezing werd voor de 17de keer gehouden. In totaal brachten ruim 650 duizend mensen hun stem uit. MijnOverheid heeft 6,9 miljoen geactiveerde accounts.

Beleidsregel over kenbaar maken internetsnelheden, 28 november 2017
Hiermee geeft de ACM invulling aan de internetsnelheden die internetaanbieders volgens de netneutraliteitsverordening kenbaar moeten maken.

Nieuw (meet)instrument voor gemeenten én wijkteams, 27 november 2017
Als gemeente wil je de effectiviteit van sociale wijkteams in kaart brengen, maar hoe meet en monitor je dat? Het instrument ‘Wat telt’ kan helpen.

Overheid werkt aan roadmap voor veilige hard- en software, 27 november 2017
De overheid werkt met het bedrijfsleven aan een roadmap voor veilige hardware en software, wat voor veiligere Internet of Things-apparaten moet zorgen.

Focum, de Belastingdienst en Translink kanshebbers voor de Big Brother Awards Expertprijs, 27 november 2017
We stellen je graag voor aan de drie kanshebbers op de Big Brother Awards Expertprijs van 2017!

Websites ziekenhuizen scoren magere voldoende, 27 november 2017
De websites van 81 ziekenhuizen scoren gemiddeld een rapportcijfer van 6,5. Met name de beveiliging, laadtijden en het responsive design laten te wensen over.

Buma (CDA): Het is tijd voor surveillance op internet, 27 november 2017
De CDA-leider en fractievoorzitter vindt “dat we ons moeten realiseren dat internet niet alleen vrijheid is, maar dat er net als in de publieke ruimte regels moeten gelden.”

BZK strategisch partner Dutch Blockchain Hackathon, 27 november 2017
Als reden geeft BZK op dat het leren door te experimenteren, één van de centrale thema’s in Maak Waar!, in de werkwijze van de Dutch Blockchain hackathon goed naar voren komt.

KING publiceert database met kant-en-klare klantreizen, 27 november 2017
De bestanden in de database zijn bedoeld als inspiratiebron en geven een concreet beeld van hoe een klantreis bij gemeeenten vorm krijgt. In de database staan twintig klantreizen.

Etten-Leur schakelt meer instanties in bij adresonderzoek, 27 november 2017
Dat zijn niet alleen de mensen van handhaving, maar ook medewerkers van publiekszaken, interne veiligheid of op het gebied van de wmo kunnen worden ingeschakeld.

Gerecht en fiscus in Belgie krijgen toegang tot geldverkeer, 27 november 2017
In de digitale database wordt onder meer bijgehouden welke rekeningen hij heeft, welke leningen hij kreeg, waar hij een kluis huurt, waar in het buitenland hij rekeningen aanhoudt.

Kamervragen over vingerafdrukken in paspoort, 24 november 2017
Aanleiding voor de Kamervragen (Arissen, Partij van de Dieren) is het nieuws dat vingerafdrukken in het paspoort niet door de overheid worden gecontroleerd.

‘AI kan een vijfde van de banen in België overnemen', 24 november 2017
Vooral banen van lager en middelhoog opgeleide mensen zouden kunnen verdwijnen. Vooral in de sectoren transport, maakindustrie en handel. Ook kan het banen opleveren.

Burgernet 2.0 beschikbaar met opvallende vernieuwingen, 24 november 2017
Nieuw is de mogelijkheid om foto’s mee te sturen met berichten. Verder kunnen de acties ook over de landsgrenzen heen plaatsvinden en ook matrixborden worden ingezet.

‘Omgevingswet vormt risico voor actieve burgers’, 24 november 2017
Het LSA, de landelijke vereniging van en voor actieve bewoners, is bang dat de wet een risico vormt voor actieve burgers en komt met vier dringende adviezen aan de lokale politiek.

Interactieve kaart brengt Europese luchtkwaliteit in beeld, 24 november 2017
Naast het raadplegen van de plaatselijke luchtkwaliteit van steden en regio’s in Europa is ook de informatie over de luchtverontreiniging per EU-lidstaat geactualiseerd.

Partijen buiten MedMij kunnen standaarden indienen, 23 november 2017
Met deze stap geeft MedMij een versnelling en een verbreding aan de standaarden. Patiënten kunnen dan over een completer beeld van hun gezondheidsgegevens beschikken.

Gemeenten blokkeren digitale weg informatieverzoeken , 23 november 2017
Open State Foundation roept gemeenten op het voor inwoners, ondernemers en journalisten weer mogelijk te maken om informatie per e-mail op te kunnen vragen.

Nieuw lesprogramma over internet, privacy en big data, 23 november 2017
Met het programma (De Baas Op Internet) wordt de techniek achter internet en bescherming van dataverkeer onder de aandacht gebracht bij kinderen van 10-14 jaar.

Autoriteit Persoonsgegevens gaat datalek Uber onderzoeken, 23 november 2017
De toezichthouder wil weten wat er precies is gestolen, hoe dat is gedaan en of Uber het datalek op tijd en goed heeft gemeld. De hack bij Uber vond vermoedelijk eind 2016 plaats.

‘Kansenkaarten’ geven inzicht in bouwkansen steden, 23 november 2017
De kaarten combineren bestaande data over bijvoorbeeld leegstand en demografische ontwikkelingen. Ook consumentendata wordt gebruikt, zoals de WOZ-waarde.

‘Uitstel invoering Omgevingswet is een zegen!’, 22 november 2017
Arend de Jong heeft geen problemen met het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 2019. Volgens hem is het juist de manier om te zorgen dat de invoering wél slaagt.

Digitale dienstverlening aan bedrijven naar Binnenlandse Zaken, 22 november 2017
Het gaat hierbij om de randvoorwaardelijke beleidsontwikkeling voor de digitale overheid en de ontwikkeling van de digitale basisvoorzieningen voor bedrijven.

DNB: techbedrijven gaan banksector opschudden, 22 november 2017
Door nieuwe regels (waaronder PSD2) wordt het voor grote techbedrijven, zoals Google of Amazon, vanaf begin volgend jaar makkelijker om financiële diensten te gaan leveren.

Rotterdam voorziet afvalcontainers van slimme sensor, 22 november 2017
De verwachting is dat een jaar nodig is om alle 6540 wijkcontainers glas, papier, verpakkingen, textiel en restafval van een sensor te voorzien. Een eerdere proef was succesvol.

Uber hield hack van tientallen miljoenen gebruikers stil, 22 november 2017
De hack vond plaats in oktober 2016. Daarbij werden persoonlijke gegevens van 57 miljoen gebruikers en chauffeurs gestolen. Het lek werd niet gemeld aan de autoriteiten.

Senaat akkoord met opslaan en bewaren kentekengegevens, 21 november 2017
Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft zich geschaard achter het wetsvoorstel voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens van voertuigen door de politie.

Kanshebbers Big Brother Awards bekendgemaakt, 21 november 2017
GGZ Nederland, het kabinet en Sybrand Buma zijn de kanshebbers voor de Big Brother Award, de grootste privacyschender van het jaar. De uitreiking is op 11 december in Amsterdam.

‘GOV-Uk is onderdeel van de nationale infrastructuur’, 21 november 2017
De (enige) Britse overheidssite GOV.UK bestaat vijf jaar. De jarige site is in al die jaren bezocht door ruim vier miljard bezoekers, ofwel drie miljoen bezoekers per dag.

‘Digitalisering en robotisering kost banen in de zorg’, 21 november 2017
55 procent van de medewerkers uit jeugd-, gehandicapten-, ouderen-, thuis- en de ggz verwacht dat er banen zullen verdwijnen als gevolg van digitalisering en robotisering.

Nederlandse bedrijven hebben wel fiducie in PSD2, 21 november 2017
Ruim 70 procent van Nederlandse financiële dienstverleners, ziet PSD2 als een kans. Ruim de helft van hen is bereid om verder te gaan dan de regels die PSD2 voorschrijven.

Multilaterale organisaties digitaal niet echt transparant, 21 november 2017
De NAVO is de meest gesloten multilaterale organisatie van de onderzochte instellingen. Vierentwintig organisaties werden onder de loep genomen, waaronder WTP, IMF en OECD.

Nieuwe site voor volgen van medische gegevens, 20 november 2017
Op Volgjezorg.nl krijgen patiënten inzicht in welke gegevens door hun zorgverleners zijn gedeeld. Patiënten kunnen zich ook abonneren op meldingen.

Verwarring door 'obscuur' belastingportaal, 20 november 2017
Critici maken zich zorgen om de herkomst van de portal en vragen zich af of de fiscus zijn procedures rondom beveiliging en certificering wel op orde heeft.

Rathenau Instituut onderzocht slimme stad in de praktijk, 20 november 2017
Onderzocht is wat de G5 met data en slimme technologie doen, wat de gevolgen zijn voor waarden als privacy, online veiligheid en autonomie en hoe gemeenten dat aanpakken.

Onderzoek: ‘Nederland op kop met gebruik van EPD’, 20 november 2017
De voorsprong heeft onder meer te maken met de hoge mate van digitalisering van patiëntgegevens. Daarnaast werken er in de Nederlandse zorg relatief veel ict-professionals.

AVG: Nederland op de goede weg, maar nog niet in control, 20 november 2017
Uit de Nationale Privacy Benchmark 2017 blijkt dat bijna 9 op de 10 ondervraagde organisaties protocollen voor datalekken heeft. Organisaties geven ook aan waar het beter kan.

D66 zal geen campagne voeren tegen ‘sleepwet’ , 20 november 2017
Het partijcongres, zaterdag bijeen in Leeuwarden, is ervan overtuigd dat de eigen minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) goed met de nieuwe wet (WIV) zal omgaan.

Vingerafdruk in paspoort wordt nooit gecontroleerd, 19 november 2017
Alleen bij gemeenten wordt er in incidentele gevallen wel eens naar vingerafdrukken gekeken. Andere autoriteiten, zoals op Schiphol, kunnen de vingerafdrukken door technische oorzaken of politieke redenen niet eens lezen.

Cijfers bekend Risico- en Crisisbarometer najaar 2017, 17 november 2017
Het aantal Nederlanders dat zorgen heeft over cyberdreigingen, is gestegen van 22 naar 28 procent. De kans op een cyberaanval is hoger dan een terroristische aanslag, zo denken ze.

Wet GDI gaat verder als Wet digitale overheid, 17 november 2017
De naam past beter bij de ambities van het nieuwe kabinet voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur. Ook geeft het beter aan wat de reikwijdte en het doel is.

‘Wat kost mijn zorg?’ wint Stuiveling Open Data Award 2017, 17 november 2017
De tool geeft inzicht in kosten van medische behandelingen bij ziekenhuizen en verzekeraars. Ook draagt de tool bij aan meer transparantie van ziekenhuistarieven.

'Overbelasting netwerk bij coöperatief rijden opgelost', 17 november 2017
Een treintje van auto’s die draadloos met elkaar communiceren. Daarbij ligt overbelasting van het netwerk op de loer. Promovendus Victor Dolk bedacht een oplossing.

Rapport Capgemini: meer EU-landen goed bezig met open data , 17 november 2017
Het aantal landen in de Europese Unie dat zich trendsetter op het gebied van open data mag noemen, is in 2017 ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld van 8 naar 14 landen.

Overdracht privacytool Geonovum aan VIAG, 16 november 2017
De tool die aan de VIAG is overgedragen is door Geonovum ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het beantwoorden van vragen over hergebruik van persoonsgegevens.

DNB gaat banken hacken om weerbaarheid te vergroten, 16 november 2017
De aanvallen variëren van via het internet inbreken op de interne systemen van banken tot het stoppen van een malafide usb-stick in de laptop van een medewerker.

Negen inzichten voor omgang met technologie, 16 november 2017
Harvard-hoogleraar Sheila Jasanoff en onderzoekscoördinator Rinie van Est stelden negen inzichten op hoe om te gaan met de wereld die razendsnel digitaliseert.

Utrecht maakt openbaar gemaakte info beter doorzoekbaar, 16 november 2017
De gemeente Utrecht krijgt elk jaar een paar honderd informatieverzoeken. Om zo transparant mogelijk te zijn zijn de documenten nu doorzoekbaar gepubliceerd via OpenWob.nl.

Belgische notarissen bouwen aan digitale toekomst, 16 november 2017
De Federatie van Notarissen (FEDNOT) gaat nieuwe digitale diensten ontwikkelen voor burgers, ondernemers en overheden. Er komt ook een digitale proeftuin rond blockchain.

Schwung en Buurauto+ winnaars Smart Mobility Challenge, 15 november 2017
Met de wedstrijd daagden Economic Board Utrecht, het ministerie van EZ en Goedopweg bedrijven uit om met oplossingen te komen op het gebied van mobiliteit en open data.

Gemeenten mogen door met ontwikkelen BRP-systeem, 15 november 2017
Staatssecretaris Knops (BZK) trekt nog geen conclusies over het initiatief van de VNG over een mogelijke doorontwikkeling van de BRP. Financieel draagt hij niet bij aan het onderzoek.

Gronings bedrijf Web-IQ wint Gonsalvesprijs 2017, 15 november 2017
Web-IQ ontwikkelde een programma dat op een methodische en geautomatiseerde manier internet doorbladert. Het wordt onder meer gebruikt bij het opsporen van kinderporno.

Eerste organisatie sluit aan op Digimelding webservice, 15 november 2017
Met Digimelding webservice kan een burger of bedrijf in de eigen applicatie een melding doen wanneer zijn of haar gegevens uit de basis- of sectorregistraties onjuist zijn.

UWV schendt privacy zieke werknemers, 15 november 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de organisatie op de vingers getikt. De Tweede Kamer stelde al in 2013 vragen over de wijze waarop UWV omging met medische gegevens.

Pas op voor ons, waarschuwen techbedrijven, 14 november 2017
Techbedrijven erkennen dat ze niet alleen maar goeds brengen. “Sommige tech is fantastisch, andere niet. Dat besef daalt nu in.”

Sleepnet is echt nuttig. Maar tegen welke prijs?, 14 november 2017
Volgens Brits onderzoek is een ‘sleepnet’ essentieel voor een geheime dienst. Nederlandse experts maken ook kanttekeningen.

München laat Linux vallen en keert terug naar Windows, 14 november 2017
Vanaf 2020 draait de gemeentelijke ict weer op Windows 10 en komt een einde aan één van de grootste open source-implementaties ooit in de publieke sector.

Planning nieuw C2000 niet gehaald; uitstel naar 2018, 14 november 2017
De migratie is opnieuw uitgesteld. Dat schrijft minister Grapperhaus (JenV) aan de Kamer. Met het systeem kunnen hulpverleners communiceren met de meldkamer.

Kennisbank moet einde maken aan slechte overheidsbrieven, 14 november 2017
KING, de gemeente Rotterdam en Gebruiker Centraal zijn gestart met een kennisbank over beeldtaal in brieven. Met veel minder tekst, duidelijke foto’s en uitgebreid getest.

Minister: ‘Onze F-35 informatie voldoet aan alle eisen’, 14 november 2017
Nederland voldoet aan alle veiligheidseisen die zijn opgelegd voor de bescherming van F-35 informatie (Joint Strike Fighter). Aanleiding is een hack van Australische JSF-bestanden.

TU/e-model doet voorspellingen over groei elektrisch vervoer , 14 november 2017
Met het SparkCity-model kunnen verschillende scenario’s worden doorgerekend over de groei van elektrisch rijden. Daarbij kan onder meer worden ingezoomd op wijken en straten.

Gemeente Den Haag en energiereus starten Living Lab, 14 november 2017
In het langjarige project spelen slimme lichtmasten (Smart City Hubs) een belangrijke rol. Het project wordt ondersteund door het eerste open 5G netwerk in Nederland.

Oproep aan Senaat: verwerp wetsvoorstel kentekenregistratie, 13 november 2017
Volgens Privacy Barometer kan een netwerk van kentekenscanners tot een sleepnet leiden dat het reisgedrag van Nederlanders vastlegt. De Eerste Kamer debatteert er morgen over.

KING heet vanaf 1 januari 2018 VNG Realisatie, 13 november 2017
Onder meer het versterken van de beweging Samen Organiseren behoort tot de kern van het takenpakket van VNG Realisatie. Naar een directeur voor VNG Realisatie wordt gezocht.

Software poetst privacygegevens op foto’s weg, 13 november 2017
Martha Larson, hoogleraar Multimedia Informatie aan de Radboud Universiteit, ontwikkelt een algoritme dat gevoelige omgevingsinformatie kan wegfilteren.

Ervaringen twee blockchainpilots gemeenten gebundeld , 13 november 2017
Naar aanleiding van een pilot van bijna dertig gemeenten rond het thema blockchain is een publicatie samengesteld, waarin meer informatie over aanpak, uitkomst en impact.

PvdA voert geen campagne rond referendum 'aftapwet', 13 november 2017
Volgens partijvoorzitter Vedelaar moet iedere PvdA'er zelf weten of hij voor of tegen de wet is. De PvdA-fracties in Tweede en Eerste Kamer hebben eerder vóór de wet gestemd.

DHS: Digitale veiligheid te afhankelijk van eindgebruiker, 13 november 2017
Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) stelt dat digitale veiligheid op het moment nog te afhankelijk van de eindgebruiker is en dat dat moet veranderen.

Nederlands leger zet sterk in op nieuwste radartechnologie, 13 november 2017
Een van de nieuwste snufjes is de Multi Missie Radar. De radar detecteert, onderscheidt en volgt gelijktijdig verschillende doelen en spoort onder meer drones en raketten op.

​Politie gaat ook binnenwegen in de gaten houden met camera's, 12 november 2017
De politie breidt het aantal camera's dat kentekens van automobilisten checkt fors uit. Tweehonderd flitspalen op de binnenwegen worden uitgerust met ANPR-camera's.

Capgemini bestrijdt miljoenenboete van SVB, 10 november 2017
Capgemini wil geen 22,8 miljoen euro aan SVB betalen voor de mislukte bouw van het Multiregelingensysteem. De Utrechtse automatiseerder gaat nu in hoger beroep.

ACM-directeur maakt opmerkelijke stap naar Facebook, 10 november 2017
Johan Keetelaar maakt de overstap van directielid bij toezichthouder ACM naar lobbyist voor het techbedrijf.

Belgische overheid heeft meer tijd nodig voor invoering PSD2, 10 november 2017
Het Belgische federale ministerie van Financiën heeft bevestigd dat de invoering van de Europese richtlijn Payment Services Directive II (PSD2) per 13 januari 2018 niet gehaald wordt.

'Combinatie verkiezingen en referendum niet echt gelukkig' , 10 november 2017
Volgens de voorzitter van Raadslid.Nu bestaat het risico dat de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart worden beheerst door het debat over een landelijk onderwerp.

‘Luchtreizigers in Schengengebied beter in de gaten houden’', 10 november 2017
Door het kabinet wordt onder meer gedacht aan een speciale eenheid die passagiersgegevens verzamelt en analyseert om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden.

Europese Unie werkt nu al aan opvolger van 5G: 6G, 10 november 2017
Hoewel de echte van het 5G-netwerk nog moet beginnen, wordt er al nagedacht over de opvolger: 6G. Daarbij worden technieken van glasvezel en straalverbindingen gecombineerd.

Verkenning Geonovum locatiegegevens en sociale platforms, 10 november 2017
In de rapportage is gekeken naar de wereld van de commerciële toepassingen van sensordata, waarin locatiegegevens van smartphones op grote schaal worden vastgelegd.

Waarstaatjegemeente.nl uitgebreid met nieuwe data, 9 november 2017
Op het dashboard ‘Bedrijvigheid en Lokale Economie’ zijn de indicatoren Oprichtingen en Opheffingen, Snelgroeiende Bedrijven en Exporterende Bedrijven toegevoegd.

‘Dienstverlening wordt vooral samen mèt mensen gemaakt’, 9 november 2017
Volgens Victor Zuydweg kan, juist door digitale dienstverlening zo goed mogelijk in te richten, er meer menselijke aandacht mogelijk blijft voor waar dat nodig is en voor wie dat nodig is.

Provincies gaan werken aan ‘High Value datalijst’, 9 november 2017
Tijdens de Inspiratiemiddag Open Provincies (23 november), zal onder meer gewerkt worden aan een High Value (open) datalijst. Een dergelijke lijst is er al voor gemeenten.

‘Autoriteit Persoonsgegevens werkt aan het eigen imago’, 9 november 2017
Nausikaä Efstratiades, hoofd van de IBD, vindt het jammer dat de AP gemeenten direct een boete oplegt als die een fout maken met de verwerking van persoonsgegevens.

Overheid spekt kas met aanpak van adresfraude, 9 november 2017
Die aanpak loont, zo laat staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer weten. Vorig jaar leverden controles 11 miljoen euro op, terwijl de kosten 9,7 miljoen euro zijn.

Hoorzitting over EU-richtlijn Payment Service Directive 2, 8 november 2017
Op 15 november vindt in de Tweede Kamer een bijeenkomst plaats over PSD2, de EU-richtlijn die banken verplicht hun financiële systemen open te stellen voor nieuwe dienstverleners.

Gemeenten moeten nog werk maken van Digitale Agenda 2020, 8 november 2017
Uit het onderzoek blijkt onder meer zuidelijk Nederland over het algemeen beter presteert dan het noorden van het land. Wat betreft grote steden doen Utrecht en Rotterdam het best.

Het ‘sleepnetreferendum’: voor privacy en veiligheid, 8 november 2017
Wat betreft het Rathenau Instituut is bij het referendum over de ‘sleepnet’ de discussie niet óf privacy óf veiligheid, maar privacy én veiligheid. ‘Dat moeten we goed regelen.’

Parijs meest innovatieve stad van Europa in 2017, 8 november 2017
De Franse hoofdstad ging er niet alleen vandoor met de titel (The European Capital of Innovation Award), maar ook met een miljoen euro. Runners-up waren Tallinn en Tel Aviv.

‘Neem ook veiligheidsrisico’s papieren data in AVG mee’, 8 november 2017
Hoewel de AVG zich vooral richt op procedures die betrekking hebben op digitale data, wordt nog nauwelijks aandacht geschonken aan het veiligheidsbeleid voor papieren data.

Pleidooi voor Nationale Zorgtechnologie Agenda, 7 november 2017
Volgens Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van de FME, de werkgeversorganisatie van bedrijven in de techsector, is de tijd rijp voor “value-based healthcare”.

Ontwikkeling 5G gaat sneller dan verwacht , 7 november 2017
Onderzoek laart zien dat de ontwikkeling van 5G bij veel operators wereldwijd in een stroomversnelling is beland. 28% verwacht 5G in 2018 al in enige mate uit te rollen.

MijnOverheid uitgebreid met online verhuisservice , 7 november 2017
Nieuwe inwoners van Zaanstad, ’s-Hertogenbosch, Maastricht en Dongen kunnen nu hun verhuizing online doorgeven via MijnOverheid. Dat kan sinds 2 november.

Gemeenteraad Amsterdam kiest voor openheid van zaken , 7 november 2017
De Amsterdamse gemeenteraad gaat meedoen aan het landelijke project Open Raadsinformatie. Medio 2018 moet het nieuwe systeem gaan werken.

‘De AIVD mag mij opvissen in hun sleepwet’, 7 november 2017
Leonie Breebaart schrijft dat slecht geïnformeerde burgers zich niet moeten bemoeien met lastige bestuursdilemma’s, waarover de Kamer zich al heeft gebogen.

Aantal aanvallen op internet veel groter dan aangenomen, 6 november 2017
Uit een analyse van twee jaar ‘denial-of-service’ aanvallen, concludeert onderzoeker Mattijs Jonker dat een derde van het internet eraan bloot staat: circa 30.000 aanvallen per dag.

Wetenschappers dringen aan op een moratorium voor 5G, 6 november 2017
Volgens henmoet er eerst grondig onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s plaatsvinden, voordat met de uitrol van 5G-netwerken mag worden begonnen.

Nominaties Gonsalvesprijs innovatieprijs 2017 bekend , 6 november 2017
Web IQ, het project Gravesac en het project Sweetie 2.0 dingen mee naar de nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. Wie wint is op 13 november bekend.

Bits of Freedom vraagt aandacht voor komende referendum, 6 november 2017
BOF heeft 20.000 brieven verstuurd namens de fictieve organisatie 'Rijksveiligheidsdienst'. Met de brief wil Bit of Freedom aandacht vragen voor de sleepwet-kieswijzer.

Meer geld nodig voor operationele ICT-systemen politie, 6 november 2017
Het gaat met name om geld voor de systemen voor de operatie, handhaving en opsporing. Het ICT-programma van de politie is onderzocht in opdracht van de Centrale Ondernemingsraad.

Referendum ‘sleepwet’ kost Friese gemeenten extra geld, 3 november 2017
Het referendum moet tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, maar in verband met herindelingen hebben niet alle Friese gemeenten op die dag verkiezingen.

ICT-kosten gemeenten stijgen met 10 procent, 3 november 2017
De stijging is vooral een gevolg van de toegenomen eisen aan informatiebeveiliging & privacy én de groei van het belang van ICT in het sociaal en ruimtelijk domein.

‘Twente voorop bij robotonderzoek inspectie en onderhoud’, 3 november 2017
iTanks, een kennis- en innovatieplatform voor havengerelateerde industrie, en het LEO Center for Service Robotics (UT Twente) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Privacy-experts bezorgd over Apple’s Face ID, 3 november 2017
Volgens de experts krijgen app-ontwikkelaars wel erg gemakkelijk toegang tot de data die op de lokale chip van de iPhone X staat. Face ID is een van de nieuwe ‘snufjes’ van de iPhone X.

‘Goede haltedata zijn buitengewoon belangrijk’, 3 november 2017
‘De maatschappelijke functie van het OV kan worden vergroot door betere informatie over de toegankelijkheid van haltes.’ Dat stelt de projectleider reisinformatie OV Fryslân.

‘Verlies van privacy grootste angst bij Internet of Things’, 2 november 2017
Het onderzoek richtte zich op de relatie die mensen met 'slimme apparaten' hebben en hoe zij tegen een toekomst aankijken waarin miljarden apparaten met verbonden zijn.

‘Mijn Zorg Log beste ICT-zorgproject van het jaar’, 2 november 2017
Computable heeft de blockchainoplossing Mijn Zorg Log van Zorginstituut Nederland verkozen tot beste ICT-project van het jaar in de zorg. Vijf projecten waren genomineerd.

Provincies starten aanbesteding 2250 laadpalen, 2 november 2017
In de aanbesteding kiezen de provincies voor een slim laadprofiel dat rekening houdt met de beschikbaarheid van duurzame energie op het elektriciteitsnetwerk.

Belgische privacy-expert kritisch op ’sleepwet’ , 2 november 2017
Volgens privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert schuift Nederland op naar een massasurveillancestaat waarin burgers beschouwd worden als toekomstige verdachten.

Eerste Kamer gaat met de tijd mee: nieuwe website , 2 november 2017
Belangrijke wijzigingen zijn dat er meer gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal. De website van de Senaat werd in februari 2012 voor het laatst ingrijpend vernieuwd.

DigiD-app kan nu identiteitsbewijs controleren, 1 november 2017
De DigiD-app voor Android controleert met de nfc-lezer van de telefoon de gegevens op de chip van een identiteitsbewijs. Dat laat Logius vandaag weten.

Fiscus in de fout met aanbesteding Accenture, 1 november 2017
De Belastingdienst heeft de wet overtreden met een aanbesteding voor consultants van de data- en analyticsafdeling van de Belastingdienst.

Kiesraad: Referendum over 'sleepwet' gaat door , 1 november 2017
Op basis van een steekproef heeft de Kiesraad 384.126 verzoeken voor een referendum als geldig aangemerkt. Het referendum wordt binnen zes maanden gehouden.

Finalisten Stuiveling Open Data Award bekendgemaakt, 1 november 2017
OpenTopo.nl, PAN, Wat kost mijn zorg?, Teruglezen.nl, GPP Thermometer en De Verbindingswijzer dingen mee naar de award. Op 16 november wordt de winnaar gekozen.

‘Invoering ‘sleepwet' uitgesteld tot 1 mei’, 1 november 2017
De invoering wordt uitgesteld tot 1 mei. Dat bevestigen bronnen aan De Telegraaf. Volgens die bronnen komt minister Ollongren (BZK) woensdag met een brief over het uitstel.

‘Artificiële intelligentie nog minder intelligent dan een rat’, 1 november 2017
Het hoofd van Facebook Artificial Intelligence Research drukt mensen op het hart om geen hype te creëren rond de recente AI-doorbraken. “Voorlopig is het niet meer dan science fiction.”

‘Informatiebeveiliging nieuwe kans voor noordelijke economie’, 1 november 2017
Wat betreft de voorzitter van Samenwerking Noord, kan het Noorden zich naast Den Haag en Eindhoven ontwikkelen tot een ‘digital security hub’. “Hier is veel kennis aanwezig.”

Consultatie criteria conceptstandaarden open datasets, 1 november 2017
KING heeft, in samenwerking met gemeenten, de eerste inhoudelijke criteria voor conceptstandaarden van vijf open datasets ontwikkeld. De criteria zijn nu ter consultatie.

ACM wil geen ongevraagde cookies op gezondheidswebsites, 1 november 2017
Autoriteit Consument & Markt heeft diverse sites gevraagd te stoppen met het ongevraagd plaatsen van cookies. De Consumentenbond had er bezwaar tegen gemaakt.

Het LSP en de sleepwet: a match made in heaven, 31 oktober 2017
Zorgkoepels voegden zich bij de critici tegen de sleepwet. Het medisch beroepsgeheim wordt met de invoering van de wet vogelvrij verklaard.

Internet of Bikes, 31 oktober 2017
De enige partijen die – om in het wilde westen te blijven – prikkeldraad in de prairie kunnen spannen zijn overheden. U en ik werken voor de overheid.

VNG positief over versnelde modernisering archieven, 31 oktober 2017
Deze e-depots zorgen voor duurzame digitale toegankelijkheid en voorkomen dat archiefstukken op den duur ontoegankelijk worden.

Europol lanceert platform voor online politieonderzoeken, 31 oktober 2017
SIRIUS wordt door Europol omschreven als een veilig webplatform waar politiediensten kennis, best practices en expertise kunnen delen.

SVB verkent blockchain bij e-identificatie, 31 oktober 2017
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zoekt een digitaal alternatief voor het levensbewijs, dat nu nog via de post verstuurd wordt.

Steven Luitjens: ’Digitalisering is wel degelijk urgent’, 31 oktober 2017
Dat veel politici, bestuurders en ambtenaren digitalisering weliswaar belangrijk vinden, maar niet urgent, noemt Luitjens een verkeerde inschatting. “Het is wel degelijk urgent.”

E-factureren voor decentrale overheden nu echt in zicht, 31 oktober 2017
Vanaf 17 april 2019 zijn decentrale overheden en andere overheidsorganisaties verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren. Een eerdere deadline bleek niet haalbaar.

Zeven toekomstvoorspellingen Microsoft-oprichter Bill Gates, 31 oktober 2017
Gates gelooft dat robots mensen gaan vervangen en zouden dientengevolge ook belasting moeten betalen. Verder denkt hij dat mobiel bankieren miljarden uit armoede helpt.

‘Big Brother-schrikbeeld bij sleepwet is onjuist’, 31 oktober 2017
Eric Vrijsen (Elsevier) vindt het een karikaktuur dat Nederland door het aannemen van de sleepwet (“een onjuiste insinuatie”) afkoerst op ‘een online surveillancestaat’.

Russische minister van Financien geen fan van bitcoins, 31 oktober 2017
Anton Siluanov heeft het niet zo met bitcoins. Hij geeft aan ze niet te vertrouwen en wat hem betreft komen ze nooit in de plaats van de roebel, de Russische munteenheid.

‘Google neemt hele delen van onze beschaving over’, 30 oktober 2017
Volgens Evgeny Morozov hebben we het constant over persoonlijke gegevens, “maar ondertussen trainen we Google met niet-persoonlijke data en hebben we dat niet door.”

EC steekt 30 miljard in wetenschappelijk onderzoek en innovatie, 30 oktober 2017
De Europese Commissie wil vooral initiatieven subsidiëren die tot technologische doorbraken en nieuwe markten leiden. De 30 miljard euro geldt voor een periode van drie jaar.

Wachttermijn GT Mobiele Communicatie 2 verlopen, 30 oktober 2017
Tegen de uitkomst van de aanbesteding GT Mobiele Communicatie 2 heeft geen enkele leverancier bezwaar gemaakt. Daarmee is de gunning aan T-Mobile en Vodafone een feit.

‘Een Smart City is een Happy City’, 30 oktober 2017
Boyd Cohen en Rob Adams willen een stad eerder happy dan smart maken. “Wat mensen echt willen is natuur, schone lucht en sociale connecties. Niemand wil een technische stad.”

Informatiebeveiligingsdienst komt met CISO-toolkit, 30 oktober 2017
Tot de CISO-gereedschapskist behoren onder meer formats voor een kwartaalrapportage, het concept dreigingsbeeld Nederlandse Gemeenten 2017 en een crisisgame.

Kritiek op uitspraken Buma over uitkomst referendum 'sleepwet', 28 oktober 2017
GL-voorman Klaver wil dat premier Rutte met tekst en uitleg komt. Ook wil hij weten of de coalitiefracties hierover afspraken hebben gemaakt, of dat zij vrij kunnen opereren.

'Kabinet zal 'nee' bij referendum over de sleepwet negeren', 28 oktober 2017
CDA-leider Sybrand Buma ziet “niet goed hoe we de uitslag moeten overnemen, terwijl we eigenlijk al hebben afgesproken dat we van het raadgevend referendum af willen.”

‘Cybersecurity-academici vertrekken naar het buitenland’, 27 oktober 2017
In een open brief waarchuwen drie hoogleraren voor het vertrek van cybersecurityspecialisten uit Nederland naar het buitenland. De brief is een reactie op het nieuwe regeerakkoord.

VNG voor verkorting overbrengingstermijn archiefstukken, 27 oktober 2017
De maatregel draagt bij aan de duurzame toegankelijkheid van archieven. En in combinatie met een modernere Wob draagt het bij aan een transparantere overheid.

WP29 nog niet tevreden over transparantie WhatsApp, 27 oktober 2017
Volgens WP29 is WhatsApp nog niet transparant genoeg over welke data het bedrijf met andere Facebook-bedrijven deelt, en voor welke doeleinden die gegevens gebruikt worden.

Regeerakkoord negeert impact technologie op maatschappij, 27 oktober 2017
“De coalitie lijkt te denken dat als ze de veiligheid van onze digitale infrastructuur verbetert, ze klaar is. Maar de impact van technologie op de maatschappij is zoveel meer.”

VNG krijgt brief over publicatie persoonsgegevens, 27 oktober 2017
De AP heeft de VNG geïnformeerd over hoe om te gaan met het openbaar maken van stukken waarin persoonsgegevens staan. Volgens de AP maken veel burgers daar bezwaar tegen.

EU zet eerste stappen met elektronische ondertekening, 26 oktober 2017
De eerste elektronische ondertekening van een wetgevingsbesluit van de EU is een feit. Een en ander sluit goed aan op eIDAS, de Europese richtlijn die vanaf september 2018 geldt.

Europese wet brengt privacy Nederlandse jeugd in gevaar, 26 oktober 2017
De AVG heeft tot gevolg dat jongeren (< 16 jaar) alleen met ouderlijke toestemming gebruik mogen maken van diensten van de digitale samenleving. Zoals sociale media en apps.

Digivaardigheden ambtenaren onderzocht, 26 oktober 2017
Beschikken ambtenaren over de vaardigheden die nodig zijn om digitale middelen te gebruiken? Dat is een van de vragen in een onderzoek van Platform O en Publiek Denken.

Tot en met 24 november reageren op marktconsultatie eID, 26 oktober 2017
De consultatie heeft als doel te inventariseren of private organisaties elektronische identificatiemiddelen kunnen leveren die passen bij de eisen en wensen van BZK.

België krijgt definitief geen Wi-Fi in de trein, 26 oktober 2017
Volgens de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen is het te duur en overbodig. Belgische providers zouden eind 2018 volledige dekking op het spoor hebben.

Sleepwetteloosheid bij de Belastingdienst, 25 oktober 2017
De sleepwet wordt onderwerp van een referendum. En terecht. Maar wat onze Belastingdienst nu al uitspookt met uw en mijn privégegevens is nog veel zorgwekkender.

Autoriteit Persoonsgegevens adviseert over wetsvoorstel PSD2, 25 oktober 2017
De AP plaatst een aantal kanttekeningen bij het wetsvoorstel en adviseert om het voorstel pas bij de Tweede Kamer in te dienen nadat met deze opmerkingen rekening is gehouden.

‘Binnenlandse Zaken krijgt regie over de Omgevingswet’, 25 oktober 2017
Volgens het Waterforum verhuizen de Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingswet, van het ministerie van I&M naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

‘Weinig Europese banken al klaar voor PSD2’, 25 oktober 2017
Hoewel de richtlijn voor het vergroten van concurrentie op de betaalmarkt (PSD2) in januari 2018 in werking treedt, zijn weinig Europese banken al klaar voor de richtlijn.

Grote verschillen bij gemeenten in gebruik digitale producten, 25 oktober 2017
Het onderzoek bracht bij 38 gemeenten het gebruik van 8 veelgebruikte producten in kaart. Zoals aanvragen van aktes van de burgerlijke stand of het doorgeven van een verhuizing.

Megaprojecten missen visie en hebben sleets beleid, 25 oktober 2017
Volgens Hans Boom richt de besluitvorming in Haagse arena’s zich bij voorkeur op het ‘wat’, het ‘hoe’ en de financiën en minder op het ‘waartoe’, de impact en de output.

‘Incassobedrijven verpatsen illegaal persoonsgegevens’, 25 oktober 2017
Allerhande persoonsgegevens worden door incassobedrijven vrijelijk vermarkt waardoor Nederlanders met een schuldenverleden ernstig kunnen worden benadeeld.

Udo Groen gaat mogelijke herstart van BRP verkennen, 24 oktober 2017
Hij start de verkenning naar een Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens. Dat zou een mogelijke herstart betekenen van de BRP, dat eerder werd stilgelegd.

Amsterdam wil voorbeeld zijn verantwoord datagebruik, 24 oktober 2017
Amsterdam wil een voortrekkersrol vervullen in het aanvaardbaar inzetten van data en technologie. Om dat te benadrukken is onder meer een manifest opgesteld.

Waarom alle ICT niet bundelen in ministerie van Technologie?, 24 oktober 2017
Volgens Arthur Stobbelaar raakt ICT alles en is het geen aparte aangelegenheid van justitie of gezondheid. “Geef het dan ook een serieuze plek binnen de regering.”

Belgische politie mag live in OV meekijken, 24 oktober 2017
De Belgische wetgeving biedt de mogelijkheid voor de politie om rechtstreeks toegang te krijgen tot camerabeelden in het OV. Volgens de minister is er juridisch geen belemmering.

WhatsApp verzendlijst bij werkzaamheden openbare ruimte, 24 oktober 2017
In deze pilot onderzoekt de gemeente Dongen of de bewonersbrief waarmee inwoners worden geïnformeerd over werkzaamheden in hun omgeving, is te vervangen door WhatsApp.

GGZ Nederland wil toch gegevens uitwisselen, 23 oktober 2017
De brancheorganisatie voor de geestelije gezondheidszorg spoort instellingen aan om weer intieme behandelgegevens te gaan delen. Volgens juristen riskeren ze wel rechtszaken.

FBI waarschuwt voor aanvallen tegen vitale infrastructuur, 23 oktober 2017
De aanvallers hebben het, naar verluidt, voorzien op overheidsinstellingen en organisaties in verschillende sectoren, waaronder energie, water en luchtvaart.

Kamervragen over mogelijke gemeentelijk doorontwikkeling BRP , 23 oktober 2017
Kamerlid Hijink wil onder meer weten of de minister het ook onwenselijk vindt dat de VNG op eigen houtje verder gaat met de doorontwikkeling terwijl het project 'stil ligt'.

EU-leiders willen meer voortgang Digital Single Market, 23 oktober 2017
Op 24 oktober zal de Raad van Telecom Ministers bijeenkomen om de plannen van de EU-leiders te bespreken. Die willen sneller gaan ten aanzien van digitale zaken.

Akkoord over sneller verwijderen van terreurberichten, 23 oktober 2017
Techbedrijven, zoals Facebook, Twitter en Google, hebben met de de G7 afgesproken om terreurberichten te verwijderen binnen twee uur. Nu ligt die grens nog op 24 uur.

'Het wordt gênant om nog een LinkedIn-profiel te hebben', 20 oktober 2017
Als het aan internetpionier Marleen Stikker ligt, gaan we veel kritischer kijken naar wat de techgiganten ons aanbieden.

Brief aan bijna-minister over visie op ruimtelijke ordening, 20 oktober 2017
De opstellers van de brief aan toekomstig I&M-ministerwillen onder meer dat in de Nationale Omgevingsvisie rekening wordt gehouden met de datalaag die over ons land ligt.

Commissie Europarlement akkoord over privacyregels EU , 20 oktober 2017
Er is instemming over een nieuwe ePrivacy-verordening. De verordening zou op termijn de individuele privacyregels in verschillende EU-landen moeten vervangen.

België koploper als het gaat om 'predictive maintenance', 20 oktober 2017
België loopt voorop bij het gebruiken van sensoren en data analyse om te voorspellen wanneer instrumenten dreigen uit te vallen. In Nederland ligt het tempo lager.

Nieuw akkoord over passagiersgegevens EU-Canada in de maak?, 20 oktober 2017
De EC wil een nieuw akkoord met Canada om gegevens van passagiers te kunnen delen. In juli oordeelde het Europees Hof van Justitie dat het huidige akkoord in strijd is met EU-recht.

Forum Standaardisatie op zoek naar nieuwe standaarden, 20 oktober 2017
Forum Standaardisatie wil graag input krijgen voor de ‘pas toe of leg uit’-lijst of de lijst aanbevolen standaarden. In het voorjaar neemt het Nationaal Beraad over de input.

Europese Commissie heeft het wel gehad met encryptie, 19 oktober 2017
De Europese Commissie trekt 500.000 euro uit om opsporingsdiensten te trainen in het kraken of omzeilen van encryptie. Het moet onder meer helpen om criminaliteit te bestrijden.

Evaluatie privacyverdrag Europese Unie met Verenigde Staten, 19 oktober 2017
Het Privacy Shield, een akkoord over in de VS opgeslagen informatie van Europeanen, werkt goed, maar de uitvoering ervan kan nog wel beter. Dat concludeert de Europese Commissie.

Helpt predictive policing bij terugdringen fietsendiefstallen? , 19 oktober 2017
Aan de hand van een dataset van de politie wordt onderzocht of de inzet van data science kan helpen bij het terugdringen van het aantal fietsendiefstallen in Groningen.

Weinig interesse HR-afdelingen in privacy en databeveiliging, 19 oktober 2017
Onderzoek laat zien dat privacy en databeveiliging nog niet echt op het nervlies staan van HR-afdelingen. Duurzame inzetbaarheid en opleidingsbeleid scoren beter.

Organisaties willen uitstel van de ‘sleepwet’ , 19 oktober 2017
Een aantal maatschappelijke organisaties en bedrijven, wil graag dat de wet (in aangepaste vorm) pas volledig in werking treeedt nadat het volk van zich heeft laten horen.

‘We bevinden ons op een bijzonder moment in de tijd’, 18 oktober 2017
Hoogleraar Sander Klous (UvA) vindt dat we nu moeten nadenken over de randvoorwaarden van algoritmes die onze maatschappij gaan sturen. ’Straks is het te laat.”

‘Artificial intelligence is niet intelligent’, 18 oktober 2017
Het enthousiasme over AI is volgens Douglas Hofstadter niet helemaal terecht. Het is niet intelligent, maar baseert zich op brute rekenkracht en is puur resultaatgericht.

Kamer akkoord met wet die privacy leerlingen beter regelt, 18 oktober 2017
Voor het werken met digitale leermiddelen zijn voortaan minder leerlinggegevens nodig. In plaats daarvan komen pseudoniemen die ervoor zorgen dat leerlingen niet herleidbaar zijn.

Provincie Flevoland doet onderzoek naar snel internet, 18 oktober 2017
Er wordt informatie gevraagd over het internetaanbod, of deze voldoet aan de verwachtingen, hoe de verbindingen gebruikt worden en welke er wensen zijn.

Living labs vooral nog lokale beloftes, 18 oktober 2017
Volgens het Rathenau Instituut hebben living labs de belofte in zich om kennis te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken, maar verdienet niet ieder living lab die naam.

‘BIT-rapport over basisregistratie was ondermaats’, 17 oktober 2017
Uit stukken in handen van NRC blijkt dat er felle kritiek was over vermeende feitelijke onjuistheden in het rapport en de werkwijze van de rapporteurs van het Bureau ICT-toetsing.

‘Computer kan uiteindelijk iedere rechter vervangen’, 17 oktober 2017
Volgens Jaap van den Herik, hoogleraar informatica en recht aan de Universiteit van Leiden, hebben juristen de kracht van zelflerende programma's nog niet in de gaten.

Nederland ICT kraakt kritische noot over GDI in regeerakkoord, 17 oktober 2017
De brancheorganisatie vindt het raar dat de digitale infrastructuur privaat gefinancierd wordt, terwijl andere infrastructuren miljarden aan publieke investeringen ontvangen.

Motie voor hacktest IoT-apparaten aangenomen, 17 oktober 2017
Een motie van over hacktests op Internet of Things (IoT)-apparatuur is aangenomen. Hijink (SP) pleitte voor hacktests waardoor de veiligheid van IoT-apparatuur toeneemt.

VNG bezorgd over kosten Digitaal Stelsel Omgevingswet, 17 oktober 2017
Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet nemen onder meer de kosten voor gemeenten toe. De VNG-commissie Ruimte en Wonen is daarover bezorgd.

Q&A over KRACK-aanval op Wifi-standaard WPA2, 16 oktober 2017
Onderzoekers hebben een nieuwe aanval ontwikkeld op WPA2. Het komt er op neer dat de beveiliging die WPA2 biedt te omzeilen is door verschillende kwetsbaarheden.

Rome zoekt alternatieven voor gesloten software, 16 oktober 2017
Nadat de Italiaanse stad in 2016 besloot om de stap te zetten naar vrije en open source software, wordt nu de daad bij het woord gevoegd. Zo draait in 2018 een pilot rond Linux.

IBD publiceert CISO-Toolkit Nederlandse gemeenten, 16 oktober 2017
Volgens de Informatiebeveiligingsdienst moet de toolkit de positie van de CISO (chief information security officer) versterken, die binnen gemeenten een spilfunctie heeft.

Nulmeting over gebruik open data bij gemeenten, 16 oktober 2017
Begin 2017 hadden 42 gemeenten (11 procent) bijna 2000 datasets over uiteenlopende onderwerpen als open data ontsloten, waarvan de meeste in een herbruikbaar formaat.

‘Gezondsheidszorg kan flink besparen door inzet AI-chatbots’, 16 oktober 2017
Besparingen als gevolg van de inzet van chatbots op basis van artificial intelligence (AI) zullen de komende jaren stijgen van 2,8 miljoen dollar naar 3,6 miljoen dollar wereldwijd.

Samenwerking in cybersecurity grootschalig getest, 16 oktober 2017
Zo’n zestig publieke en private partners hebben meegedaan aan een nationale cyberoefening. Zo werd een indruk gekregen van hoe het met de digitale weerbaarheid is gesteld.

‘Microsoft schendt wet bij verzameling persoonsgegevens’, 13 oktober 2017
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt Microsoft ongevraagd via Windows 10 persoonsgegevens van gebruikers.

‘Wat als AI de menselijke intelligentie overstijgt?’, 13 oktober 2017
Artificiële intelligentie (AI) kan ons leven verrijken en vergemakkelijken, maar ook beheersen en overnemen. Het kan ons welvaart brengen, maar ons ook vernietigen.

Nederlanders positief over komst zelfrijdend transportsysteem, 13 oktober 2017
Een meerderheid van de Nederlanders staat positief tegenover de introductie van zelfrijdende auto’s, maar die auto's kunnen zich weinig fouten (zoals ongelukken) veroorloven.

Onderzoek naar digitale volwassenheid organisaties, 13 oktober 2017
‘Denk meer op de lange termijn’. Dat is een van de adviezen die gegeven wordt in een onderzoek naar digitale volwassenheid van organisaties. ‘Kijk tien of twintig jaar vooruit’.

WRR-voorzitter: Kijk ook naar schaduwkant technologie, 13 oktober 2017
Volgens Corien Prins gaat de aandacht te veel uit naar de kansen die technologie biedt, zonder daarbij goed na te denken over de risico’s. “Daar moeten we goed over nadenken.”

Op 1 november duidelijkheid over doorgaan referendum ’sleepwet’, 13 oktober 2017
De Kiesraad maakt op woensdag 1 november in een openbare zitting bekend of een referendum plaatsvindt over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (‘sleepwet’).

‘Omgevingsbeleid dreigt technocratische exercitie te worden’, 12 oktober 2017
Volgens Ries van der Wouden (Planbureau van de Leefomgeving) is het voor alles een maatschappelijke opgave en zou het moeten gaan over de leefwereld van de burgers.

'Gemeenten belangrijk bij toegankelijk maken technologie', 12 oktober 2017
Om de inclusie van mensen met een (visuele) beperking écht te vergroten, is inspanning nodig van zorgorganisaties en belangenverenigingen, maar ook van gemeenten en MKB.

Amerikaanse staatsecretaris van Justitie wil ‘veilige encryptie’, 12 oktober 2017
De staatssecretaris roept techbedrijven op om 'verantwoordelijke encryptie' te ontwikkelen, waarbij het mogelijk is de versleuteling van bestanden ongedaan te maken.

Overwijssel, Zwolle en Kampen leren van IT-transformatie, 12 oktober 2017
De provincie Overijssel en de gemeenten Kampen en Zwolle hebben onderschat hoe complex de invoer van één nieuw gezamenlijk systeem voor servers en dataopslag was.

Bureau BIT vindt huidige ontwerp DSO een ‘te grote stap’., 12 oktober 2017
Bureau ICT-toetsing maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het digitale stelsel van de Omgevingswet en adviseert het stelsel flink te reduceren omdat het te complex is.

Twijfels digitale infrastructuursector over regeerakkoord, 12 oktober 2017
Stichting DIN is blij met de ‘digitale component’ in het Regeerakkoord, maar ziet weinig terug van de gewenste investeringen in digitale innovaties en infrastructuur.

Wereldwijd samenwerkingsverband tegen cybercrime, 11 oktober 2017
Tien landen hebben begin deze week een wereldwijd samenwerkingsverband opgericht onder de naam Global EPIC. Doel is om een vuist te maken tegen digitale dreigingen.

Omgevingswetnavigator voor provincies beschikbaar, 11 oktober 2017
In de navigator staan antwoorden op vragen als wat relevant is voor een provincie als het gaat om de Omgevingswet en hoe een provincie weet wanneer zij waaraan moet werken.

Werknemers slordig met ICT-bedrijfsapparatuur, 11 oktober 2017
Zo worden de meeste werkcomputers en -laptops alleen beveiligd met een wachtwoord (92%) en worden ook mee naar huis genomen om voor privédoeleinden te worden gebruikt.

Wat zijn juridische gevolgen van Agile-softwareontwikkeling?, 11 oktober 2017
Volgens Nick Vrugt is de kans dat een Agile-project mislukt relatief klein, maar als het mislukt dan zijn er ook minder mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen.

‘Blockchain maakt eindelijk democratische internetbelofte waar’, 11 oktober 2017
Volgens Marloes Pomp geeft blockchain de mogelijkheid om democratische waarden als privacy, keuzevrijheid en non-discriminatie te herstellen.

Akkoord over tariefstructuur DigiD, MijnOverheid, Digipoort, 10 oktober 2017
De gekozen tariefstructuur, waarbij afnemers vanaf duizend eenheden gaan betalen, is volgens het Nationaal Beraad uitlegbaar, eerlijker en biedt transparantie.

Minister met feitenrelaas over stopzetten en afbouw oBRP , 10 oktober 2017
Demissionair minister Plasterk (BZK) gaat uitgebreid in op de 110 vragen die gesteld zijn naar aanleiding van het beëindigen van operatie BRP (Basisregistratie Personen).

Capgemini stuurt aan op hoger beroep in arbitragezaak SVB, 10 oktober 2017
Het IT-bedrijf heeft de intentie om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van het Nederlands Arbitrage Instituut. De zaak draait om een geschil met de SVB.

Gratis EU-wifi vanaf 2020 realiteit , 10 oktober 2017
Met de goedkeuring van het WIFI4EU-plan trekt de EU 120 miljoen euro uit om gratis wifi beschikbaar te stellen in bibliotheken, parken, gemeentehuizen en andere publieke plekken.

'Einddatum transitie Omgevingswet niet in het geding', 10 oktober 2017
Het uitstel van de Omgevingswet (van 01/07/19 naar 01/01/21) heeft volgens demissionair minister Schultz geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

OSF verbaasd over wijziging regeling Handelsregister, 10 oktober 2017
Volgens de Open State Foundation matcht een voorgestelde wijziging van het Handelsregister niet met de Wet hergebruik overheidsinformatie en de Wet markt en overheid.

Start marktconsultatie voor elektronische identificatie, 9 oktober 2017
De marktconsultatie moet inventariseren of private organisaties elektronische identificatiemiddelen kunnen leveren die passen bij de eisen en wensen van de overheid.

Haagse veiligheidscampus HSD krijgt forse uitbreiding, 9 oktober 2017
Tijdens de internationale vastgoedbeurs Expo Real in München is een intentieovereenkomst getekend voor de huur van 4000 m2 in het voormalige ministerie van SZW.

'De donkere kant van verandering was nog nooit zo zichtbaar', 9 oktober 2017
De overheid heeft de dringende taak om na te gaan hoe we onszelf in een tijdperk van radicale innovatie en transitie kunnen herdenken. Dat vindt technologie-ondernemer Peter Hinssen.

VNG brengt wet- en regelgeving Omgevingswet in kaart, 9 oktober 2017
De Omgevingswet is complex. Om een beetje duidelijk te geven heeft de VNG een overzicht gemaakt van de wet- en regelgeving (tot dusver) rondom die nieuwe wet.

Fryslân verstrekt lening om snel internet los te trekken, 9 oktober 2017
Binnen drie jaar moet minimaal 90 procent van de adressen in de Friese buitengebieden beschikken over snel internet. Daarbij gaat het om ongeveer 20.000 potentiële aansluitingen.

‘Centraal meldpunt rondom AVG is voor de hand liggend’ , 6 oktober 2017
Een van de aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2018 van BZK is het opzetten van een centraal meldpunt rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VS koploper als het gaat om kunstmatige intelligentie, 6 oktober 2017
Als het gaat om kunstmatige intelligentie maakt Europa wel vorderingen, maar moet het afleggen tegen China en met name de VS. Dat wijst onderzoek van McKinsey uit.

Kamerlid wil betere beveiliging Internet of Things-apparatuur, 6 oktober 2017
SP-Kamerlid Hijink heeft een motie ingediend waarin de regering verzocht wordt hacktests te laten uitvoeren op IoT-apparatuur en een lijst te publiceren van onveilige apparaten.

VNG: ‘veel wensen gemeenten nog niet mee in Wet GDI’, 6 oktober 2017
De Wet GDI moet in 2019 in werking treden. Voorlopig twijfelt de VNG echter nog aan het wetsvoorstel.

BikeBlockchain stroomlijnt proces diefstal e-bike, 6 oktober 2017
In de blockchain doen partijen als politie, verzekeraars en fietsenbezitters mee die informatie over e-bikes met elkaar delen.

Little big brothers are watching you, 6 oktober 2017
Het Rathenau Instituut heeft een lijst gemaakt van wat speelt op het gebied van horizontale privacy. Daarbij gaat het om het online zetten van foto’s/filmmateriaal door burgers.

‘Referendum wordt gecombineerd met raadsverkiezingen’, 5 oktober 2017
Voorwaarde is wel dat er voor 16 oktober minimaal 300.000 handtekeningen binnen zijn voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Resultaten halverwege actieplan Open Overheid 2016/juni 2018, 5 oktober 2017
Nadat eerder een conceptversie beschikbaar was, is nu de definitieve tussentijdse zelfevaluatie van het Actieplan Open Overheid 2016-2018 verschenen.

Vijf winnaars blockchain-competitie provincie Groningen, 5 oktober 2017
Een wedstrijd om met blockchain-technologie problemen op te lossen op het gebied van overheidsdiensten, energie en gezondheidszorg, heeft 38 inschrijvingen opgeleverd.

‘Overheid op afstand’ leidt tot andere rol voor die overheid , 5 oktober 2017
’Als de overheid niet aanhaakt bij digitalisering, dan worden bepaalde taken afgestoten of door andere platforms overgenomen’. Dat zegt Menno Lanting in gesprek met ICTU.

Nederland bevindt zich in kopgroep privacybescherming, 5 oktober 2017
Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat Nederland het vaak bovengemiddeld goed doet als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Duitsland is koploper.

Nationale Big Data infrastructuur geeft boost aan onderzoek, 5 oktober 2017
Om de waarde van gedistribueerde datasets te ontsluiten is een infrastructuur nodig voor het delen van data en high performance computing. Dat vinden TNO, SURFsara en de UvA.

Ambtenaar vrij laconiek over digitale veiligheid, 4 oktober 2017
Uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek blijkt dat vijf procent van de ambtenaren zich veel zorgen of zeer veel zorgen over digitale veiligheid.

Privacy Impact Assessment nieuw model binnen rijksdienst, 4 oktober 2017
Minister Plasterk (BZK) heeft de Privacy Impact Assessment (PIA) aangeboden. De PIA is onder meer toegesneden op de Europese privacyregels die zullen gelden per 25 mei 2018.

BZK gestart met consultatie digitale toegankelijkheid overheid, 4 oktober 2017
Tot 13 november kunnen belangstellenden hun mening geven over de digitale toegankelijkheid van de overheid, met name van belang voor ouderen en personen met een beperking.

Ruim dertig inzendingen voor ’Stuiveling-award’, 4 oktober 2017
De tweede editie van de Stuiveling Open Data Award (SODA) heeft 31 inzendingen opgeleverd. De winnaar wordt op 16 november bekendgemaakt tijdens het Jaarcongres ECP.

Friese havenstad komt officiële bescheiden thuis afleveren , 4 oktober 2017
De Friese gemeente Harlingen gaat volgend jaar reisdocumenten en gehandicaptenparkeerkaarten op aanvraag thuis bezorgen. Dat blijkt uit de nieuwe begroting.

Commissieleden sturen aan op feitenrelaas over ICT-drama, 3 oktober 2017
De vaste Tweede Kamercommissie van BZK heeft 110 vragen gesteld aan demissionair minister Plasterk over het stopzetten van operatie Basisregistratie Personen (oBRP).

EC vraagt mening over hergebruik overheidsinformatie, 3 oktober 2017
Tot dinsdag 12 december is op de website van de Europese Commissie een openbare raadpleging te vinden waarbij het onderwerp hergebruik van overheidsinformatie is.

‘Aanname sleepnetwet schendt geen mensenrecht’, 3 oktober 2017
Peter Olsthoorn vindt een raadgevend referendum over uitgebreide bevoegdheden van inlichtingendiensten een onjuist middel. Volgens hem vatten de initiatiefnemers het te licht op.

‘Door gebruiker centraal te stellen, krijg je andere overheid’ , 3 oktober 2017
Larissa Zegveld vindt het raar dat sommige mensen die werken voor de overheid alleen maar de vinkjes checken zodra zij hun organisatie binnenstappen.

Zorginstellingen doen steeds meer aan IT-outsourcing, 3 oktober 2017
Uit onderzoek blijkt dat ruim zes op de tien zorgorganisaties meer activiteiten te gaan uitbesteden, met name vanwege de verwachte kwaliteitswinst in de primaire zorgprocessen.

KiM over gebruik drones in personen- en goederenvervoer, 3 oktober 2017
Uit onderzoek van het KiM blijkt dat drones een alternatief voor bestaande modaliteiten kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer een minister voor spoedoverleg naar Brussel moet.

Kamervragen over handel en wandel The Hague Security Delta, 2 oktober 2017
Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) heeft vragen gesteld aan de minister van VenJ over de werkwijze van The Hague Security Delta. Aanleiding is een artikel in De Correspondent.

Staatsgeheime gegevens DNB blijven bewaard in de kluis, 2 oktober 2017
De Nederlandsche Bank is van plan om alle digitale gegevens bij een externe partij onder te brengen, uitgezonderd de gegevens die vallen onder het kopje ‘staatsgeheim’.

Weinig Nederlanders nemen maatregelen tegen cybergevaren , 2 oktober 2017
Nederlanders zijn naïef, onderschatten de gevaren en overschatten hun eigen cybersecurity skills. Dat werd duidelijk bij de start van de nieuwe campagne van Alert Online.

Duitse inlogmiddel als eerste klaar voor eIDAS, 2 oktober 2017
Vanaf 29 september 2018 moeten Europese burgers en bedrijven kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel. Duitsland is daar met het Neuer Personalaussweis klaar voor.

'E-health mist wetenschappelijke onderbouwing', 2 oktober 2017
Volgens Lilian Lechner heeft e-health de zorg veel te bieden, maar moet het wel wetenschappelijk onderbouwd ontwikkeld worden en ook is een keurmerk nodig.

DSW voelt zich ‘gepiepeld’ bij bouw nieuwe pgb-site, 2 oktober 2017
Zorgverzekeraar DSW zegt door gemeenten, uitkeringsinstantie SVB en het ministerie van VWS tegengewerkt te worden bij de bouw van een gebruiksvriendelijke pgb-website.

Provincie Limburg investeert in CBS-project op campus Heerlen, 2 oktober 2017
De provincie Limburg heeft een subsidie van 2 miljoen euro toegekend aan het Center for Big Data Statistics, specifiek aan de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Oordeel computer sluit niet aan bij oordeel echte rechter, 2 oktober 2017
Uit een experiment, waarbij twee rechtszaken zowel aan een echte rechter als aan een computer werden voorgelegd, blijkt dat de computer de rechter nooit kan vervangen.

Toezichthouders gaan internationaal meer gegevens delen, 29 september 2017
Privacytoezichthouders wereldwijd hebben afspraken gemaakt om effectiever samen te gaan werken bij handhaving en nationale belemmeringen weg te nemen.

‘Blockchain zet ook notariswereld op de kop’ , 29 september 2017
Volgens René Penning de Vries van EZ is Nederland het eerste land dat werkt aan blockchain-hypotheken. Daardoor zouden notarissen op den duur overbodig worden.

EC zet certificatie in om cybersecuritymarkt te versterken, 29 september 2017
De Europese Commissie zet in op een vrijwillig framework voor certificatie, waarbinnen certificatieschema’s kunnen worden ontwikkeld die geldig zijn in heel de EU.

Vlaamse gemeentewebsites kwetsbaar voor cybercriminelen, 29 september 2017
Eén op de vijf Vlaamse gemeentewebsites gebruikt geen veilige HTTPS-verbinding voor hun digitaal loket. Staatssecretaris De Backer spreekt van "een onaanvaardbare situatie".

Transparante Laadpaal gelanceerd, 29 september 2017
De Transparante Laadpaal maakt de onzichtbare logica zichtbaar door een display waarin te zien is hoe de stroom verdeeld wordt tussen de ladende elektrische auto’s.

Derde aantal ondertekenaars sleepnet-referendum is binnen, 28 september 2017
Voor een raadgevend referendum over de tapwet of sleepwet zijn tot nu toe meer dan 100.000 handtekeningen binnengehaald. Er zijn 300.000 handtekeningen nodig.

Besluit tariefstructuur MijnOverheid en DigiD op 5 oktober , 28 september 2017
Op 5 oktober komt het Nationaal Beraad opnieuw bij elkaar om een breed gedragen besluit te nemen over de voorgestelde tariefstructuur van MijnOverheid en DigiD.

Digitalisering van rechtspraak vergt meer tijd dan gepland, 28 september 2017
Het voornemen om digitaal procederen in het voorjaar van 2018 in alle arrondissementen verplicht te stellen, lijkt niet haalbaar. Het invoeringstempo wordt te hoog geacht.

App richt zich op jongeren én professionals (hulpverleners), 28 september 2017
De VNG en jeugdbranches hebben de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. Het geeft antwoord op vragen rond privacyrechten van jongeren.

Fryslân stimuleert ‘zelfredzaamheidrobot’ dementerende, 28 september 2017
De provincie Fryslân verleent een subsidie van 98.500 euro aan een project waarbij een robot mensen met een beginnende dementie kan helpen in hun dagelijkse zorg.

‘Nieuwe privacywet is een nieuwe wind en geen orkaan’, 28 september 2017
Federaal staatssecretaris De Backer (België) beschouwt de nieuwe Europese privacywet als een "opportuniteit" voor bedrijven om zich te bezinnen over hoe zij omgaan met data.

EZ pakt flink uit met geld voor scale-ups en startups, 28 september 2017
Het ministerie van EZ heeft 100 miljoen euro aan extra financiering voor scale-ups bekendgemaakt. Daarnaast is er via fondsen en regeling nog eens 150 miljoen euro beschikbaar.

Aantal datalekken in openbaar bestuur verdubbelt, 27 september 2017
Het aantal datalekken in het openbaar bestuur dreigt dit jaar te verdubbelen. In de eerste zes maanden werden al 940 nieuwe gevallen gemeld.

KPN levert IoT als dienst met KPN Things, 27 september 2017
Telecom- en ict-dienstverlener KPN start onder de naam KPN Things een dienst voor internet of things-toepassingen (IoT) voor de zakelijke markt.

Plasterk geeft programmatuur en broncode oBRP vrij, 27 september 2017
De meest actuele versies van de ontwikkelde programmatuur voor de operatie Basisregistratie Personen en bijbehorende documentatie worden openbaar gemaakt.

KvK alerter op dubieus adres in Handelsregister, 27 september 2017
De Kamer van Koophandel (KvK) gaat gaat met permanente data-analyse risico-adressen doorlichten om de kwaliteit van het Handelsregister te verbeteren.

Onafhankelijke Europese berichtenapp gewenst, 27 september 2017
Ellen Timmer vindt het hoog tijd dat de Europese overheid een onafhankelijke en geaudite berichtenapp ontwikkelt of dat zo’n app met steun vanuit de EU wordt ontwikkeld.

'Maak álle kinderen digitaal vaardig', 27 september 2017
Bedrijven en overheden moeten een brede coalitie vormen en écht werk maken van een globaal digitaal beleid. Nu zijn het veel te veel versnipperde initiatieven, aldus Ann Caluwaerts.

3D zorgt voor doorbraak in scheepsbouwsector , 27 september 2017
Het RAMLAB heeft ’s werelds allereerste 3D-geprinte scheepsschroef gefabriceerd, die alle kwaliteitskeuringen heeft doorstaan. Binnenkort volgt een tweede 3D-exemplaar.

Hart gebruikt als veilige verificatiemethode, 27 september 2017
Onderzoekers zouden een ‘hartscanner’ hebben ontwikkeld dat de vorm en grootte van de vorm van een persoon vastlegt om diens identiteit te verifiëren.

GroenLinks eist opheldering over onderzoek transparantiewet, 26 september 2017
Kamerlid Özütok (GL) wil opheldering over een mail van een topambtenaar waarin staat dat een onderzoek naar de kosten van de Woo is ingesteld, met als doel deze wet te blokkeren.

Datum e-factureren uitgesteld, 26 september 2017
Waarschijnlijk zijn decentrale overheden en andere overheidsorganisaties pas per april 2019 verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren.

‘Nederland heeft digitale Deltawerken nodig’, 26 september 2017
Volgens secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken heeft ons land Digitale Deltawerken nodig. Een gaatje in de digitale dam kan grote gevolgen hebben, aldus Camps.

Hoe blockchain veilig en betrouwbaar in te zetten?, 26 september 2017
Rhodia Maas, directeur van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, ziet het wel gebeuren dat we onze identiteit, onder invloed van blockchain, via de mobiele telefoon gaan beheren.

Groeiend aantal ziekenhuizen zet online deuren open , 26 september 2017
Een op de drie ziekenhuizen geeft patiënten toegang tot hun eigen medische gegevens en mogelijkheden om bijvoorbeeld afspraken te maken. Vorig jaar lag dit op 25 procent.

Lancering digitaal platform Kennisnetwerk Informatie en Archief, 26 september 2017
Informatie- en archiefprofessionals kunnen elkaar voortaal digitaal ontmoeten op KIA (kia.pleio.nl), een samenwerking van het Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en Archief 2.0.

Translink kreeg 377 verzoeken van DUO om studentgegevens, 25 september 2017
DUO heeft vanaf 28 augustus 2015 in 377 gevallen informatie over het reisgedrag van een student opgevraagd. In 307 van die gevallen is misbruik met de uitwonendenbeurs vastgesteld.

Pensioenfederatie ontzet over kosten DigiD en Berichtenbox, 25 september 2017
DigiD en de Berichtenbox van Mijnoverheid gaan pensioenfondsen jaarlijks zeker 2 miljoen euro kosten. Dat zal worden doorberekend aan iedereen die een pensioen opbouwt of krijgt.

DTC geeft ondernemers advies over cybersecurity, 25 september 2017
In 2018 start het Digital Trust Centre (DTC), waarin door ondernemers wordt gewerkt aan digitale veiligheid en ook wordt gekeken naar economische kansen voor die ondernemers.

‘Bewindslieden en bestuurders moeten zich laten bijscholen’, 25 september 2017
Inge Philips vindt dat er binnen de overheid veel gepraat wordt over digitale veiligheid, maar dat gesegmenteerd werken én gebrek aan urgentiegevoel voortgang in de weg staan.

Quickscan impact Wet open overheid gebaseerd op 'dun ijs', 25 september 2017
Volgens de Open State Foundation is het onderzoek naar de kosten van de invoering van de Woo gebaseerd op te grove schattingen, grote verschillen in inschattingen en aannames.

Gemeenten Den Haag daagt hackers uit, 25 september 2017
Als eerste gemeente in Nederland nodigt de gemeente Den Haag ethische hackers uit om haar ICT-omgeving serieus te testen op kwetsbaarheden.

‘Paar maanden uitstel voor betaalregels PSD2’, 25 september 2017
De invoering van de Europese betaaldienstenrichtlijn Payment Services Directive II (PSD2) per 13 januari 2018 is "niet langer realistisch", aldus minister Dijsselbloem.

VodafoneZiggo levert vaste communicatie gemeenten , 22 september 2017
Vanaf 2018 zullen zo’n tweehonderd gemeenten diensten voor vaste data, vaste spraak en internet gaan afnemen onder het nieuwe contract.

Havenbedrijf en Rotterdam starten blockchain-fieldlab, 22 september 2017
Doel is om concrete toepassingen te ontwikkelen. De regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter ondersteunt het initiatief.

Gemeentelijke database sekswerkers verboden, 22 september 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft besloten dat gemeente Den Haag de persoonsgegevens van prostituees niet mag registreren.

I&M communiceert onveilig met inwoners Lelystad, 22 september 2017
De persoonlijke gegevens van inwoners van Lelystad, die zich inschreven voor een voorlichtingsbijeenkomst, gingen onbeveiligd over de 'lijn'.

Een referendum over privacy dient zich aan., 22 september 2017
Goede kans dat u zich binnenkort in een referendum mag uitspreken over een nieuwe wet die de bevoegdheden van de inlichtingendiensten regelt.

Ze moesten Nederland veiliger maken, maar bouwden vooral luchtkastelen, 22 september 2017
Vier jaar geleden richtten bedrijven, de overheid en universiteiten The Hague Security Delta op.

Leiden start met lokaal mediafonds , 21 september 2017
Leiden onderkent het belang van lokale media en daarom stelt het college nu voor een stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek op te richten.

75 miljoen voor Belastingdienst gaat niet naar ICT, 21 september 2017
Dit geld moet gebruikt worden als de door staatssecretaris Wiebes geplande reorganisatie van de fiscus gevaar loopt.

Vervanging verouderde IT beheer persoonsgegevens, 21 september 2017
De infrastructuur is aan vervanging toe, staat in de begroting van van BZK. “Eind 2017 zijn componenten in de infrastructuur aan het einde van hun levensduur.”

Zo verpest Facebook het internet, 21 september 2017
In plaats van mensen met elkaar in contact te brengen, zorgt Facebook ervoor dat het internet steeds verder fragmenteert.

OV 9292 zo goed als zeker overgenomen door Translink, 21 september 2017
Uiteindelijk bepalen alle ov-vervoersbedrijven - aandeelhouders en/of contribuanten - of het samengaan doorgaat en die lijken daarvoor wel te voelen.

Aan informateur: Digitalisering vereist meer samenwerking, 20 september 2017
VNG, IPO en UvW willen met een schrijven aan informateur Zalm extra benadrukken dat de grootste uitdaging tot echt een digitale is.

Het zal in 2019 weer miljarden regenen bij de frequentieveiling, 20 september 2017
Nu de laatste frequenties zijn vastgesteld, maken mobiele providers zich op voor de veiling van 2019. Die gaat miljarden kosten.

Rijk ziet GEMMA als voorbeeld, 20 september 2017
De gemeentelijke richtlijnen voor gegevensmanagement, de Gemeentelijke Model Architectuur, worden overgenomen door de NORA, de richtlijnen voor de gehele overheid.

Hoe burgers meer macht krijgen met Open Data, 20 september 2017
Hoe krijg je als inwoner van een stad meer kans om je eigen leefomgeving vorm te geven? Door het gebruik van Open Data, zegt Ben Wellington in dit interview.

Defensie wil innoveren via startups, 20 september 2017
Hiertoe is het Team FRONT (Future Relevant Operations in Next generation Technology) opgericht. Zo meldt minister Hennis (Defensie) in haar nieuwe begroting.

Politie zoekt nieuwe bestrijders cybercrime, 20 september 2017
Ook is het streven meer onderzoeken naar cybercrime te starten: 310 reguliere zaken en vijftig complexe. Ransomware krijgt volgend jaar extra aandacht.

Plasterk schuift eindbrief Operatie BRP voor zich uit, 20 september 2017
Demissionair minister Plasterk houdt zich niet aan zijn toezegging om uiterlijk 15 september de Tweede Kamer te informeren over de beëindiging van de operatie BRP.

Justitie zet flink in op bestrijding cybercrime, 20 september 2017
Tot 2022 krijgt VenJ jaarlijks 26 miljoen euro extra voor ‘digitale veiligheid’. Dit komt bovenop de 13 miljoen die het ministerie vorig jaar al extra kreeg als ‘eerste urgente impuls’.

'Vicrea dwingt tariefsverhoging gemeenten af' , 19 september 2017
Geoberaad, dat namens 152 getroffen gemeenten het gesprek met het softwarebedrijf, adviseert gemeenten daarom de contracten met Vicrea te herijken.

‘Meedoen’ vooral nog voor hoger opgeleiden, 19 september 2017
Deelname van lager opgeleiden aan de participatiesamenleving blijft achter, aldus de evaluatie van vier jaar participatiesamenleving.

Blockchain zet verzekeraarswereld op zijn kop, 19 september 2017
Blockchain wordt steeds meer gezien als strategisch wapen, ook in de verzekeraarsbranche. Verzekeraars als Achmea en Aegon zien veel potentie in de technologie.

Eindhoven toont uitzendrobots in Dutch Design Week, 19 september 2017
Eindhoven krijgt een tentoonstelling van robots die het werk van uitzendkrachten aanvullen. Het gaat om futuristische scenario's waarin robots worden ingezet.

‘Meedoen’ vooral nog voor hoger opgeleiden, 19 september 2017
Deelname van lager opgeleiden aan de participatiesamenleving blijft achter, aldus de evaluatie van vier jaar participatiesamenleving.

Blok: Politie snel af van weiger-imago, 18 september 2017
De politiedienst die internationale opsporingsinformatie verwerkt, is druk bezig een personeelstekort en rammelende ict-systemen aan te pakken.

Succesfactoren digitale toegankelijkheid onderzocht, 18 september 2017
UTwente en Stichting Accessility bekijken waarom het sommige organisaties lukt om een toegankelijke website te maken voor mensen met beperkingen en andere niet.

Informatie raad als open data, 18 september 2017
Zestien gemeenten werken aan een standaard om raadsinformatie als open data aan te bieden. Het aantal deelnemende gemeenten moet stijgen naar honderd.

'Gemeenten nog huiverig voor ethische hackers', 18 september 2017
Steeds meer overheden huren goedaardige digitale inbrekers in om hun – vaak zeer gebrekkige –­ digitale veiligheid te testen.

Fiscus krijgt 75 miljoen extra na ict-debacle, 18 september 2017
In de begroting die het demissionaire kabinet komende Prinsjesdag presenteert, is het bedrag als een buffer voor de Belastingdienst opgenomen.

60.000 handtekeningen voor referendum aftapwet, 18 september 2017
"We hebben goede hoop dat die 300.000 geldige handtekeningen op tijd binnenkomen'', zegt mede-initiatiefnemer Tijn de Vos.

Internettaks dreigt voor webgiganten, 18 september 2017
Internettaks dreigt voor webgiganten. Onder meer Apple, Amazon, Google, Facebook kunnen een belastingaanslag verwachten die hen miljarden gaat kosten.

Organisaties willen openbare aanbesteding software anders , 15 september 2017
Ruim 30 organisaties willen dat wetgeving in EU-landen zodanig wordt ingericht dat software voor de publieke sector beschikbaar wordt gesteld onder een open of vrij licentie.

'Overheid moet afspraken maken over algoritmen', 15 september 2017
Binnen tien jaar zijn algoritmen zo goed geworden dat we niet meer merken hoe ze ons gedrag beïnvloeden. Tijd voor de overheid om goede afspraken te maken over de inzet ervan.

Organisaties denken mee over Actieplan Open Overheid, 15 september 2017
Als het gaat om ‘open’ mag de Nederlandse overheid bij het komende actieplan Open Overheid vooruitstrevender zijn en vooral ‘meer de stoute schoenen aantrekken’.

NVVB pleit voor digitaal aspect in Lijkbezorgingswet, 15 september 2017
De NVVB heeft in een advies aan demissionair minister Schippers over een wetwijziging Wet op de lijkbezorging, gepleit voor het (op termijn) leveren van meer digitale diensten.

Onderzoek naar digitale toegankelijkheid gemeenten, 15 september 2017
Waarom lukt het sommige organisaties wel om hun website toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen, en andere niet? Eric Velleman doet er onderzoek naar.

Komende jaren forse groei verwacht van IoT-markt, 14 september 2017
Verizon voorspelt dat de platformmarkt van het Internet of Things (IoT) jaarlijks groeit met 35 procent. In 2020 kent de IoT-markt een waarde van circa 970 miljoen euro.

Raad Heerhugowaard prikkelt jongeren met Vlogfestival, 14 september 2017
Dit najaar kunnen alle Heerhugowaardse jongeren in een Vlogfestival hun mening delen over de gemeente. Het festival is een initiatief van de gemeenteraad.

Hoogleraar waarschuwt voor 'duistere kant' quantumcomputers, 14 september 2017
De veiligheid van internet loopt gevaar door de komst van quantumcomputers. Zorgen zijn er met name over privégegevens, financiële en medische dossiers, maar ook staatsgeheimen.

‘Vorm Enisa om tot Europees Agentschap voor Cybersecurity’, 14 september 2017
Voorzitter Junkcer van de Europese Commissie vindt dat er meer cyberdefensie nodig is en wil onder meer Enisa omvormen tot een 'Europees Cybersecurity Agency'.

Inspectie gaat instellingen onderzoeken op gebruik e-health, 14 september 2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg is positief over de mogelijkheden van e-health, maar vindt ook dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding mogen komen.

Brabantse gemeenten gaan kentekens auto’s scannen , 13 september 2017
In strijd tegen diefstallen gaan de gemeenten Vught en Heusden op toegangswegen camera’s plaatsen die kentekens scannen en verdachte voertuigen direct herkennen.

Europese Commissie geeft geld onderzoek toekomst 5G, 13 september 2017
Een consortium van Europese bedrijven en instellingen hebben 7,7 miljoen euro van de Europese Commissie gekregen om onderzoek te doen naar de toekomst van 5G-technologie.

Impactanalyse naar gevolgen verplichting digitaal procederen, 13 september 2017
KING gaat een impactanalyse uitvoeren die inzicht moet bieden in de gevolgen van de verplichting om digitaal te procederen voor de bedrijfsvoering van gemeenten.

Ook Vlaamse gemeenten bezig met ‘digitale aangifte overlijden’, 13 september 2017
Na eerder succes in Nederland, zijn de gemeenten Lier en Bonheiden in Vlaanderen een pilot gestart om het proces van aangifte van een overlijden te vereenvoudigen.

Argumenten voor goede kunstmatige intelligentie, 13 september 2017
Hoe reëel zijn de dromen en angsten over kunstmatige intelligentie? In zijn oratie vertelt Bart Verheij over goede kunstmatige intelligentie en hoe dat is te bereiken.

Onderzoek 'persoonlijke gegevens' door naar nieuw kabinet, 12 september 2017
Minister Plasterk laat het beleid omtrent digitaal inzage en regie op persoonlijke gegevens over aan zijn opvolger. Dat staat in een brief die hij heeft gestuurd naar de Tweede Kamer.

Medewerkers zijn de achilleshiel van cyberbeveiliging, 12 september 2017
De tijden dat je een nepmail vrij makkelijk kon herkennen aan taalfouten en slecht geformuleerde zinnen, zijn voorbij. Cybercriminelen worden steeds slimmer.

‘Vertrouwelijkheid medische informatie is essentieel’, 12 september 2017
Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat de bescherming van medische gegevens goed is geregeld. Dat schrijft minister Schippers n.a.v. het grote aantal onbeveiligde zorgsites.

Actuele cijfers Vreemdelingenketen online beschikbaar, 12 september 2017
Het ministerie van VenJ publiceert sinds kort open datasets over de vreemdelingenketen, met cijfers over Vertrek, Toelating asiel, Toelating voor werk, studie en gezin, en Opvang.

Onderzoek: Nederlanders slecht op hoogte van privacy , 12 september 2017
Meer dan de helft weet niet wat zij moeten doen om de online privacy te beschermen. Tweederde weet niet wat er gebeurt met de informatie die zij online achterlaten.

‘Leveranciers gemeente het probleem voor Whatsapp’, 11 september 2017
WhatsApp stelde in een reactie aan Whatsappen.nl dat er geen verbod op communicatie tussen gemeenten en burgers is.

Startup Officers slaan brug tussen overheid en startups, 11 september 2017
Om startups directe toegang tot de overheid te geven is een netwerk van Startup Officers opgezet die bij ministeries, gemeenten, provincies en uitvoeringsorganisaties werken.

Nederland investeert te weinig in basis digitale samenleving, 11 september 2017
Hoogleraar Wil van der Aalst vindt dat onze digitale samenleving te veel afhankelijk is van anderen, met name Amerikaanse bedrijven. Hij wil meer actie vanuit de overheid.

Extra regie nodig bij uitbesteding complexe ICT-projecten, 11 september 2017
Grote ICT-outsourcingsprojecten met ingewikkelde contracten, procedures en afspraken, zijn succesvoller met extra regie en aanvullend ‘relationeel’ management.

Ambassadeurs Digitale Gemeenten doen verslag van rondgang, 11 september 2017
De rondgang stemt de ambassadeurs positief, maar er moet nog veel werk worden verzet als het gaat om de omslag van online plaatsen van producten naar digitale dienstverlening.

Hulpdiensten slaan handen ineen bij toepassen van drones, 11 september 2017
Brandweer, politie en Defensie gaan meer samenwerken bij de inzet van drones, het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en het opleiden van drones-personeel.

Zestien zaken digitaal ingediend in eerste week KEI, 8 september 2017
De Raad voor de rechtspraak is tevreden over de ’soepele start’ rond het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak). Sinds 1 september zijn er zestien zaken ingediend.

'Duitse stemtel-software zo lek als een mandje', 8 september 2017
De software die in sommige Duitse deelstaten wordt gebruikt om de uitkomsten van de verkiezingen te verwerken, is niet goed beveiligd. Dat zegt de Chaos Computer Club.

Organisaties richten ICT-lab voor blockchain op, 8 september 2017
Een samenwerkingsverband in Noord-Nederland is van plan een ICT-laboratorium op te richten voor het bedenken, maken en uitproberen van blockchaintoepassingen in het onderwijs.

‘Laat kunstmatige intelligentie voor ons werken’, 8 september 2017
Futuruloog Willem Peter De Ridder vindt dat kunstmatige intelligentie ons leven kan verrijken en vergemakkelijken, maar ook kan beheersen en overnemen.

EU-defensieministers oefenen voor cyberoorlog, 8 september 2017
In Tallinn hebben de EU-defensieministers gisteren een oefening rondom cyberveiligheid gehouden. Zij moesten beslissingen nemen over een denkbeeldige cyberdreiging.

‘Geen aanvullende regulering bescherming persoonsgegevens’, 7 september 2017
Minister Kamp vindt het niet nodig om aanvullende regulering door te voeren om burgers beter te beschermen tegen methoden om hun persoonlijke gegevens te verkrijgen.

Opschaling project raadsinformatie als open data, 7 september 2017
Een projectgroep werkt aan een standaard om raadsinformatie als open data voor hergebruik aan te bieden. Het streven is dat gemeenten de standaard media 2018 in gebruik nemen.

Zorgen Planbureau voor de Leefomgeving over slimme systemen, 7 september 2017
’Slimme technologie’ maakt de leegomgeving onder meer veiliger en duurzamer, maar kan er ook toe leiden dat bepaalde groepen uitgesloten worden van dienstverlening.

‘Bedreigde digitale soorten’ kunnen worden aangemeld, 7 september 2017
In het kader van de eerste International Digital Preservation Day kan belangrijke digitale content die een groot risico loopt om verloren te gaan, worden genomineerd.

Europese subsisie voor UvA-onderzoek over impact blockchain, 7 september 2017
De European Research Council heeft subsidie toegekend aan Balázs Bodó. Hij wil onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van blockchain en naar risico’s en beloften.

Fox-IT houdt zeggenschap staat af, 6 september 2017
De Nederlandse staat heeft anderhalf jaar na de verkoop nog geen zeggenschap over het IT-bedrijf dat staatsgeheimen bewaakt.

Fotografen in Vlaanderen ingezet tegen identiteitsfraude, 6 september 2017
Als het aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ligt, worden de pasfoto’s van burgers straks aangeboden bij het gemeentehuis door betrokken fotografen.

Onderzoek naar categorisering en motieven van cyberactoren, 6 september 2017
Op verzoek van NCSC/WODC heeft de TU Delft onderzocht of op basis van recente wetenschappelijke inzichten de categorisering van cyberactoren aangepast moet worden.

Werkgever mag niet zomaar in privémails kijken, 6 september 2017
Een Roemeens bedrijf heeft de privacy van een werknemer geschonden door zijn chatberichten te monitoren, zo heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens geoordeeld.

Project rondom datastromen en netwerken krijgt financiering , 6 september 2017
Vanuit het programma ‘Responsive Innovations’ is er geld beschikbaar voor een project waarbij datastromen ingezet worden om kruisende infrastructurele netwerken te ontwikkelen.

Privacywaakhond onderzoekt camera’s in reclamezuilen , 5 september 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens gaat in gesprek met de NS over camera’s die zijn verwerkt in reclamezuilen op perrons. Ook reclamezuilen in winkelcentra worden mogelijk onderzocht.

Minister Blok verlengt IT-aanvalsplan politie niet, 5 september 2017
Het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie wordt niet verlengd. Volgens minister Blok (VenJ) is de huidige IT-organisatie in staat het programma over te nemen.

Juridisch probleem voor WhatsAppende gemeenten, 5 september 2017
ICT-jurist Mathieu Paapst denkt dat 53 gemeenten die via WhatsApp burgers te woord staan, mogelijk moeten overstappen naar een ander communicatiemiddel.

Binnenkort digitaal procederen in civiele vorderingszaken?, 5 september 2017
Volgens rechter Dory Reiling gaat het "heel goed" met het digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken dat sinds juni van kracht is en wordt negadacht over volgende fasen.

‘Over tien jaar herkennen we ons zorgstelsel niet meer’, 5 september 2017
Volgens Bertalan Mesko zorgen ontwikkelingen en combinaties van technologie zoals AI, IoT, big data/data analytics, blockchain ervoor dat de gezondheidszorg revolutionair verandert.

GS van Noord-Holland maken haast met komst snel internet , 5 september 2017
De provincie Noord-Holland gaat garant staan voor projecten die zich richten op de aanleg van vaste, snelle breedbandverbindingen in het buitengebied.

Dienst Uitvoering Onderwijs streeft naar vriendelijker imago, 5 september 2017
In het kader van een andere aanpak overweegt DUO onder meer om studenten via Instagram en Snapchat te informeren. Ook gaat het mogelijk advertenties plaatsen op Facebook.

De particuliere camera rukt op als hulpje van de politie, 4 september 2017
De politie krijgt steeds meer toegang tot beelden van privé-bewakingscamera’s. Delicten worden zo sneller opgelost.

‘Investeer in innovatie en integrale intelligence’, 4 september 2017
De burgemeester van Eindhoven vindt dat bij de bestrijding van misdaad meer gebruikgemaakt moet worden van intelligente zoekmachines die datastromen doorzoeken en analyseren.

Inleidend verzoek referendum over Wiv toegelaten, 4 september 2017
Een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is een volgende fase ingegaan. In die fase moeten er 300.000 handtekeningen binnen zijn gehaald.

Screening met gezichtsherkenning bij nieuwe identiteitskaart , 4 september 2017
Wie in België in de toekomst een nieuwe identiteitskaart of een nieuw paspoort wil, moet zijn of haar pasfoto eerst laten screenen met software voor gezichtsherkenning.

‘De tirannie van gecentraliseerd vertrouwen’, 4 september 2017
Arend Jan Wiersma beschrijft dat met de adoptie van cryptogeld (zoals bitcoin) ook een verschuiving plaatsvindt van vertrouwen. Van centrale partijen naar een decentraal netwerk.

Belastingdienst had beheer kentekenfoto's niet op orde , 4 september 2017
De Belastingdienst heeft niet-relevante gegevens over miljoenen kentekens jarenlang niet verwijderd. Het gaat om verzamelde data over automatische kentekenherkenning.

VS pleiten voor ontwikkeling standaarden AI, 1 september 2017
Het Amerikaanse normalisatie-instituut heeft voorgesteld om standaarden te ontwikkelen voor Artificial Intelligence. NEN onderzoekt ook de wenselijkheid van deze standaarden.

Nieuwe nationale doelstelling e-waste recycling gehaald, 1 september 2017
Nederland heeft vorig jaar 155 miljoen kilo e-waste verwerkt, waaronder 28,3 miljoen kilo ICT-apparatuur. Daarmee voldoet het aan Europese en Nederlandse doelstellingen.

‘Betere cyberveiligheid kan niet zonder budget’, 1 september 2017
Volgens Lokke Moerel vinden alle partijen in de Tweede Kamer dat cybercrime moet worden aangepakt, maar een concrete uitwerking en een bijbehorend budget ontbreken.

Voortgang open access gezondheidssector in kaart gebracht, 1 september 2017
Minister Schippers (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik en publiceren van open access in de gezondheidssector.

‘Biometrie kan burgers ontdoen van rechten en anonimiteit’, 1 september 2017
Volgens Max Snijder moeten burgers zich afvragen wat zij weggeven door het inzetten van biometrie. Volgens Snijders denken burgers daar steeds minder bij na.

e-Health startups maken kans op flinke financiële injectie , 31 augustus 2017
Vanuit het Rijk komt in totaal twaalf miljoen euro beschikbaar voor subsidiering van e-health startups. Aanvragen kunnen tot en met 16 oktober 2017 ingediend worden.

‘ICT moet ingevoerd moet worden als verplicht vak’, 31 augustus 2017
De politiek zou af moeten dwingen dat ICT op school een verplicht vak wordt. Althans, dat vindt 85 procent van de ondervraagden in een onderzoek van AG Connect.

Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om advies GDI , 31 augustus 2017
Het voorstel voor de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) en de bijbehorende memorie van toelichting zijn voor advies naar de Autoriteit Persoonsgegevens gezonden.

Zorgmeter bespaart Nijmeegse raad veel tijd en moeite , 31 augustus 2017
De gemeenteraad van Nijmegen beschikt sinds kort over een digitale zorgmeter. Hiermee kunnen zij snel en effectief informatie vinden over bijvoorbeeld de jeugdzorg.

Cursussen digitale vaardigheid prominent in beeld bij bibliotheken , 31 augustus 2017
Negentig procent van de bibliotheken die mee hebben gedaan aan een enquête van de Koninklijke Bibliotheek, bieden diensten aan op het gebied van digitale vaardigheden.

'Eind 2017 start in Den Haag pilot met reizen op bankkaart’. , 30 augustus 2017
In beantwoording van vragen over de OV-chipkaart op de mobiele telefoon, heeft staatssecretaris Dijksma (IenM) aangegeven dat er een proef komt rond reizen op bankkaart.

Kamervragen over mogelijk uitbesteden van data door DNB , 30 augustus 2017
De SP in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over het bericht dat De Nederlandsche Bank het beheer van vertrouwelijke data mogelijk wil uitbesteden aan een externe partij.

Fontys-topvrouw roept nieuwe kabinet op tot actie, 30 augustus 2017
Nienke Meijer pleit voor een integrale overheidsagenda, waarin de belangrijkste digitaliseringsissues op economisch, sociaal en onderwijsgebied worden aangepakt.

Veel belangstelling vanuit gemeenten voor pilot digitale klantreis, 30 augustus 2017
In de afgelopen maanden hebben 38 gemeenten deelgenomen aan een pilot waarbij het digitale gebruik van acht veelgebruikte producten in kaart is gebracht.

België zet ‘cyberleger’ in tegen digitale aanvallen, 30 augustus 2017
België krijgt een cyberleger van tweehonderd experts. Het cyberleger gaat zich bezighouden met de verdediging van onder meer wapensystemen en communicatiewerken.

Nerderlandse steden missen finale iCapital 2017, 29 augustus 2017
Waar in 2016 Amsterdam nog de eerste prijs pakte bij de verkiezing van European Capital of Innovation (iCapital), is nu geen enkele Nederlandse stad doorgedrongen tot de finale.

Digitale burgerrechtenorganisatie BOF verruimt scope, 29 augustus 2017
Bits of Freedom (BoF) gaat in het vervolg ook rechtszaken voeren. Volgens de organisatie wordt steeds vaker beleid gemaakt dat niet strookt met mensenrechten.

Minister Bussemaker (OCW) houdt pleidooi voor menselijke maat, 29 augustus 2017
Technologische vooruitgang maakt de menselijke verantwoordelijkheid groter. Ook al omdat alles wat wij zoeken en bedenken eerst langs onze eigen morele meetlat is gegaan.

Focus op gegevensgebruik centraal in nieuwe SBIR-oproep, 29 augustus 2017
Ondernemers worden uitgenodigd om oplossingen te vinden voor een goede en veilige digitale dienstverlening vanuit de overheid met de focus op gegevensgebruik.

Generaal vindt dat Nederland digitale dreiging niet aan kan , 29 augustus 2017
Net als andere westerse landen liggen instellingen en bedrijven in Nederland dagelijks in de vuurlinie van duizenden hackers uit Rusland, China en landen als Iran en Soedan.

Nog zorgen rondom standaardisatieproces Omgevingswet, 28 augustus 2017
Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om de harmonisatie van semantiek en de standaardisatie van informatie rondom het DSO/de Omgevingswet.

Subsidieregeling toekomstvast internet voor scholen van start , 28 augustus 2017
Vanaf 01/09 kunnen onderwijsinstellingen subsidie aanvragen om aansluiting op een snelle breedband internetverbinding te realiseren via kabel of glasvezel.

‘Honderd procent waterdichte ICT is een illusie’, 28 augustus 2017
Marcel Lucker vindt dat zorginstellingen incalculeren moeten dat zij een hack of besmetting nooit kunnen voorkomen. “Het is een fact of life van de digitale wereld.”

Tevredenheid over ondersteuning gemeenten onderzocht, 28 augustus 2017
Het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 biedt inzicht in de kwaliteit van de ondersteuning die gemeenten bieden en hoe dat zelfredzaamheid en participatie bevordert.

‘We moeten niet doorslaan met biometrie’, 28 augustus 2017
Ruud Huijts, voorzitter van de Vereniging voor Biometrie & Identiteit, pleit ervoor dat we blijven nadenken waarom we biometrie willen toepassen en wat de consequenties zijn.

Minister schrijft brief over kosten invoering elektronisch stemmen, 25 augustus 2017
Volgens minister Plasterk (BZK) is een investering van zeker tussen de 260 en 365 miljoen euro nodig om elektronisch stemmen bij verkiezingen mogelijk te maken.

D66 wil dat reizigers melding krijgen bij opvragen reisgedrag, 25 augustus 2017
Naar aanleiding van de gegevensverstrekking door Translink aan DUO wil D66 dat reizigers een melding krijgen wanneer hun reisgedrag door derden wordt opgevraagd bij Translink.

DNB overweegt beheer van vertrouwelijke data uit te besteden, 25 augustus 2017
Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank heeft bevestigd dat het beheer van gevoelige en vertrouwelijke data mogelijk wordt ondergebracht bij een externe partij.

Tips over hoe torenhoge privacyboetes te voorkomen, 25 augustus 2017
Om aan te tonen dat organisaties in overeenstemming met de AVG handelen, moeten zij zoveel mogelijk schriftelijk vastleggen in protocollen. Aldus Rilana de Vries.

UT-professor stelt gezamenlijke aanpak nanotechnologie voor, 25 augustus 2017
‘Wij dreigen de toppositie op nanogebied in de wereld te verliezen, als de overheid niet blijft investeren in de nano-infrastructuur’. Dat zegt Guus Rijnders van MESA+.

Checklist: hoe toets ik technologie op vertrouwen?, 25 augustus 2017
Kristian Esser heeft een checklist opgesteld die houvast geeft bij het kweken van een vertrouwensband tussen mensen en de steeds menselijker wordende technologie.

Standard Business Reporting wint weer Europese prijs, 24 augustus 2017
SBR, de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, heeft voor de tweede keer een belangrijke Europese prijs in de wacht gesleept.

Uitspraak Indiase Hooggerechtshof hekelt plannen overheid , 24 augustus 2017
Het Indiase Hooggerechtshof vindt dat burgers een grondwettelijk recht hebben op privacy. De uitspraak komt op het moment dat de overheid bezig is met biometrische identificatie.

‘Estcoin’ moet geld in het laatje brengen voor Estland, 24 augustus 2017
Estland speelt met het idee om een eigen cryptomunt uit te brengen. De 'estcoin' ou gebruikt worden om te investeren in technologieën voor de publieke sector.

‘Verantwoorde inbeheername nieuwe pgb-site nu niet mogelijk’, 24 augustus 2017
De beloofde gebruikersvriendelijke website rondom het persoonsgebonden budget (pgb) komt er vooralsnog niet. ‘Er zijn te veel problemen’, aldus de beoogde beheerder.

Ruim 100 gemeenten zoeken vervangende applicaties, 24 augustus 2017
KING heeft de opdracht uitgezet voor een marktverkenning rondom applicaties voor onder meer BAG, BGT, BRK, WKBS, ESB, Gegevensmagazijn en Gegevensvisualisatie.

Beveiligingsbedrijf wil lekken delen met opsporingsdiensten, 23 augustus 2017
Als er een noodzaak voor is, heeft het beveiligingsbedrijf Fox-IT er geen probleem mee om onbekende kwestbaarheden (zerodays) te delen met politie en inlichtingendiensten.

‘Translink gaat over de schreef met verstrekken gegevens’, 23 augustus 2017
Jaap-Henk Hoekman vindt dat Translink een verzoek (bijvoorbeeld vanuit DUO) tot het afstaan van OV-gegevens moet weigeren als dat niet voldoende onderbouwd is.

Start project Innovation - Law Enforcement Agencies Dialogue, 23 augustus 2017
Op 15 augustus is de aftrap verricht van ‘I-LEAD’, een project dat binnen Europese politieagentschappen de behoeftes op het gebied van innovatie in kaart wil brengen.

‘Zonder goede maatregelen is in 2040 deels geen zorg beschikbaar’, 23 augustus 2017
Ruim 300.000 ouderen lopen in het jaar 2040 zorg mis als zorgrobots niet worden ingezet. Tot die berekening komt Karina Kuperus, partner bij KPMG Health.

Aanpassing Kieswet en Wrr aan nieuwe privacywetgeving, 23 augustus 2017
De Kiesraad kan zich vinden in een wetsvoorstel waarin de Kieswet en de Wet raadgevend referendum (Wrr) worden aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wereldwijd groeiend enthousiasme voor autonoom rijden, 23 augustus 2017
Onderzoek van Capgemini laat zien dat wereldwijd acht op de tien (81 procent) van de consumenten bereid zijn extra te betalen voor een auto met autonome systemen.

Ook marechaussee en SVB kregen gegevens ov-reizen, 22 augustus 2017
Opsporingsambtenaren van diverse instanties kregen van het bedrijf achter de ov-chipkaart reisgegevens van burgers. Mocht dit wel?

School-dropouts leren hacken voor de gemeente, 22 augustus 2017
Twaalf schoolverlaters gaan binnenkort de Rotterdamse politie, gemeente en het Havenbedrijf helpen zich beter te wapenen tegen hackers en cybercriminaliteit.

Fraudejagers ministerie neuzen in OV-chipkaarten studenten, 22 augustus 2017
Translink heeft reisgegevens van minstens tientallen studenten aan het ministerie van Onderwijs doorgespeeld. Dat gebeurde op verzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

VNG: Gunning GT Vaste Communicatie nu echt een feit , 22 augustus 2017
Vodafone Libertel heeft de aanbesteding GT Vaste Communicatie binnengehaald. Vanaf 2018 zullen circa 250 deelnemers vanuit gemeenteland aanhaken op de nieuwe diensten.

Nieuw Europees platform wisselt sociale zekerheidgegevens uit, 22 augustus 2017
Sinds juli is Electronic Exchange of Social Security Information online, een platform dat data uitwisselt van een groot aantal Europese sociale zekerheidsinstellingen.

Alerteringssysteem Terrorismebestrijding krijgt nieuwe vorm, 22 augustus 2017
Het waarschuwingssysteem ATb dat informeert over (dreigende) terroristische aanslagen, wordt gekoppeld aan nationale en lokale crisisbeheersingsstructuur.

’Stoppen van cyberaanvallen is niet de taak van medewerkers’, 21 augustus 2017
De verantwoordelijkheid voor cybersecurity moet niet naar de eindgebruikers worden verplaatst. Dat vindt Gil Shwed. “Technologie moet aanvallen stoppen.”

Onder voorwaarden wil Belg data wel delen met politie, 21 augustus 2017
Het overgrote deel van de Belgen staat positief tegenover het delen van persoonlijke gegevens met de politie, maar alleen als zij de controle over die gegevens houden.

‘De tijd is voorbij dat ICT iets voor achter de schermen was’, 21 augustus 2017
Nederlanders zijn zich bovengemiddeld bewust van digitalisering, maar missen de kennis en vaardigheden om zelf aan de slag te gaan. Dat stelt Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT.

Patiënt wil meer halen uit ziekenhuisportaal , 21 augustus 2017
Onderzoek laat zien dat patiënten die gebruikmaken van portalen bij ziekenhuizen, meer willen dan enkel inzage. Zoals het direct communiceren met de arts.

Gemeente Oosterhout zet data-analyse prefentief in , 21 augustus 2017
De gemeente Oosterhout gaat, aan de hand van gegevens over veiligheid, in de verschillende wijken data-analyses maken die veiligheidsproblemen kunnen voorspellen.

Wereldwijd forse stijging bestedingen ICT-beveiliging, 18 augustus 2017
Gartner heeft berekend dat er dit jaar wereldwijd ruim 73 miljard euro uitgegeven wordt aan ICT-beveiligingsproducten en -diensten, 7 procent meer dan in 2016.

Effect toepassingen op dienstverlening gemeenten, 18 augustus 2017
Toepassingen als virtual reality en augmented reality dwingen gemeenten steeds meer om na te denken over de toepasbaarheid ervan in de eigen dienstverlening.

Stappenplan voor inschrijven dak- en thuislozen in BRP, 18 augustus 2017
Een stappenplan moet medewerkers bij gemeenten van Burgerzaken en Sociaal Domein helpen bij het verstrekken van een briefadres in de BRP aan dak- en thuislozen.

‘Veiligheid cruciale communicatiediensten gewaarborgd’, 18 augustus 2017
Minister Kamp vindt dat er voldoende nationale veiligheidseisen opgenomen worden in de aanbestedingseisen van de overheid op het gebied van cruciale communicatiediensten.

Data over waar Utrechters het meest over klagen, 18 augustus 2017
Uit de databestanden van het Open Dataplatform blijkt dat in de gemeente Utrecht van oktober 2016 tot en met maart 2017 23.937 meldingen zijn gedaan.

Forse stijging verwacht van dataverkeer in Europa , 17 augustus 2017
Onderzoek wijst uit dat dataverkeer tussen bedrijven in Europa jaarlijks stijgt met zo’n 44 procent naar meer dan 1450 Terabit per seconde (Tbps) in 2020.

Estland wil 10 miljoen virtuele burgers in 2025 , 17 augustus 2017
Om vanuit het buitenland een bedrijf te beginnen in Estland is enkel een digitaal burgerschap nodig. Inmiddels zijn er op die manier circa 3000 bedrijven gestart.

Wouter Moraal over de gevolgen van de Wiv, 17 augustus 2017
De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vormt de ideale voedingsbodem voor een mogelijke totalitaire staat. Dat vindt Wouter Moraal.

Zorgverleners in Wijk bij Duurstede testen 'digitale sleutel', 17 augustus 2017
De gemeente Wijk bij Duurstede is bezig met een proef waarbij thuiszorgorganisaties een app gebruiken om toegang te krijgen tot de woningen van hun cliënten.

Rapport impact verkorting overbrengingstermijn , 17 augustus 2017
Op verzoek van het ministerie OCW is onderzocht wat de mogelijke effecten zijn bij verkorting van de archiefwettelijke overbrenginstermijn van overheden.

VNG wijst op belang digitale archieven , 16 augustus 2017
In het kader van duurzame toegankelijkheid van digitale gemeentelijke informatie start komend najaar een beknopt VNG Actieplan Digitale Archieven op orde.

Model moet impact juridische artikelen voorspellen, 16 augustus 2017
De Leidse juriste Gineke Wiggers hoopt met behulp van Legal Intelligence een model te ontwikkelen dat de impact van juridische artikelen kan voorspellen.

Kamerbrief over rol BIT in adviezen voor gemeenten, 16 augustus 2017
Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft, naar aanleiding van Kamervragen, een toelichting gegeven over zijn standpunt ten aanzien van BIT-adviezen voor gemeenten.

D66 in Amsterdamse raad maakt zich zorgen om datalekken, 16 augustus 2017
Sinds 1 januari 2016 zijn gemeenten verplicht om datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Vanuit Amsterdam zou het gaan om 24 datalekken.

Voortgang actieplan Open Overheid in kaart gebracht , 16 augustus 2017
Halverwege de looptijd van het actieplan Open Overheid is het tijd om de tussenbalans op te maken. Geïnteresseerden kunnen op twee manieren reageren.

‘Waarom zijn algoritmen nauwelijks een politiek issue?’, 15 augustus 2017
Hoogleraar Sander Klous pleit voor regels betrekking tot algoritmen. “Anders krijgen we software die over jou oordeelt, zonder dat je weet hoé dat gebeurt.”

Kadaster aangesloten op Berichtenbox MijnOverheid, 15 augustus 2017
Vanaf juli 2017 is het Kadaster aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Dat betekent dat het kennisgevingen digitaal kan gaan verzenden.

Digital natives: torenhoge verwachtingen, weinig resultaat, 15 augustus 2017
Digital natives gaan vaak de mist in omdat ze weinig onderwijs hebben gehad in het onderzoeken en gebruiken van bronnen. Tot die constatering komt Paul A. Kirschner.

Succesvol toepassen van e-health vraagt om discipline, 15 augustus 2017
Klein beginnen, een lange adem hebben en ontwikkelen met de uiteindelijke gebruiker in gedachten. Dat is waar e-health over zou moeten gaan, aldus Daan Dohmen.

‘Digitale munten als de bitcoin zijn nog niet volwassen’, 15 augustus 2017
Volgens Anna Berlee, docent aan de Tilburg Universiteit, kunnen cryptomunten (zoals bitcoin) nog niet dienst doen als echte valuta. “Ze zijn net de opstartfase gepasseerd.”

Privégegevens gemeentewebsite verwijderd omwille privacy, 14 augustus 2017
Raadsleden en bestuurders van Leidschendam-Voorburg staan niet meer met hun privénummer en privé mailadres op de gemeentelijke website.

Nieuw kabinet: geef digitale innovatie prioriteit, 14 augustus 2017
Er moet een ministerie van digitale transitie komen, waarbij de impact van de datarevolutie op de samenleving centraal staat. Die suggestie doet Evert-Jan Mulder.

Deal Rijksoverheden en Hoger Onderwijs Noord-Nederland, 14 augustus 2017
De samenwerking moet onder meer leiden tot voldoende personeel op ICT-gebied binnen de Rijksoverheid, een innovatieve overheid en bijdragen aan onderwijs op ICT-gebied.

‘Informatie vanuit gemeente Amsterdam beter toegankelijk’ , 14 augustus 2017
Amsterdam wil de eigen informatie, vergaderingen van de gemeenteraad en lokale nieuwszenders beter toegankelijk maken voor doven en slechthorenden.

TNO werkt aan vergroting impact van digital health, 14 augustus 2017
Bij het onderzoek ontwikkelt TNO technieken die het ontwerp van digitale zorgtoepassingen meer personaliseren en wordt ook gekeken gekeken naar privacy en big data.

Moderne versie mobiele vingerafdrukopname apparaat in aantocht, 11 augustus 2017
De verwachting is dat in het vierde kwartaal van dit jaar de uitrol begint van het nieuwe Mobiele Vingerafdrukopname Apparaat (MVA).

‘Gele kaart’ Nederland in kader van EU-aanbestedingsregels, 11 augustus 2017
Uit de Single Market Scoreboard 2017 blijkt dat Nederland gemiddeld presteert als het gaat om de implementatie en uitvoering van de Europese aanbestedingsregels.

Nederlanders omarmen robotisering en zelfrijdend vervoer , 11 augustus 2017
Onderzoek van OpenText laat zien dat Nederlanders relatief weinig moeite hebben met robotisering en ook positief staan tegenover zelfrijdend vervoer.

Meer gemeenten kiezen voor open source CMS, 11 augustus 2017
In vergelijking met 2016 (25,4%) is in 2017 een lichte stijging te bespeuren (27,8%) van het aantal gemeenten dat gebruikmaakt van een open source Content Management Systeem.

Europese aanbesteding SURFmarket gepubliceerd, 11 augustus 2017
SURFmarket, de ICT-marktplaats voor het onderwijs en onderzoek, heeft de Europese aanbesteding mobiele spraak- en datacommunicatiediensten gepubliceerd.

Wat zijn de kansen, bedreigingen en maatregelen van IoT?, 10 augustus 2017
Het WODC heeft in jaart gebracht wat de kansen en bedreigingen zijn van Internet of Things (IoT) en hoe stakeholders de ontwikkeling van IoT kunnen beïnvloeden.

Smart City nog niet echt op de radar bij overheden, 10 augustus 2017
Volgens Joblift hebben Nederlandse overheden in de afgelopen twee jaar op de vacaturemarkt slechts 59 van de 2225 smart city-vacatures uitgeschreven.

Gunstig digitaal klimaat Nederland trekt cybercriminelen aan, 10 augustus 2017
Een sterke digitale infrastructuur is er mede de oorzaak van dat cybercriminelen graag aanvallen uitvoeren vanuit Frankrijk en Nederland, aldus NTT Security.

Nederland een van de EU-koplopers digitale uitleningen, 10 augustus 2017
In 2016 bedroeg het aantal uitleningen van de digitale bibliotheek bijna 5 miljoen. Eind 2016 hadden ruim 340.000 personen een abonnement op de dienst.

PDF-versie van Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar, 10 augustus 2017
Het ministerie van EZ heeft een digitale versie van het UEA online geplaatst. Het UEA vervangt het Nederlandse model Eigen Verklaring.

‘Overheid moet zich niet voordoen als ICT-bedrijf’, 9 augustus 2017
Om hoofdpijndossiers te voorkomen moet de overheid structureel private partijen inhuren voor uitvoering en beheer van ICT. Dat vinden twee informatica-onderzoekers.

Hackaton moet provinciale wegen toeristen voor slimme auto’s, 9 augustus 2017
Noord-Holland organiseert een hackathon waarbij teams een systeem moeten bouwen waarmee provinciale wegen toegerust zijn voor zelfrijdende auto’s.

Coöperatie van innoverende huisartsen voor betere e-health, 9 augustus 2017
Een nieuwe coöperatie van huisartsen in e-health wil de zorgconsument laten zien dat digitale zorgtechnologie wél toegankelijk, schaalbaar en betaalbaar is.

‘Een beetje digitale ongehoorzaamheid kan geen kwaad’, 9 augustus 2017
Bernard Harcourt vindt dat burgers meer digitaal ongehoorzaam moeten zijn richting partijen als Google of Facebook, die veel belang hechten aan tracking.

Antwerpen levert paspoorten en rijbewijzen thuis af, 9 augustus 2017
Doen de Belgen het beter? Vanaf dit najaar kunnen alle inwoners van Antwerpen hun nieuwe paspoort of rijbewijs laten afleveren op een adres naar keuze.

‘Blockchaintechnologie kan zo groot worden als internet’, 9 augustus 2017
Volgens Koen van Holten (JADS) lijkt blockchaintechnologie nu nog het meest op een “groot donker bos waarin je alle kanten op kunt, maar ook in een moeras kunt belanden”

‘Overheid kan grotere rol spelen als het gaat om cybersecurity’, 8 augustus 2017
De overheid zou moeten afdwingen dat fabrikanten software veiliger maken, zodat bijvoorbeeld het risico op DDoS-aanvallen via beveiligingscamera’s minder wordt.

Haagse Hogeschool begint met minor Applied Data Science, 8 augustus 2017
In september start bij de Haagse Hogeschool de minor Applied Data Science, waarbij maatschappelijke en economische problemen worden opgelost met behulp van data.

'EU-subsidies innovatieprojecten te veel versnipperd', 8 augustus 2017
Technopolis concludeert dat er veel is mis met EU-subsidies op innovatiegebied die samenwerking tussen lidstaten, bedrijven of onderzoeksinstituten moeten bevorderen.

Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen in gebruik genomen, 8 augustus 2017
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft de PMD in gebruik genomen. Het moet dubbele inschrijvingen van één en dezelfde persoon in de Basisregistratie Personen opsporen.

Britse staatssecretaris: 'Meer zeggenschap burgers over data' , 8 augustus 2017
Strengere cyberwetgeving moet ervoor zorgen dat Britten veel meer macht krijgen over hun data. Dat is een voorstel van staatssecretaris Hancock (Digitale technologie).

Amerikanen staan graag data af, in ruil voor kortingen, 7 augustus 2017
Onderzoek van Parks Associates laat zien dat circa de helft van de (ondervraagde) Amerikanen bereid is om data te delen in ruil voor kortingen op goederen of diensten.

Na Arnhem ligt ook in Groningen de afvalpas onder vuur, 7 augustus 2017
Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben verschillende fracties in de Groninger raad vragen gesteld over de afvalpas.

Digitale kloof in België schommelt rond de elf procent, 7 augustus 2017
Uit de Barometer van de informatiemaatschappij blijkt dat ruim 11% van de in België gevestigde personen tussen 16 en 74 jaar geen ervaring heeft met internet.

‘Duitsland heeft strengere wetten nodig tegen cybercriminaliteit’, 7 augustus 2017
Holger Muench, topman van de Bundeskriminalamt (de federale recherchedienst), wil dat Duitsland nog strenger optreedt tegen activiteiten van hackers.

Pleidooi voor passende ICT-ondersteuning leraren, 7 augustus 2017
In het onderwijs ontbreekt een structurele aanpak waarbij leraren in de praktijk de ondersteuning, tijd en ruimte krijgen om ICT te leren gebruiken.

Nieuwe opleiding richt zich op digitalisering van de samenleving, 4 augustus 2017
De Hogeschool van Amsterdam begint met de Digital Society School, een opleiding volledig gericht op de gevolgen van verdere digitalisering van de samenleving.

'Europese stroomvoorziening in gevaar door ICT-lek zonnepanelen', 4 augustus 2017
ICT-beveiliger Willem Westerhof vindt dat de stroomvoorziening in Europa gevaar loopt door een beveiligingslek in zonnepanelen. Onafhankelijke experts erkennen het gevaar.

Verkenning MKBA-systematiek bij digitale overheid, 4 augustus 2017
Het CPB heeft een verkenning gemaakt waarbij is gekeken of een maatschappelijke kosten-batenanalyse kan worden toegepast binnen de digitale overheid.

Robot voor alle 415 basisscholen in provincie Fryslân, 4 augustus 2017
Alle (415) basisscholen in Friesland krijgen een EDU-robot en een bijbehorend lespakket. Doel is om de kinderen te laten zien hoe leuk werken met techniek kan zijn.

Nederlandse UMC’s gaan ICT-oplossingen gezamenlijk inkopen, 4 augustus 2017
De acht Nederlandse Universitair Medisch Centra gaan de komende jaren op een groot aantal terreinen gezamenlijk inkopen, onder meer op het gebied van ICT-oplossingen.

Heeft ICT-dienstverlener een algemene back-upplicht?, 3 augustus 2017
Naar aanleiding van een recente gerechterlijke uitspraak constateert advocaat Wouter Dammers dat er nog geen algemene zorgplicht is tot het maken van back-ups.

Dringend gezocht: rechters met kennis van cybercriminaliteit, 3 augustus 2017
Vanwege het toenemende aantal cybercrimezaken zouden alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland een aparte 'cybercrimekamer' moeten krijgen.

Gemeenten willen door met moderne persoonsregistratie, 3 augustus 2017
Na het stopzetten van Operatie BRP wil een groep gemeenten, waaronder de G-4, samen met NVVB/VNG en KING, door met de modernisatie van de persoonsregistratie.

’Zorg als overheid eerst dat de basis goed op orde is’, 3 augustus 2017
Zolang overheden niet in staat zijn om fatsoenlijk de telefoon op te nemen, zouden zij zich niet bezig moeten houden met high-tech fantasieën. Aldus Paul Shetler.

AP legt Arnhem last onder dwangsom op voor gebruik , 3 augustus 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem vanwege privacyschending met adresgebonden afvalpassen.

‘Invoering Woo zal vele honderden miljoenen euro’s kosten’, 2 augustus 2017
Uit een in opdracht van Open State Foundation uitgevoerde analyse blijkt dat de invoeringskosten van de Wet open overheid gebaseerd zijn op voorbarige berekeningen.

‘Startups kunnen mooie dingen doen met data KvK’ , 2 augustus 2017
Prins Constatijn hoopt dat de Kamer van Koophandel haar data nog meer als open data verstrekt. "Startups kunnen daar mooie dingen mee doen. Dat is goed voor de economie."

Treinstation in Berlijn start proef met gezichtsherkenning, 2 augustus 2017
Op het station Berlin Südkreuz zullen camera's de komende maanden automatisch gezichten met die uit een database vergelijken. Aan de proef doen driehonderd personen mee.

Wereldwijd relatief grote bezorgdheid over cyberaanvallen , 2 augustus 2017
Circa de helft van de ondervraagden in een onderzoek van Pew zien wereldwijd cyberaanvallen als een grote dreiging. IS en klimaatverandering scoren nog net iets hoger.

Forum Standaardisatie houdt consultatie over open standaarden, 2 augustus 2017
Tot en met woensdag 13 september kan worden meegepraat over een reeks van open standaarden die plaatsing, verwijdering of de nodige aanpassing behoeven.

eHealth-monitor: gebruik e-consult nog erg beperkt , 1 augustus 2017
In 2016 heeft drie procent van de zorggebruikers gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een vraag te stellen aan huisarts of specialist via e-mail of website.

'Schenden politici die personen blokkeren op Twitter de wet?', 1 augustus 2017
Ontneem je burgers en instanties het recht op een actieve openbaarheid van bestuur op het moment dat zij door politici geblokkeerd worden op het sociale platform Twitter?

Met komst AVG mag sollicitant ‘checken’ straks niet meer, 1 augustus 2017
Met de komst van de nieuwe Europese privacywet mogen werkgevers alleen data van sollicitanten verzamelen die ‘noodzakelijk en relevant’ zijn. Hoe bepaal je dat?

Veni-beurs voor onderzoek veilige interactie robots en mensen , 1 augustus 2017
Er is geld beschikbaar gesteld voor een onderzoek waarbij algoritmes veilige navigatie en coördinatie tussen robots en mensen mogelijk moeten maken.

Mogen bedrijven burgers ook in de fysieke wereld tracken?, 1 augustus 2017
Mogen bedrijven je in de fysieke wereld ongevraagd volgen op basis van je mobiele telefoon? De EC vindt (onder voorwaarden) van wel, Rejo Zenger (BOF) vindt van niet.

Zweeds IT-schandaal kost twee ministers de kop, 31 juli 2017
Twee ministers van de Zweedse regering hebben hun ontslag ingediend omdat ze verantwoordelijk zijn voor een groot datalek, waarbij gevoelige informatie vrijkwam.

Miljoeneninvestering BT voor snel internet op Brits platteland, 31 juli 2017
Het Britse bedrijf BT wil circa 670 miljoen euro te steken in een project waarmee 1,4 miljoen huishoudens op het platteland in 2020 beschikken over snel internet.

Veiligheidsdiensten in Duitsland bijna klaar voor aftappen chat apps, 31 juli 2017
Duitse veiligheidsdiensten zouden nog voor het eind van het jaar de technologie in huis hebben om berichten van platforms als WhatsApp en Telegram te onderscheppen.

‘Wetgevers (nog) niet klaar voor zelfrijdende auto’s’, 31 juli 2017
Omdat de wetgever onvoldoende begrijpt hoe zelfrijdende auto's werken, zal de lancering ervan op juridische blokkades stuiten. Dat zeggen twee Vlaamse IT-juristen.

Validator zorgt voor betere afstemming rond INSPIRE, 31 juli 2017
Recent is een validator gelanceerd, waarmee lidstaten van de EU kunnen testen in hoeverre zij voldoen aan INSPIRE. Dat zorgt ervoor dat geoinformatie beter vindbaar wordt.

‘Nederland moet gaan voor breed verbod op geoblocking’, 28 juli 2017
De Consumentenbond vindt dat de overheid te weinig ambitie toont om een einde te maken aan geoblocking in Europa en wil dat het kabinet haar visie herziet.

Belangenclub pleit voor holistische benadering digitalisering, 28 juli 2017
De SDIN heeft een brief verzonden aan formateur Zalm met daarin de oproep om in het Regeerakkoord een gedegen visie op digitalisering te formuleren.

Regelhulp over betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening, 28 juli 2017
Een nieuwe regelhulp moet overheden helpen om een eenduidige en efficiënte keuze te maken voor de betrouwbaarheidsniveaus van digitale overheidsdiensten.

VWS geeft impuls aan betere informatie-uitwisseling in de zorg, 28 juli 2017
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de komende drie jaar 32,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor betere informatie-uitwisseling in de zorg.

‘Middel moet burger weerbaarder maken tegen cybercriminaliteit’, 28 juli 2017
De politie heeft een nieuw middel in de strijd tegen cybercriminaliteit geïntroduceerd, waarmee burgers zelf kunnen controleren of hun data zijn gestolen.

Ingaan Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op, 27 juli 2017
De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 is van de baan. Volgens minister Schultz heeft dat vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum.

Overheid koploper met vacante ICT-vacatures, 27 juli 2017
Binnen een jaar is het aantal overheidsvacatures op het gebied van ICT met 48 procent toegenomen. Er is vooral behoefte aan netwerkbeheerders en projectleiders.

Politieke partijen zetten vraagtekens bij scancontrole door bedrijven , 27 juli 2017
D66 en GroenLinks in Utrecht zijn tegen een initiatief van lokale bedrijven, waarbij parkerende auto’s worden gescand om te kijken of het voertuig gestolen is.

Gezichtsherkenning zou doorstroom van reizigers moeten bevorderen, 27 juli 2017
Britse onderzoekers zijn bezig met het testen van een gezichtsherkenningssysteem dat uiteindelijk metro- en treinkaartjes kan vervangen en de doorstroom moet bevorderen.

EU geeft groen licht uitwisselen van real time data goederentreinen, 27 juli 2017
De Europese Commissie gaat akkoord met de uitwisseling van actuele data over aankomsttijden van goederentreinen. Dat moet onder meer leiden tot kostenbesparing.

EU Hof oneens met EU-Canada akkoord passagiersgegevens, 26 juli 2017
Het Europees Hof van Justitie vindt het huidige akkoord over het delen van passagiersgegevens tussen de Europese Unie en Canada in strijd met het EU-recht.

India wil geen technieken die banen overnemen van mensen, 26 juli 2017
Als het aan Nitin Gadkari, de Indiase minister van Transport en Snelwegen ligt, komen er geen zeldrijdende auto’s in het land. De autonome auto’s zouden banen stelen.

Wetsvoorstel in Rusland legt slot op VPN- en Tor-netwerken , 26 juli 2017
Het Russische hogerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een verbod legt op Tor- en VPN-netwerken, anonieme chat-apps en proxies. Eerder ging het lagerhuis al akkoord.

No More Ransom-initiatief maakt cijfers van eerste jaar bekend, 26 juli 2017
Een jaar na het lanceren van het No More Ransom-initiatief zijn 54 decryptietools beschikbaar die organisaties ‘gereedschap’ aanbieden bij het ontsleutelen van bestanden.

Gegevensknooppunt Groningen heeft in waterketenkaart tastbaar resultaat, 26 juli 2017
Eind dit jaar moet er in de regio Groningen een kaart beschikbaar zijn, waarop partijen uit de waterketen hun informatie digitaal beschikbaar hebben.

Met sensoren op de mobiele telefoon data verzamelen, 25 juli 2017
Het Waarneem Innovatie Netwerk van het CBS en de Universiteit Utrecht onderzoeken innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons.

DEDA helpt om ethische dataproblemen te herkennen , 25 juli 2017
In opdracht van de gemeente Utrecht hebben de Utrecht Data School en de Universiteit Utrecht De Ethische Data Assistent (DEDA) ontwikkeld.

Onderzoek kijkt naar digitale dienstverlening gemeenten , 25 juli 2017
Een quick scan van de adviesbureaus Morgens en PBLQ moet in kaart brengen waar gemeentes staan in de digitale transformatie van hun dienstverlening.

Ook in België komt een centraal meldpunt voor datalekken, 25 juli 2017
Bedrijven, organisaties en publieke instanties die persoonsgegevens beheren, worden verplicht om hacking of het uitlekken van data binnen 72 uur te melden.

Brabantse gemeenten houden wedstrijd voor 'slimme' afvalbak, 25 juli 2017
Mensen die vernieuwende en uitvoerbare ideeën hebben voor een interactieve afvalbak, kunnen meedoen met een ontwerpwedstrijd van de gemeenten Tilburg en Eindhoven.

Federale overheidsdiensten Belgie kiezen voor centraal aankopen, 24 juli 2017
De Belgische federale regering heeft een dienst gelanceerd voor het centraal aankopen van producten en diensten. Dat zou moeten leiden tot flinke besparingen.

Verenigd Koninkrijk gaat droneregistratie verplichten , 24 juli 2017
Britten moeten in de toekomst drones met een gewicht van 250 gram of meer verplicht laten registreren. Ook moeten zij een veiligheidsexamen afleggen.

Data van Rijkswaterstaat in te zien en te hergebruiken, 24 juli 2017
Rijkswaterstaat stelt zijn data als open data beschikbaar volgens het principe ‘open, tenzij’. Bijvoorbeeld omdat de informatie privacygevoelig is.

Voorzitter Platform Internetstandaarden wil er ‘nog een tandje bij’, 24 juli 2017
Gerben Klein Baltink vindt dat nog niet genoeg overheidsdomeinen beveiligingsmaatregelen hebben genomen voor veilige e-mail en veilig internet.

‘In de politiek weten te weinig mensen af van privacy’, 24 juli 2017
Voormalig Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug vindt het een goede ontwikkeling dat de IT-wereld, in de strijd om privacy, steeds vaker samenwerkt met de politiek.

Marktpartijen stellen reclamespotje ‘100% digitaal kán!’ voor , 21 juli 2017
Marktpartijen die zijn bevraagd in het kader van de ICT Markttoets, willen dat de overheid onder meer rechtstreeks communiceert met burgers en bedrijven.

‘In vergelijking met tulpenmanie steekt bitcoinhype bleekjes af’ , 21 juli 2017
Econoom Wim Boonstra ziet in de blockchaintechnologie een blijvertje die zijn sporen door de financiële wereld zal trekken. Bitcoin is wat hem betreft een ander verhaal.

Nederlandse site over internetstandaarden vernieuwd, 21 juli 2017
Internet.nl, een initiatief van de internetgemeenschap en de overheid, heeft haar site uitgebreid met meer ondersteuning en nieuwe mogelijkheden.

Augmented Reality speelt belangrijke rol bij toekomstig autorijden, 21 juli 2017
Een van de uitkomsten van een door Dell en het Institute of the Future gehouden onderzoek is dat in 2030 in elke auto Augmented Reality-technologie geïntegreerd is.

Vertraging invoering communicatiesysteem hulpdiensten, 21 juli 2017
De invoering van het vernieuwde C2000-communicatiesysteem voor alle hulpdiensten in Nederland loopt vertraging op. Het wordt niet eerder ingevoerd dan in 2018.

Ook provincie Groningen zet stappen richting snel internet, 20 juli 2017
Binnen twee jaar moet snel internet in de hele provincie Groningen beschikbaar zijn, ook in de buitengebieden. Nu nog beschikken 13.000 adressen daar niet over.

Wereldwijd vergeetrecht opnieuw op bord Europese Hof van Justitie , 20 juli 2017
Een Franse rechter heeft het Europese Hof van Justitie gevraagd zich andermaal uit te laten over het veelbesproken recht om vergeten te worden door zoekmachines.

Oproep aan overheid om User-Centered te gaan werken, 20 juli 2017
Bart ter Steege vindt dat de Nederlandse overheid User-Centered zou moeten gaan werken, in navolging van bijvoorbeeld de Amerikaanse en Britse overheid.

Meeste gemeenten passen iSD-standaarden toe, 20 juli 2017
Ruim 80 procent van de gemeenten gebruikt standaarden en voorzieningen die de administratieve lasten in de jeugdzorg en de Wmo terug moeten brengen.

Politie krijgt meer digitale mogelijkheden bij zoeken vermiste personen, 20 juli 2017
Bij het opsporen van vermiste personen moet de politie meer (digitale) middelen in kunnen zetten. Bijvoorbeeld over gebruik van pinpas of mobiele telefoon.

Artikel 29-werkgroep over privacy en monitoring op het werk, 19 juli 2017
ICTRecht heeft een factsheet gemaakt van een door Europese privacytoezichthouders opgestelde visie over de AVG in relatie tot gegevensverwerkingen op het werk.

EU-ministers ondertekenen verklaring over adoptie 5G, 19 juli 2017
De Europese Unie zet vol in op de ontwikkeling en het gebruik van 5G-verbindingen voor mobiele netwerken. Dat is afgesproken tijdens een EU-ministeriële top in Estland.

Opsporingsdiensten mogen gegevens zorgfraude uitwisselen, 19 juli 2017
Het OM en de FIOD waarschuwen sinds juni gemeenten, verzekeraars en toezichthouders voor zorgfraudeurs. Eerder kon dat niet of nauwelijks, in verband met de privacy.

EC wil opslag gevevens buiten eigen grenzen vereenvoudigen, 19 juli 2017
De Europese Commissie komt voor het eind van het jaar met een voorstel om opslag van gegevens buiten de eigen landsgrenzen te vereenvoudigen en stimuleren.

Aanvraagproces loonkostensubsisie WBSO sneller en digitaler, 19 juli 2017
Met ingang van 2018 verloopt het WBSO-aanvraagproces sneller en digitaler. RVO heeft het proces onder de loep genomen en gooit het huidige proces op de schop.

Bereik van DigiD-app in één keer flink uitgebreid , 18 juli 2017
Sinds gisteren kan iedereen bij elke organisatie inloggen met de DigiD-app. Eerder was het alleen mogelijk bij onder meer DUO, MijnOverheid en DigiD Machtigen.

‘Maak van mislukte ICT-projecten briljante mislukkingen’, 18 juli 2017
Onder andere Paul Iske schrijft dat falen mag, óók bij kostbare ICT-projecten van de overheid, maar geen lessen trekken uit mislukkingen is echter onacceptabel.

Stand van zaken met betrekking tot interoperabiliteit in EU, 18 juli 2017
De NIFO heeft gekeken naar de stand van zaken met betrekking tot interoperabiliteit in de EU en daarin ook een aantal trends meegenomen, zoals open data en cyber security.

CBS en Rijksuniversiteit Groningen halen banden sterker aan, 18 juli 2017
Het eerste Academic Data Center is van start gegaan. Dat zorgt ervoor dat informatie van het CBS effectiever ingezet kan worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Musk: Kunstmatige intelligentie grootste bedreiging voor beschaving, 18 juli 2017
Tesla-oprichter Elon Musk maakt zich zorgen over de gevolgen van kunstmatige intelligentie. Hij vindt dat overheden proactief met wetgeving moeten komen.

KvK zet eerste stappen op weg naar ‘vrij toegankelijk’, 17 juli 2017
De Kamer van Koophandel heeft twee subsets beschikbaar gesteld van data uit het Handelsregister. Ook kunnen ondernemers, via een KvK-app, dertig inzages bij jaar krijgen.

Defensie Innovatie Competitie doet oproep aan bedrijfsleven, 17 juli 2017
Defensie daagt bedrijven uit met innovatieve ideeën te komen om ‘samen sterker te staan in het cyberdomein’. De winnaar krijgt 200.000 euro om zijn idee te ontwikkelen.

Vragen en kennis over smart mobility in Nederland gebundeld, 17 juli 2017
Eind juni is de Smart Mobility Embassy gelanceerd, een one-stop-shopping loket voor internationaal geïnteresseerden in het testen van smart mobility in Nederland.

EC berispt Belgie, Kroatie en Slowakije om breedbandplannen, 17 juli 2017
België, Kroatië en Slowakije maken, volgens de Europese Commissie, onvoldoende haast met het opnemen van richtlijnen met betrekking tot breedbandplannen.

RvIG ontwikkelt Dutch ID monitor, 17 juli 2017
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft de Dutch ID monitor opgezet, een instrument dat het gebruik van de echtheidskenmerken van Nederlandse reisdocumenten onderzoekt.

13 GGZ’s houden mijnQuarant-EPD bij PinkRoccade, 14 juli 2017
Dertien GGZ-instellingen zetten hiermee het gebruik en de doorontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier (epd) mijnQuarant voort.

CBR pakt papierberg en doorlooptijd aan, 14 juli 2017
Dan moeten klanten via de omgeving Mijn CBR digitaal alle producten kunnen aanschaffen. Voor het zover is moet een aantal legacy-systemen worden aangepakt.

Koepelorganisatie VNG niet eens met kabinet over kosten GDI, 14 juli 2017
De VNG vindt dat de Generieke Digitale Infrastructuur een structurele voorziening is die het Rijk moet betalen. Daarmee verschilt het van mening met het kabinet.

Zeeland stelt fonds in om snel internet te stimuleren, 14 juli 2017
De provincie Zeeland heeft een breedbandfonds ingesteld om snel internet in het buitengebied te stimuleren. De bedoeling is dat alle Zeeuwen in 2018 beschikken over snel internet.

NCSC adviseert organisaties over berichtenapps, 14 juli 2017
Omdat openbare berichtenapps risico’s met zich meebrengen, heeft het NCSC een factsheet uitgebracht waarin het organisaties adviseert over het kiezen van een berichtenapp.

‘Uitzendbureau’ zou robots optimaal kunnen inzetten , 14 juli 2017
Robert Went (WRR) vindt dat er een uitzendbureau voor robots zou moeten komen. Zo kunnen organisaties kennis maken met robots, zonder de hoge initiële investering.

Experiment met StembureauApp wordt vervolgd, 14 juli 2017
De proef die vijf gemeenten hebben gedaan met de StembureauApp is zo goed bevallen, dat zij besloten hebben om een externe partner te vinden die de tool kan doorontwikkelen.

Afvalpas in gemeente Arnhem ligt onder vuur, 13 juli 2017
De kans is groot dat Arnhem de afvalpas voor inwoners voorlopig niet meer mag gebruiken. Via de afvalpas worden illegaal persoonsgegevens van gebruikers bijgehouden.

‘ICT-dienstverlener moet backups maken bij klanten’ , 13 juli 2017
Naar aanleiding van een recent vonnis maakt Arnoud Engelfriet op dat ICT-dienstverleners backups moeten maken voordat zij dingen doen waarbij dataverlies kan optreden.

Slechte controle oorzaak fouten stembureau Den Bosch, 13 juli 2017
Adviesbureau AEF heeft onderzoek gedaan naar de fouten die bij het hoofdstembureau van ‘s-Hertogenbosch zijn gemaakt bij de recente Tweede Kamerverkiezingen.

Amerikaanse defensie wil brein en software verbinden, 13 juli 2017
DARPA, het onderzoeksinstituut van het Amerikaans ministerie van Defensie, gaat 65 miljoen dollar investeren om een brein-computer interface te ontwikkelen.

EU en Japan vinden elkaar steeds beter op ICT-gebied, 13 juli 2017
De Europese Unie en Japan hebben de wens uitgesproken om op ICT-gebied nog nauwer samen te werken. Met name vrij verkeer van data is voor beide partijen een belangrijk issue.

Rechtszaak tegen aangenomen aftapwet lijkt op komst, 12 juli 2017
Zeker twaalf organisaties steunen een initiatief waarbij een gang naar de rechter wordt overwogen om de aftapwet van tafel te krijgen. Gisteren ging de Senaat akkoord met de wet.

Vertrouwen in veiligheid data bij IT-beslissers stijgt iets, 12 juli 2017
Wereldwijd meent een op de drie IT-beslissers (35 procent) dat hun bedrijfsgegevens veilig zijn, tegen 31 procent een jaar eerder. In de Benelux ligt dat aantal op 22 procent.

Robotica-industrie groeit wereldwijd sneller dan verwacht , 12 juli 2017
Robotisering maakt steeds vaker deel uit van de samenleving. Recente onderzoeken laten zien dat er in 2025 in de roboticamarkt tussen de 87 en 237 miljard dollar om zal gaan.

Ook Senaat stemt in met ‘aftapwet’ Wiv, 12 juli 2017
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De wet maakt onder meer grote ongerichte aftap van het internet mogelijk.

Kadaster doet haalbaarheidsstudie registratie van sensoren, 12 juli 2017
Om te weten waar welke sensoren staan, wat ze meten en namens wie, wordt door het Kadaster een haalbaarheidsstudie naar een registratie van sensoren gehouden.

Open State wil graag inzage in uitslagen recente verkiezingen, 11 juli 2017
De Open State Foundation heeft een verzoek neergelegd bij de Kiesraad om data van de recente Tweede-Kamerverkiezingen als open data vrij te geven.

Europese technische commissie opgetuigd over cybersecurity , 11 juli 2017
Er komt een Europese technische commissie (TC) voor cybersecurity en gegevensberscherming. De TC gaat specifieke normen voor de Europese situatie ontwikkelen.

Eerste Kamer akkoord met briefgeheim voor e-mail en sms, 11 juli 2017
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel dat e-mail en andere vormen van telecommunicatie ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid krijgen.

Internetgebruikers hebben veel vertrouwen in openbare wifi-netwerken, 11 juli 2017
Onderzoek heeft uitgewezen dat wereldwijd zestig procent van de internetgebruikers zegt zich veilig te voelen bij het gebruik van een openbaar, niet-beveiligd wifi-netwerk.

‘Big data kan tot minder privacybescherming leiden’, 11 juli 2017
Uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken heeft laten uitvoeren, blijkt dat big data kan leiden tot minder privacy- en consumentenbescherming.

Overijssel wil met ‘recepten’ en ‘kooklessen’ leegstand aanpakken, 11 juli 2017
De provincie Overijssel heeft een online handreiking gelanceerd voor lokale politici, waarin de transformatie van leegstaand vastgoed centraal staat.

Den Haag enthousiast over Meld een vermoeden-app, 10 juli 2017
Inmiddels maken 115 wijkagenten gebruik van het platform, waar zij vermoedens van adresfraude rechtstreeks kunnen doorgeven naar de juiste mensen bij de gemeente.

Expats Wassenaar kunnen inloggen bij gemeente, 10 juli 2017
Inwoners die over het inlogmiddel ‘Digital Identity Card’, het publieke inlogmiddel van Estland, beschikken, kunnen sinds vorige week inloggen bij de gemeente.

Rijk gunt mega-tender printers aan Xerox, 10 juli 2017
Het gaat om een contract van minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar voor alle rijksdiensten samen en loopt in de tientallen miljoenen euro.

Wallage: politiek toe aan emancipatie, 10 juli 2017
Politici die denken dat ze de boel naar hun hand kunnen zetten, snappen het niet. Ze moeten ruimte bieden voor zelf-bestuur.

Leveranciers verbaasd over stoppen Operatie BRP, 10 juli 2017
Volgens Pinkroccade en Gemboxx was het systeem voor een groot deel klaar. Voor het indienen van schadeclaims is het nog te vroeg.

‘De AIVD is de best gecontroleerde dienst van Europa’, 10 juli 2017
Er is geen materiaal dat de overtuiging van Bertholee staaft dan wel logenstraft. We beoordelen de uitspraak van Bertholee daarom als niet te checken.

Postmarkt bezwijkt onder digitale alternatieven als WhatsApp, 10 juli 2017
Het nieuwe kabinet moet de postmarkt helemaal herzien. Het wettelijk aantal bezorgdagen moet omlaag en het postzegeltarief mogelijk omhoog.

‘Beperk rechten van systeembeheerder voor betere cybersecurity’, 10 juli 2017
Om de veiligheid van ICT-systemen te optimaliseren, zouden systeembeheerders minder rechten moeten hebben, specifiek waar het gaat om het domain administrator account.

APM-containerbedrijf vaak gewaarschuwd voor slechte ICT-beveiliging, 8 juli 2017
Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat APM Terminals, slachtoffer van een digitale aanval, meerdere malen is gewaarschuwd voor de slechte beveiliging van de ICT-systemen.

Gemeente Zuidhorn zet blockchain in bij uitvoeren armoedebeleid, 7 juli 2017
De Groningse gemeente Zuidhorn gaat blockchaintechnologie toepassen bij het registeren van regelingen in het kader van het Kindpakket.

Hackers hebben het voorzien op kerncentrales. Hoe ernstig is dit?, 7 juli 2017
Sinds mei doen hackers gerichte pogingen om binnen te dringen in de netwerken van Amerikaanse kerncentrales. Met succes.

Programma Smart Industry schetst contouren voor 2018 - 2021, 7 juli 2017
Om bij te blijven bij de top van technologische landen in de wereld, moet het nieuwe kabinet blijven investeren in Smart Industry, de digitalisering van de industrie.

Inloggen op Wassenaarse gemeentesite met Estst inlogmiddel, 7 juli 2017
Ter voorbereiding op de Europese eIDAS-verordening (september 2018), draait in de gemeente Wassenaar een pilot met het Estse inlogmiddel ‘Digital Identity Card’.

'Stembiljetten naar buitenland moeten voortaan digitaal', 7 juli 2017
De Haagse burgemeester Krikke pleit ervoor dat Nederlandse kiezers in het buitenland hun oproepkaart digitaal ontvangen. Bij de laatste verkiezingen kregen velen die niet of te laat.

Nieuw uitstel Omgevingswet onafwendbaar, 6 juli 2017
Het lijkt een kwestie van tijd voor de minister naar buiten komt met de mededeling dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot 1 juli 2020.

Nederlandse bodem als open data beschikbaar, 6 juli 2017
De Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen die zijn verkregen door bodemmonsters tot een diepte van ongeveer anderhalve meter.

VNG verbijsterd door besluit stopzetten BRP-programma, 6 juli 2017
De VNG is verbijsterd over de toezegging van minister Plasterk (BZK) om met het BRP-programma te stoppen. In zijn brief aan de Kamer hield de minister nog alle opties open.

Nederland scoort hoog als het gaat om aanpak cyberveiligheid , 6 juli 2017
Nederland hoort, volgens de 'Global Cybersecurity Index 2017’, wereldwijd bij de top vijftien van landen met de beste inzet op cyberveiligheid.

Plasterk trekt stekker uit BRP-project, 6 juli 2017
Minister Plasterk heeft de stekker getrokken uit Operatie BRP. Hij ziet geen heil meer in het project, dat veel duurder en tijdrovender is uitgevallen dan geraamd.

VNG stelt aandachtspunten rond bezinningspseriode BRP op , 5 juli 2017
Koepelorganisatie VNG staat achter de bezinningsperiode rond Operatie BRP, maar wil voorkomen dat het onbedoeld leidt tot een stilstand van het project.

Aanvragen GVA nu ook online, 5 juli 2017
De Gedragsverklaring Aanbesteden kan nu online worden aangevraagd. De GVA verklaart dat er geen bezwaren zijn tegen een natuurlijk- of rechtspersoon dat inschrijft op een aanbesteding.

D66: kabinet moet advies Cyber Security Raad opvolgen, 5 juli 2017
Kees Verhoeven (D66) wil dat het kabinet het advies van de Cyber Security Raad opvolgt. Die wil dat ook het bedrijfsleven direct gewaarschuwd wordt bij een cyberaanval.

Videoconsult heeft meerwaarde voor arts en patient, 5 juli 2017
Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort breidt proef met videoconsulten via een externe partij uit. De ervaringen bij drie poliklinieken zijn positief.

Kabinet formuleert nieuwe ambitie over snelheid internet , 4 juli 2017
Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken dat in 2025 iedereen kan beschikken over een verbinding van 100 Mbps. Aanleiding is de groeiende behoefte aan digitale connectiviteit.

Bordspel duidt impact Omgevingswet op speelse manier, 4 juli 2017
In opdracht van 'Aan de Slag met de Omgevingswet' is een bordspel ontwikkeld dat de discussie op gang moet brengen en meer inzicht moet geven in de implicaties van de wet.

SP wil van kabinet meer duidelijkheid over UWV-data , 4 juli 2017
De SP wil weten of data van Nederlandse inwoners die bij het UWV bekend zijn en in het datacenter van IBM worden beheerd, in handen kunnen komen van de Amerikaanse overheid.

Europese aanbestedingen in Nederland alleen nog digitaal, 4 juli 2017
Vanaf 1 juli zijn Nederlandse overheden ingevolge de aanbestedingsregels verplicht om Europese aanbestedingen volledig digitaal uit te voeren (E-aanbesteden).

Stichting RIONED nieuw lid College Datastandaarden, 4 juli 2017
Met het toetreden van RIONED tot het College Datastandaarden zitten alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, archeologie, water en riolering onder één dak.

Bodemkaart van Nederland komt vrij beschikbaar, 3 juli 2017
Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) maakt de 'Bodemkaart van Nederland' - een omvangrijke database over de Nederlandse bodem - vrij toegankelijk voor iedereen.

CPB: Overheid moet cybercriminaliteit voorkomen, 3 juli 2017
Toezichthouders zouden prioriteit moeten geven aan het vooraf opsporen van cyberrisico’s en zich niet beperkten tot het onderzoeken van incidenten achteraf.

Slechts tien meldingen van etnisch profileren speciale app, 3 juli 2017
De politie-app waar mensen kunnen melden dat ze zich etnisch geprofileerd voelen door agenten, heeft nog maar tien klachten opgeleverd.

Het wapen dat de NSA niet aandurfde, 3 juli 2017
Klokkenluiders Binney en Wiebe stapten op bij de Amerikaanse geheime dienst. De reden: hun privacy-vriendelijke methode om terroristen op te sporen werd gezien als een bedreiging.

NS gaat lege zitplaatsen treinen in app tonen, 3 juli 2017
De NS gaat sensoren op het spoor gebruiken om rijtuigen te wegen. Op basis van dit gewicht ziet de app hoe vol wagons precies zijn en waar mogelijk nog zitplekken zijn.

Digitale markt een van de speerpunten Ests EU-voorzitterschap, 3 juli 2017
Tijdens het voorzitterschap van de Raad van de EU focust Estland onder meer op acties waarbij de EU meer moet profiteren van de voordelen van technologische innovatie.

Gemeenten zetten big data in tegen criminaliteit , 3 juli 2017
Vijf gemeenten zetten, samen met de politie, Belastingdienst en het OM, big data in om ‘patronen en structuren van georganiseerde criminaliteit’ in kaart te brengen.

‘Ook Nederland kwetsbaar voor grote hackaanvallen’, 3 juli 2017
Naar aanleiding van het sabotagevirus dat in Oekraïne werd verspreid, gelooft Dave Maasland van computerbeveiliger ESET dat een dergelijke situatie ook in Nederland voor kan komen.

Belastingdienst melding datalekken na intern onderzoek, 30 juni 2017
Eric Wiebes van Financiën geeft toe dat er in tien gevallen 'sprake is geweest van ongeoorloofde gegevensuitwisseling'. Integriteitsonderzoek is het gevolg.

Vosko ingelijfd door Deense Conscia, 30 juni 2017
Het Goudse bedrijf bouwt en beheert netwerken voor de publieke en private sector en is actief in de branches gezondheidszorg, overheid en (hoger) onderwijs.

Petya-ransomware verspreidde zich via boekhoudsoftware, 30 juni 2017
De Petya-ransomware heeft computers wereldwijd via de boekhoudsoftware van het Oekraïne softwarebedrijf M.E.Doc geïnfecteerd, plus nadien lekken in Windows.

8.000 Londense politie-pc's nog op Windows XP, 30 juni 2017
Nog ruim de helft van de agenten in Londen en omstreken werkt met een pc onder Windows XP, dat al sinds 2014 'end of life' is. Dat steekt schril af bij thuisgebruik.

Verdachte doet aangifte van dwang bij ontgrendelen smartphone, 30 juni 2017
Een van de hoofdverdachten in de strafzaak rond douanier Gerrit G. doet aangifte tegen de politie. Deze zou hem hebben bedreigd om zo zijn smartphone te ontgrendelen.

Blockchain voor Dummies in 2 minuten, 30 juni 2017
Je kunt geen krant openslaan of er is wel iets met blockchain. Maar wat is het nu precies? Techverslaggever Bram van Dijk van RTL Z legt het in 2 minuten uit.

‘Bewijs eerst maar dat grootschalig data verzamelen werkt’, 29 juni 2017
Het is beter van het ‘recht’ op privacy voor burgers, een ‘plicht’ te maken voor organisaties die data (gegevens) verwerken, zoals overheden.

NVVB betreurt BRP-pauze: ‘onzekere situatie gemeenten’, 29 juni 2017
De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken betreurt de ingelaste periode van bezinning rondom Operatie BRP. De NVVB vindt dat de BRP moet worden afgemaakt.

‘Nederland op vier na grootste slachtoffer Petya’, 29 juni 2017
Ruim 91 procent van de besmettingen in Oekraïne. dan volgen Rusland (1,7 procent), Griekenland en Duitsland (0,53 procent) en Nederland (0,41 procent).

CBS Urban Data Center/Zwolle van start, 29 juni 2017
Op donderdag 29 juni 2017 wordt het officiële startschot gegeven voor de samenwerking tussen de gemeente Zwolle en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

BRP-fiasco in een tijdbalk van publicaties, 29 juni 2017
Ict-overheidsexpert René Veldwijk schijnt regelmatig zijn kritisch licht over Operatie BRP (Basisregistratie Personen) in publicaties voor iBestuur en Computable.

Aantal Nederlandse websites met beveiligde verbinding stijgt snel , 29 juni 2017
Het aantal .nl-domeinen met een ssl-certificaat zat het afgelopen jaar behoorlijk in de lift. Het totale aantal sites met een beveiligde verbinding ging van 82.000 naar 390.000.

Drenthe investeert in open fietsdata, 29 juni 2017
Het ontbreekt dé fietsprovincie van Nederland aan objectieve data over fietsgedrag. De provinciale fietsmonitor, een open data platform, moet dat spoedig gaan veranderen.

Laptops op vluchten naar VS blijven mogen, 29 juni 2017
Voorwaarde hiervoor is wel dat wordt voldaan aan een aantal veiligheidsmaatregelen die het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid woensdag heeft bepaald.

Dit lijkt geen gewone gijzelsoftware, 28 juni 2017
De schade is zó groot en de opbrengst zó gering, dat politieke motieven volgens veel onderzoekers voor de hand liggen. Vier vragen en antwoorden over de aanval.

Belastingdienst vernietigt kentekenfoto's, 28 juni 2017
De Belastingdienst heeft alle centraal opgeslagen beelden van ANPR-camera's die kentekens van auto's registeren vernietigd, beweert staatssecretaris Eric Wiebes.

Internetstoring politie; alleen handmatig boetes uitschrijven, 28 juni 2017
Het niet mogelijk om via mobiel kentekens na te trekken, persoonsgegevens op te vragen en digitaal een bon uit te schrijven. Het is geen gevolg van de mondiale malware-aanval.

Modernisering Basisregistratie gaat miljoenen extra kosten , 28 juni 2017
Het project loopt forse vertraging op en zal bovendien miljoenen meer kosten. Er moet zelfs over worden gedacht om ermee te stoppen, meldt Plasterk

‘Hacker kon tonnen aan orders bestellen namens ambtenaren’, 28 juni 2017
De ICT-systemen van Heerlen waren tot voor kort onveilig en erg kwetsbaar. Het lukte ethische hackers om orders te plaatsen namens ambtenaren voor duizenden euro's.

Modernisering Basisregistratie gaat miljoenen extra kosten , 28 juni 2017
Het project loopt forse vertraging op en zal bovendien miljoenen meer kosten. Er moet zelfs over worden gedacht om ermee te stoppen, meldt Plasterk

Kastje stuit op muur, 28 juni 2017
Plannen van de Europese Commissie om rekeningrijden door te drukken stuiten op fel verzet van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) en een meerderheid van de Tweede Kamer.

Proef Schiphol: laat het paspoort in de tas, scan je gezicht, 28 juni 2017
Reizigers op Schiphol kunnen in de toekomst mogelijk de grens passeren zonder hun paspoort te laten zien. In plaats daarvan worden ze door een camera herkend.

Waarschuwing voor ‘grote economische impact’ cyberaanval, 28 juni 2017
De aanval roept sterke herinneringen op aan een aanval met gijzelsoftware WannaCry, in mei dit jaar. ‘Het lijkt net als toen geen gerichte aanval, maar hij maakt juist breed slachtoffers.’

Boeren profiteren van Groningse proeftuin voor 5G-netwerk, 28 juni 2017
In Groningen opent vandaag het 5G-lab. De nieuwe generatie mobiele communicatie moet het aardbevingsgebied een economische impuls geven én leefbaar houden.

Defensie adverteerde voor bijna een miljoen op GeenStijl, 28 juni 2017
Dat blijkt uit informatie van het ministerie, verkregen op verzoek van Het Parool. Het bedrag is hoger dan aanvankelijk gemeld. Dus het stoppen is een gevoelige slag voor TMG.

Inloggen bedrijven met eHerkenning bij overheidsdiensten, 28 juni 2017
Bedrijven kunnen vanaf najaar 2017 met één profiel inloggen bij Belastingdienst, UWV, RDW en KvK. Dat maakt minister Kamp (EZ) vandaag bekend.

Agentschap verscherpt controle op illegaal gebruik netwerkrepeaters, 28 juni 2017
Repeaters voor mobiele netwerken veroorzaakten volgens het Agentschap Telecom dit jaar al 45 storingen bij providers; het dubbele van het aantal een jaar eerder.

Zorgen om Brits vliegdekschip met Windows XP, 27 juni 2017
Een splinternieuw vliegdekschip met computers die draaien op Windows XP. Het leidt in Groot-Brittannië tot zorgen over de beveiliging van het schip tegen cyberaanvallen.

Wereldwijde aanval met ransomware treft ook Rotterdamse haven, 27 juni 2017
Het werk op de Maasvlakte ligt sinds dinsdagmiddag stil. Ook Oekraïne werd hard getroffen door een cyberaanval.

Digitale speurneus naar tereurdreiging voor Belgische overheid, 27 juni 2017
De Belgische inlichtingendiensten binnenkort gebruik maken van een nieuwe zoekrobot om sociale media te screenen op sporen van terreurdreiging of radicalisering.

NL-Alert eind dit jaar ook via vaste telefoonlijn verstuurd, 27 juni 2017
Er wordt ook rekening gehouden met het waarschuwen van "kwetsbare groepen", zo laat demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer weten.

Gemeente Den Haag en CBS samen in data-analyse, 27 juni 2017
Met het gezamenlijke Urban Data Center (UDC) wil de gemeente met CBS-dataoplossingen vinden voor bijvoorbeeld maatschappelijke problemen als armoede en migratie.

Kwart ICT-bedrijven heeft personeelstekort, 27 juni 2017
Begin 2015 had 1 op de 9 bedrijven tekort aan ICT-personeel, begin 2017 wordt dat tekort reeds door een kwart van de ICT-bedrijven gevoeld, aldus de jongste CBS-cijfers.

Ouderen maken inhaalslag op sociale media, 27 juni 2017
Van de 65-plussers gebruikte 39 procent vorig jaar sociale media zoals Facebook, LinkedIn of Twitter, tegen 26 procent in 2014. Dat blijkt uit CBS-cijfers vannacht gepubliceerd.

Blok: Toestemming officier vereist voor smartphone-onderzoek, 26 juni 2017
Uitspraak van de Hoge Raad noodt tot wettelijkie restrictie bij de wens van de politie en instanties om in beslag genomen smartphones te onderzoeken.

Enschede koopt commerciële data over burgers, 26 juni 2017
Aangeschafte data van commerciële partijen moet de gemeente nieuwe inzichten bieden in individuele klanten om haar capaciteit binnen het sociaal domein beter te benutten.

Nationaal Smart City Living Lab koppelt gemeenten en bedrijven, 26 juni 2017
De aan het lab deelnemende gemeenten krijgen van de organisatie een meetnetwerk voor luchtkwaliteit en geluid. Dit bestaat uit tien units met meerdere sensoren.

Fox-IT kraakt encryptiestandaard AES 256 uit elektromagnetische straling, 26 juni 2017
Onderzoekers van Fox-IT hebben een methode ontwikkeld waarmee AES-versleuteling ook zonder fysieke toegang tot het apparaat kan worden uitgelezen.

Plasterk wil geen rol voor BIT bij gemeenten, 26 juni 2017
Er is op dit moment ook geen aanleiding om de publieke aanbestedingsregels te herzien zodat het BIT wel een rol kan spelen op lokaal niveau.

Politie krijgt meer te maken met digitale eerwraak en chantage, 26 juni 2017
'Compromitterende beelden worden op internet geplaatst...Er wordt gezegd: als jij niet doet wat ik zeg, gaan die beelden naar je ouders, dan ziet je moeder in Irak ze ook.

Zeker vijftien ziekenhuizen geïnfecteerd met ransomware, 26 juni 2017
In één ziekenhuis werden zelfs 75 computers geïnfecteerd, blijkt uit een rondgang van de NOS onder 25 ziekenhuizen. Grote problemen bleven uit..

Miljoenen voor aanleg glasvezel in Lochem, 26 juni 2017
De kans is groot dat 3.000 adressen in het buitengebied van Lochem snel worden voorzien van glasvezel. Een politieke meerderheid wil vier miljoen euro vrijmaken.

Groei glasvezel stagneert, uitbreiding netwerk vlakt af, 26 juni 2017
Er zijn nu een kleine 2,7 miljoen en zal de komende jaren nog uitlopen tot ruim 3 miljoen. De verwachting is dat slechts ongeveer de helft gebruikt gaat worden.

Nog drie jaar inlogen met enkel DigiD wachtwoord , 26 juni 2017
Het rijbewijs met DigiD-chip zal beschikbaar zijn in de eerste helft van 2018, de identiteitskaart volgt daarna, zegt demissionair minister Ronald Plasterk.

Cyberaanval treft parlement Groot-Brittannië, 25 juni 2017
De hackers zochten accounts die waren beschermd met zwakke wachtwoorden, schrijft The Guardian op basis van een mail die naar betrokkenen is gestuurd.

Duitse rechter verklaart bewaarplicht strijdig met EU-recht, 25 juni 2017
In Nederland is in september 2016 een nieuw voorstel bewaarplicht naar de Tweede Kamer gestuurd, nadat de oorspronkelijke wet in 2015 buiten werking was gesteld.

Succes Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam met startups, 23 juni 2017
Contracten ondertekend met virtual reality-trainingprogramma Parable en maritiem augmented reality-aanbieder FEO AR en bevrachtingsapp 4Shipping.

Rochdale en gemeente Amsterdam met camerasysteem contra afvalvandalen, 23 juni 2017
Rochdale wil de beelden van afvalovertreders gaan delen met de gemeente, zodat de gemeentelijke handhavers met bewijs in de hand kunnen optreden.

Dijkhoff: Softwareproducent kan aansprakelijk zijn voor schade, 23 juni 2017
Leverancier kan aansprakelijk zijn op grond van wanprestatie als de software niet voldoet aan veiligheidvereisten, zo antwoordt hij op vragen van PVV-Kamerlid Lilian Helder.

Plasterk: Groningse ICT-aanbesteding niet mijn zaak, 23 juni 2017
Aanbesteding door gemeenten valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid, schrijft minister Plasterk (BZK) in reactie op vragen van SP-Kamerlid Van Raak.

'Gebrek kwaliteit software leidt tot crisis' , 23 juni 2017
"Er is een cultuur nodig in het softwarekwaliteitsdenken", stelt Tanja Vos in haar inaugurele rede als hoogleraar Software Engineering van de Open Universiteit.

DNB verschaft Adyen bankvergunning, 23 juni 2017
Nederlandse overheid geeft snel groeiend Adyen vergunning voor rekeningen, leningen, betaaldiensten, buitenlandse valuta en het uitgeven van elektronisch geld.

Gemeente Zoetermeer wil gamemuseum, 23 juni 2017
Wethouder Robin Paalvast (D66) is enthousiast over de mogelijkheid. „Een dergelijk museum past uitstekend bij Zoetermeer als new town en ict-stad.”

Spectaculaire daling werkloosheid IT’ers, 22 juni 2017
Eind mei stonden er 15.100 niet-werkende IT’ers ingeschreven als werkzoekend, een maand eerdder nog 18.200; een afname van maar liefst 17 procent.

'Producenten Internet of Things nalatig met veiligheid', 22 juni 2017
Producenten van IoT-toepassingen treffen onvoldoende veiligheidsmaatregelen vanwege haast in concurrentie en een gebrek aan kennis, prikkels, toezicht en handhaving.

Veel meer meldingen van oplichting door 'Microsoft-bellers', 22 juni 2017
In de eerste helft van 2017 werden al 800 mensen de dupe van oplichting via de zogenoemde Microsoft-scam. In heel 2016 waren het er 1.100.

Malvertising geen groot probleem in Nederland, ransomware wel, 22 juni 2017
Ransomware is in 2016 explosief gegroeid. Vooral Wildfire trof relatief veel Nederlanders, verspreid in phishing-e-mails met een malafide Worddocument met macro’s.

Grote actie Europol tegen internetfraudeurs, 22 juni 2017
Tijdens een actie tegen internetfraude in 26 landen, waaronder Nederland, zijn 76 verdachten opgepakt. Ze zouden samen 20.000 illegale aankopen hebben gedaan

Trump, de Brexit en democratie op het internet, 21 juni 2017
Verkiezingen veranderen van een strijd om ideeën in een digitale wapenwedloop om persoonsgegevens. Is de democratie bestand tegen het digitale tijdperk?

‘Digitale spionage steeds lastiger te detecteren’, 21 juni 2017
De dreiging door spionage van buitenlandse geheime diensten groeit en de aanvallers worden steeds beter in weinig sporen achterlaten.

Elf parketten OM met één klantcontactsysteem, 21 juni 2017
De OM-vestigingen werkten tot voor kort met verschillende klantcontactapplicaties, maar er is gekozen voor één systeem van Decos, vertelt projectleider Linda in ’t Veld.

Kabinet gevormd met 3D-printer, 21 juni 2017
'Ik ben hier wel trots op', zegt technisch formateur Theo Salet. 'Er barstte gejuich los toen de minister van Sociale Zaken er als mayonaise uit rolde.'

Na veilige ProtonMail ook ProtonVPN, 21 juni 2017
Massachusetts Institute of Technology en CERN helpen gebruiikers nog meer met veilig en ongestoord internetten om censuur, aftappen en onveilige wifi te voorkomen..

Britse politie ziet bezoek dark web als mogelijk teken terrorisme, 21 juni 2017
Met anti-terrorismecampagne Action Counters Terrorism (ACT) vraagt politie op websites en Facebook tips voor verdachte online activiteiten zoals darkwebbezoek.

Afvalcontainers openen niet meer door software-update, 21 juni 2017
Na een software-update van Cure Afval konden inwoners van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard ineens hun afval niet meer kwijt.

Fietsslot voorkomt mobiel internetten in verkeer, 21 juni 2017
Veilig Verkeer Nederland, KPN en AXA komen dit jaar nog met een fietsslot, waardoor je niet meer kunt appen als je aan het fietsen bent.

Telecomsector investeerde €2,2 miljard in infrastructuur in 2016, 21 juni 2017
Daarmee zijn de investeringen in 2016 in vergelijking met 2015 nagenoeg constant gebleven, zo blijkt uit de jaarlijkse Staat van Telecom van Nederland ICT.

Minister wil meer controle op stemmen tellen, 20 juni 2017
Het tellen van stemmen bij verkiezingen moet beter gecontroleerd. En de transparantie moet groter. Bij laatste verkiezingen werden zo’n 9000 stemmen niet meegeteld.

Bestand met data 198 miljoen kiezers VS gevonden, 20 juni 2017
Een analysebedrijf dat voor de Republikeinse Nationale Commissie werkt had de database op een openbare cloudserver van Amazon opgeslagen.

Zo slecht zijn al die duizenden werkmailtjes, 20 juni 2017
De dagelijkse tsunami van 270 miljard mails heeft de nodige ndaelen voor ons. Een kleine bloemlezing uit de schaduwkanten van de werkmail.

52 Miljoen uit gemeentebegroting voor digitaal fonds, 20 juni 2017
Een kwart van het VNG Jaarcongres in Goes was tegen dit besluit. De wens van Nijmegen om de gemeenteraad eerst te informeren werd door driekwart verworpen.

'AVG en eenmalig data vragen op gespannen voet', 20 juni 2017
Binnen de EU vinden sommige cio's op rijksniveau het principe onverenigbaar met de nieuwe Europese privacyregelgeving, zegt de cio Rijk Hans Wanders.

Proef online burgerdossier Groningen, 19 juni 2017
Nederlandse primeur: honderd burgers kunnen met het dossier zelf bepalen welke gegevens ambtenaren mogen inzien en gebruiken. Ook kunnen burgers zelf gegevens wijzigen.

Europarlement wil bescherming tegen backdoors in encryptie, 19 juni 2017
Amendementen van EP op ePrivacy-richtlijn om gebruik van end-to-endencryptie te verplichten en ontsleuteling en backdoors voor spionerende overheden te verbieden.

EU wil cybveraanvallen vergelden met sancties, 19 juni 2017
In Peking en Moskou is een heftige siddering voelbaar gezien de gezamenlijke diplomatieke EU-respons op cyberaanvallen, in het Instrumentarium voor Cyberdiplomatie.

ICT Markttoets vervangt ICT Haalbaarheidstoets, 19 juni 2017
Nederland ICT heeft in overleg met het ministerie van BZK de ICT Haalbaarheidstoets omgedoopt tot ICT Markttoets.

Auxilium Capital neemt SIG over, 19 juni 2017
SIG is in 2000 opgericht als spin-off van Centrum Wiskunde & Informatica. Het bedrijf biedt een software-analyse-laboratorium om de kwaliteit van software inzichtelijk te maken.

Rechter verwerpt controlemethode fraude met studiefinanciering , 19 juni 2017
Door een fout van DUO hoeven zeker tweehonderd van fraude verdachte studenten die een te hoge basisbeurs hebben ontvangen geen geld terug te betalen.

In september eerste controle privacyverdrag EU-VS, 19 juni 2017
Accent op werking ombudspersoon die klachten moet behandelen over de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Politie gaat toch internet monitoren op jihadpropaganda , 19 juni 2017
Een team van zes agenten gaat vanaf september speuren. Het is de uitvoering van een inmiddels jaren oud kabinetsplan om jihadisme en radicalisering tegen te gaan.

Inchecken met onderhuidse nfc-chip bij Zweedse spoorwegen, 19 juni 2017
Naar schatting hebben zo'n 1500 tot 2000 mensen de hardware al laten implanteren. Het is de eerste keer dat de technologie in het openbaar vervoer toegepast wordt.

Eerste 3D geprinte fietsbrug ter wereld in Gemert, 18 juni 2017
Gemeente Gemert heeft in september een wereldprimeur: de eerste in 3D geprinte fietsbrug ter wereld. TU Eindhoven en BAM infra maken de 8 meter lange brug.

Amsterdam gaat drukte op de Wallen meten met wifi-tracking, 18 juni 2017
Op proef vier weken lang op De Wallen met telcamera's en wifi-tracking de bewegingen van het publiek bijhouden om na te gaan of overmatige drukte bestreden kan worden.

Tsjechië blokkeert lagere btw voor e-boeken, 16 juni 2017
Tsjechië heeft binnen de EU de btw-verlaging voor digitale boeken, tijdschriften en kranten geblokkeerd, waarschijnlijk uit rancune vanwege een ander btw-voorste

'Google wacht kartelboete van ruim 1 miljard', 16 juni 2017
Google krijgt op korte termijn een boete opgelegd van de Europese Commissie die kan oplopen tot meer dan 1 miljard euro, weet zakenkrant Financial Times.

WikiLeaks onthult CIA-tool voor hacken wifi, 16 juni 2017
CherryBlossom, zoals de tool wordt genoemd, heeft de CIA samen met de non-profitorganisatie Stanford Research Institute (SRI International) ontwikkeld.

Jongeren onvoorzichtiger met onbeveiligde wifi dan ouderen, 16 juni 2017
De helft van de internetgebruikers geeft aan wel eens gebruik te maken van een openbaar, niet beveiligd wifi-netwerk, onderf jongeren is dat 7 op 10 personen..

Chinese onderzoekers publiceren quatumbeveiliging, 16 juni 2017
Chinese onderzoekers weten bestanden zodanig te versleutelen dat ‘het wachtwoord’ onbruikbaar wordt zodra een derde probeert mee te kijken, staat in Science,

Telegram-baas: VS probeerde ontwikkelaars om te kopen, 16 juni 2017
Amerikaanse overheid probeerde twee keer om ontwikkelaars van de versleutelde chat-app Telegram om te kopen, zo beweert althans de Russische ceo van Telegram

Veel organisaties vergeten toegangrechten ex-werknemers, 16 juni 2017
Bij 37 procent beschikt de IT-staf niet over een overzicht van alle werknemers met toegangsrechten, beweert bedrijf Bomgar uit gesprekken met 600 IT-professionals.

Nieuwe religie: apparatuur uit op zondag, 16 juni 2017
Een dag om helemaal offline te gaan en al je mobiele apparaten volledig te negeren. Dat is waar Arianna Huffington en Katy Perry toe oproepen met hun beweging Shutoff Sunday.

Ook Noordwijk gaat bodycams gebruiken, 16 juni 2017
Samen met de gemeente Noordwijk en Halt start de politie het project "de confrontatie” om jongeren en ouders bewust te maken van gevolgen van extreem alcoholgebruik.

Quick Scan: Woo gaat lokale overheden miljarden kosten, 15 juni 2017
De oorzaken van de torenhoge kosten zijn de noodzakelijke investeringen in ICT, maar ook opleiding en training van eigen personeel gaat veel geld kosten.

Tweede Kamer wil onderzoek naar onveilige IoT-apparaten , 15 juni 2017
De Tweede Kamer heeft met een overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen iets te doen aan onveilige internet of things-apparaten.

Hoe effectief zijn digitale producten van gemeenten nu echt?, 15 juni 2017
Het aanbod van digitale producten en diensten is gestegen tot 62 procent. Hoe succesvol gebruiken burgers in de praktijk eigenlijk deze digitale kanalen van gemeenten?

Britten nu al sloppy met EU-regels rond databeveiliging, 15 juni 2017
Veel bedrijven hebben hun IT-beveiligingsbeleid nog niet afgestemd op de GDPR. Vooral Britse bedrijven lijken aan te nemen dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen.

Syntrus Achmea RE&F besteedt IT uit aan Centric, 15 juni 2017
Het betreft een contract van drie jaar van de vastgoedbeheerder en Centric voor het beheer van de werkplekken en de it-infrastructuur (netwerk, servers, storage en databases).

NS en Prorail volgen passagiersstromen via wifi, 15 juni 2017
Realtime de reizigersstromen in kaart brengen op Utrecht Centraal, Leiden Centraal, Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid, ‘s Hertogenbosch en Schiphol Airport.

Details ransomware-infectie Tweede Kamer moeten geheim blijven, 15 juni 2017
Daar de Tweede Kamer geen mededelingen doet over (informatie)beveiliging en veiligheidsincidenten is nadere uitleg alleen mogelijk in een vertrouwelijke briefing.

Luchthavens VS testen check-in met vingerafdruk., 15 juni 2017
De Transport Security Administration (TSA)voert op vliegvelden in Atlanta en Denver een proef uit met vingerafdrukken als vervanger van een instapkaart.

Geen roamingkosten meer in de EU. Maar dit zijn de valkuilen, 15 juni 2017
We hoeven in het buitenland niet méér te betalen per sms, belminuut of byte. Wel zijn er een paar risico's die Europese reizigers niet uit het oog moeten verliezen.

EU-regels privacy veroorzaken loonexplosie bij specialisten, 14 juni 2017
Over 5 jaar zijn er in Europa 350.000 cybersecurity-vacatures ontstaan als gevolg van de AVG.Het tekort aan specialisten doen de salarissen de pan uit rijzen.

Cascadis maakt werk van aanwas ledenbestand, 14 juni 2017
Cascadis, de beroepsvereniging voor online-professionals in de (semi-)publieke sector, wil binnen twee jaar het ledenbestand bijna verdubbelen naar zo'n duizend leden.

SP wil regels voor ICT-uitbesteding gemeentes, 14 juni 2017
De SP wil landelijke regels voor gemeentelijke privatisering van ict-voorzieningen. 'Waarom het Bureau ICT-Toetsing (BIT) geen advies geeft in dit soort trajecten'.

Kortrijk wil stromen mensen volgen met camera's, wifi en gsm, 14 juni 2017
Bezoekersaantallen tellen, aankomst- en vertrektijden, verblijfsduur, parkeren, overnachten en verplaatsingen door de stad boekstaven; smart city 1.0 wordt realiteit.

Centric verliest hoger beroep BPO-zaak Shell, 14 juni 2017
Het gerechtshof in Amsterdam heeft Centric in hoger beroep in het ongelijk gesteld in de zaak die het tegen KPMG had aangespannen rond de overgang van uitbesteding door Shell.

Ontwikkelaars: ‘Big data meest relevant voor carrière’, 14 juni 2017
Developers in Nederland vinden big data de belangrijkste IT-trend voor hun carrière, maar de meerderheid denkt wel dat het oude wijn in nieuwe zakken is.

'Vrachtwagen met dashcam heeft minder ongelukken', 14 juni 2017
Het besef dat hun rijgedrag wordt opgenomen leidt ertoe dat chauffeurs geconcentreerder rijden. Dit toont een test met 378 trucks die een jaar lang met een dashcam reden.

Met nepnieuws verkiezingen manipuleren 'kinderspel', 14 juni 2017
Met een slechts 400.000 euro voor verspreiding van valse informatie online kan de publieke opinie eenvoudig worden beïnvloed. DAt beweert cybersecuritybedrijf Trend Micro

Ministeries en CIO Rijk overleggen over betere beveiliging, 13 juni 2017
Besmettingen bij de Rijksoverheid met WannaCry waren er weliswaar niet volgens Plasterk, maar de CIO Rijk is in gesprek met de CIO's van departementen over beveiliging.

Amsterdam nummer twee van Europa met datacenters, 13 juni 2017
De datacentercapaciteit in de hoofdstad nam vorig jaar met 30 procent toe en Amsterdam passeerde Frankfurt en is nu na Londen de nummer twee van Europa.

Eerste 400 Gbit/s verbinding in Surfnet8, 13 juni 2017
Surfnet neemt samen met ECI Telecom en Tallgrass de snelste internetverbinding in gebruik: 400 Gbit/s tussen Breda en Utrecht, het startschot van Surfnet8.

Klassiek: kloof tussen opvatting IT'ers en hun klanten, 13 juni 2017
Bijna 40 procent van de consumenten zegt dat bedrijven hun wensen niet begrijpen, terwijl 88 procent van de IT-ers meent dat hun clubs klanten heel goed begrijpen.

Franse politie neemt Tor-servers in beslag wegens WannaCry, 13 juni 2017
De systeembeheerder van een Frans bedrijf zou de ip-adressen van de Tor-servers die in zijn logs verschenen hebben doorgegeven aan de politie.

Nog meer stemmen verloren gegaan tijdens verkiezingen, 13 juni 2017
De Stichting Politieke Academie heeft inmiddels tegen de 14.000 verschillen gevonden tussen de eigen tellingen en de officiële verkiezingsuitslagen.

Autoriteit Persoonsgegevens: hogere boetes en strenger beleid, 13 juni 2017
"Zij denken dat het wel losloopt. Dat we niet zo snel een boete geven. Maar dat gaan we wel doen. We worden strenger", aldus Aleid Wolfsen in een interview.

Europol: duizenden reacties op objecten uit foto's kindermisbruik , 12 juni 2017
Europol heeft al 10.000 Europese reacties gehad nadat de politieorganisatie in Den Haag tien dagen geleden delen uit foto's van kindermisbruik online had gezet.

Tachtig procent meer gemeentelijke open datasets, 12 juni 2017
Het aantal datasets van decentrale overheden steeg van 1.432 naar 2.601. Daarnaast zijn er 986 datasets bij decentrale overheden die nog niet op data.overheid.nl geplaatst zijn.

'Gemeentedata veiliger in de cloud', 12 juni 2017
Hollands Kroon heeft als eerste gemeente haar netwerk overgebracht naar de cloud. De gemeente is sneller en veiliger geworden, vindt directeur Michiel Koster.

Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) in de maak, 12 juni 2017
Overheid standaardiseert alle geografische informatie van 416 overheden in één cloudgebaseerd systeem. Sterker nog, dit had er eigenlijk al moeten zijn.

Internetten in de EU houdt beperkingen, 12 juni 2017
In de hele EU kun je vanaf 15 juni internetten zonder extra kosten. Bij een ongelimiteerde bundel in Nederland kun je in het buitenland meestal tot 10 Gigabyte (GB) gebruiken.

Start-up Faktor zet blockchain in voor privacyverordening, 12 juni 2017
De consument bepaalt welke van zijn profielgegevens hij deelt met welk bedrijf. De start-up ontwikkelt daarvoor de onderliggende gedistribueerde data-infrastructuur.

Ex-werknemer Haagse hostingprovider wist alle klantdata, 12 juni 2017
Klanten kunnen geen gebruikmaken van de vps-diensten van Verelox. Het bedrijf hoopt binnen een week weer online te zijn, en dedicated servers doen het al weer.

Merkel wil wereldwijde regels voor digitale wereld, 11 juni 2017
Digitale mondiale regels, net zoals er voor de financiële markten in de G20 en wereldwijde handel onder de Wereldhandelsorganisatie bestaan.

Datalek: OM kan vonissen bij rechters zien, 11 juni 2017
Door te ruime verstrekking van autorisatiecodes konden OM-medewerkers vonnissen lezen in grote drugszaak nog voordat deze waren uitgesproken.

Eric Overvoorde ICT/Telecom Manager 2017, 11 juni 2017
Eric Overvoorde van Royal HaskoningDHV heeft de BTG Award gewonnen voor beste ICT/Telecom Manager 2017, vanwege ssuccesvolle digitale transformatie.

Kamer komt met maatregelen voor verbetering cybersecurity, 9 juni 2017
De wereldwijde impact van WannaCry is ook de politiek niet ontgaan. Op dinsdag 6 juni sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Dijkhoff over dit belangrijke thema.

Rotterdam gaat fors investeren in IT-security, 9 juni 2017
Rotterdam gaat structureel het ict-budget verhogen. De gemeente trekt voornamelijk extra miljoenen uit voor een verbetering van de security van het eigen ict-netwerk.

Wigo4it selecteert Detron, HeadFirst en LinkiT, 9 juni 2017
Atos en Ordina raken klant kwijt. Het contract gaat in op 1 juli, heeft een looptijd van twee jaar en kan drie maal initieel met één jaar worden verlengd.

Mindmap voor burgemeesters over terrorisme, 9 juni 2017
Hoe zijn de bevoegdheden verdeeld, wat zijn de aandachtspunten voor de burgemeester, gemeente en andere partners in het veld en welke positie kan de burgemeester innemen.

Gemeente Amsterdam slaat opnieuw ICT-flater, 9 juni 2017
Een nieuw ICT-systeem waarmee 40.000 bijstandsgerechtigden en werklozen hun gemeentepost digitaal kunnen regelen, valt zeker 3 miljoen euro duurder uit dan gedacht.

Herziening woonplaatsbeginsel Jeugdwet, 9 juni 2017
Minder administratieve lasten voor ‘kleinere’ jeugdhulpverleners in het sociaal domein en het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet krijgt een praktischer invulling.

Eenhoorn: Informatieportefeuille creëren bij bestaande ministerspost, 9 juni 2017
‘Er moetgeen ict-minister komen, maar wel een minister zijn die zich bezighoudt met het informatiebeleid, waaronder ict-vraagstukken en digitale infrastructuur.'

EU wil eenvoudiger toegang tot data techbedrijven, 9 juni 2017
De Europese Commissie zal drie opties presenteren voor een nieuw wetsvoorstel, waaronder de mogelijkheid voor politie om data direct uit de cloud te kopiëren.

'Internet verleidt ons, net als suiker' , 9 juni 2017
Omdat ik zwak ben. Internet is een verleiding, zoals suiker, zoals shoppen. De technologie schrijdt voort, maar we vergeten dat de mens zwak is.

Helft iPad scholen haakt af, 9 juni 2017
De hoge kosten die Maurice de Hond hen in rekening bracht, worden genoemd als belangrijkste reden. Ook zou De Hond te dwingend de organisatie opleggen.

Bijna 9.000 DigiD-accounts verwijderd wegens misbruik, 8 juni 2017
Dat heeft heeft demissionair minister Plasterk laten weten, Logius, het overheidsbedrijf achter DigiD, houdt zich bezig met het helpen van mensen van wie het DigiD is misbruikt.

Centric nieuwe hoofdsponsor van Sparta, 8 juni 2017
De IT-dienstverlener was al co-sponsor van Sparta en ook sponsor van de jeugdopleiding, en eerder hoofdsponsor van de profclubs FC Groningen en De Graafschap.

Aantal breedbandaansluitingen groeit minder hard, 8 juni 2017
De markt voor vast breedbandinternet groeide in het eerste kwartaal van 2017 minder hard dan voorgaande jaren. Dat stelt marktonderzoeksbureau Telecompaper.

Vodafone adverteert niet meer bij nepnieuws en haatspraak, 8 juni 2017
Telecombedrijf neemt maatregelen om automatische plaatsing van advertenties op dubieuze plekken te voorkomen. Gaat de Nederlandse overheid dit ook doen?

België met browsermakers tegen phishinglinks, 8 juni 2017
De links worden dan meteen geblokkeerd door de belangrijkste browsers: Safari, Internet Explorer, Chrome en Firefox, zei minister van Justitie Koen Geens in zakenkrant De Tijd

‘Internet of Things leidt tot decentralisatie infrastructuur’, 8 juni 2017
Internet of Things leidt tot het ontstaan van microdatacenters dicht bij de bron. Dat voorspelt de Dutch Datacenter Association (DDA) in een dinsdag verschenen studie.

Jeugdzorg krijgt klap op klap, 7 juni 2017
Gemeenten betalen als gevolg van grote administratieve rompslomp rekeningen te laat. Slechts 13 procent van de rekeningen wordt binnen een maand voldaan.

Justitie geeft openheid van zaken over gekraakte telefoons, 7 juni 2017
In de zaak rond crimineel Naoufal F. zal het Openbaar Ministerie voor het eerst inzage geven in de manier waarop het gebruik maakt van versleutelde gegevens uit PGP-telefoons.

Kaspersky dient klacht in tegen Microsoft , 7 juni 2017
Antivirusaanbieder Kaspersky Lab dient in Brussel en Berlijn een klacht tegen Microsoft in wegens vermeende oneerlijke concurrentie met Windows Defender

Honderdduizenden Belgen afgesneden van telefoon, 7 juni 2017
Providers moeten prepaid kaarthouders registreren als maatregel van de overheid in de strijd tegen terrorisme. Nog zo'n 400.000 bellers hebben dat niet gedaan.

Internetabonnement wordt nu duurder, 7 juni 2017
Dominantie van KPN en Ziggo gaan klanten nu merken. De gemiddelde prijsstijging is 22 euro op jaarbasis, meldt Pricewise. T-Mobile doet niet mee met de verhogingsronde.

Encryptie weer op agenda Europese ministers, 6 juni 2017
Het afgelopen jaar stond encryptie regelmatig op de agenda. Tijdens een overleg eind maart werd er zelfs gepleit voor een wetgevend voorstel op het gebied van encryptie.

Politie handhaaft, beschermt én innoveert, 6 juni 2017
Korpschef Akerboom: 'Wij trekken per jaar honderd digitale experts aan'. 60.000 smartphones, 4.000 tablets en wifi op alle politiebureaus.

Verkeerslicht 'communiceert' met vrachtwagen, 6 juni 2017
Samenwerking provincie Noord-Holland, KPN, enkele transportbedrijven en het landelijke programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Exact sluit nieuwe aanval op cloudplatform niet uit, 6 juni 2017
De Delftse leverancier van bedrijfssoftware heeft besloten om de wachtwoorden van alle accounts van Nederlandse klanten uit voorzorg te resetten.

Australië eist ontsleuteling WhatsApp berichten, 6 juni 2017
Premier Malcolm Turnbull wil dat WhatsApp en Apple de versleutelde berichten van gebruikers gaan ontsleutelen zodat opsporingsdiensten hier toegang toe kunnen krijgen.

Amerikaanse ambtenaar aangeklaagd voor lekken aan media, 6 juni 2017
Een vrouw die werkt voor de Amerikaanse overheid is gearresteerd op verdenking van het lekken van informatie van de geheime dienst NSA naar de media.

'Gezamenlijke databank nodig tegen zorgfraude', 5 juni 2017
Ad van Mierlo van Kenniscentrum Handhaving en Naleving van VNG pleit voor een databank voor gemeenten met gegevens over malafide zorgaanbieders.

Kiesraad wil nieuw, elektronisch telbaar stembiljet, 5 juni 2017
Het komende kabinet moet een stembiljet laten ontwikkelen dat elektronisch geteld kan worden met een scanapparaat. Dat adviseert de Kiesraad voor de toekomst.

Nederland hekkensluiter met vrouwelijke IT-studenten, 5 juni 2017
In Europa is van de ongeveer 1,4 miljoen ICT-studenten slechts 17 procent vrouw. Nederland is hekkensluiter met minder dan 10% vrouwelijke ICT-studenten.

Wetenschap brengt 'onafluisterbaar' quatuminternet, 2 juni 2017
In Science laat de groep van quantumprof Ronald Hanson van de TU Delft, met partners in Oxford, zien hoe een quantuminternet er in de praktijk zou kunnen uitzien.

Marine blokkeert website vakbonden, 2 juni 2017
‘Turkse praktijken’ noemt militair Koen de Buck die vaart op de Zr. Ms. Holland de blokkade met een smoes van defensiepersoneelinactie.nl op Nederlandse marineschepen.

Nederlandse IT-branch gaat gezamenlijk strijd aan met hackers, 2 juni 2017
Legian, InterMax, Grabowsky, Restment, Keylocker en Hudsons Cybertec vormen verband voor aanpak van cybercrime, op initiatief van Pieter Cobelens, voormalig baas van de MIVD.

Is biometrische identificatie onder de AVG nog wel toegestaan?, 2 juni 2017
Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens mag alleen in speciale gevallen, zoals bij urgente medische kwesties of een zwaarwegend algemeen belang.

'Russische overheid doet niet aan hacken', 2 juni 2017
Poetin kan niet uitsluiten dat individuele hackers op eigen houtje opereren. "De overheid houdt zich daar in ieder geval niet mee bezig'', beweerde hij met droge ogen.

'EU zou standaarden moeten maken voor kunstmatige intelligentie', 2 juni 2017
De Europese Unie moet standaarden en ethische regels opstellen voor kunstmatige intelligentie. Met een belangrijke rol voor wetenschap en overheid, zegt het EESC.

Ruimte voor loonsverhoging ambtenaren, 1 juni 2017
Het kabinet maakt 342 miljoen extra vrij om de lonen van ambtenaren te verhogen. Daarmee wil de regering de pijn verzachten van de hogere pensioenpremies bij ABP

BTW op e-kranten en boeken omlaag, 1 juni 2017
Het Europees Parlement stemt in met een verlaging van het btw-tarief op elektronische boeken, tijdschriften en kranten. Uitgevers en e-boekhandels zijn blij.

Misco wil dat rechter gunning IWR LAM verbiedt, 1 juni 2017
Het bedrijf eist dat de voorlopige gunning van de aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR2016) Laptops, Accessoires en Mobiele Werkplekken (LAM) wordt ingetrokken.

Fraude dankzij falende gemeentelijke dienst, 1 juni 2017
Eigenlijk is alles mis bij Vastgoed in Rotterdam, de automatisering, de werkprocessen en de bemensing.Dat alles droeg bij aan de fraude van 8 miljoen.

Elk e-mailtje verstoort de werkdag 25 minuten - Klopt dit wel?, 1 juni 2017
Conclusie: e-mails kunnen productiviteit verstoren, maar lang duurt dat niet en afhankelijk van de werkplek kunnen ze zelfs nuttig uitpakken. Veel factoren spelen.

Politieauto’s aan de kant door falende apparatuur, 1 juni 2017
De voertuigen kampen met uitvallende navigatie en kunnen geen contact leggen met de meldkamer.Grote boosdoener is het zogenaamde plaatsbepalingssysteem (PBS).

Topambtenaar van justitie: Houd ‘superministerie’ heel, 1 juni 2017
Het volgende kabinet kan beter twee aparte ministers op het departement aanstellen. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Siebe Riedstra

Techbazen willen opzeggen Parijs voorkomen, 1 juni 2017
Elon Musk (Tesla) en Tim Cook (Apple) hebben president Trump gevraagd terug te komen op zijn voornemen om het in Parijs gesloten klimaatakkoord op te zeggen.

Overheid moet wel pionieren met cyber security en maakt dus fouten, 1 juni 2017
Je kunt als overheid niet zomaar ergens ‘achter de knoppen gaan zitten’ om burgers, bedrijven etc. te beschermen. Dit vereist samenwerking met hackers en multinationale bedrijven.

BZK gaat gemeenten helpen met ’stem-app’, 31 mei 2017
Minister Plasterk gaat de ’stem-app’ van gemeenten niet verbieden, maar helpen met de ontwikkeling ervan. Dat is de uitkomst van een gesprek met de experimenterende gemeenten.

Twenterand schaft via Dimpact Atos-systeem aan, 31 mei 2017
De gemeente Twenterand is lid geworden van Dimpact, waardoor zij gebruik kan maken van de collectief ingekochte ICT en de kennis en ervaring van andere Dimpact-gemeenten

Netneutraliteit uit Nederlandse wet, 31 mei 2017
Minister Kamp van EZ wil het artikel over netneutraliteit schrappen nadat het door de kantonrechter in Rotterdam recent onverbindend verklaard is in een T-Mobile zaak.

Britse gemeente krijgt 172.000 euro boete wegens datalek, 31 mei 2017
De Britse gemeente Basildon publiceerde per ongeluk gevoelige persoonlijke gegevens van een gezin op de eigen website, in een plan dat de gemeenteraad online zette.

Minister Blok: Encryptie niet altijd kunnen doorbreken, 31 mei 2017
Encryptie is geen onwenselijk verschijnsel en moet niet altijd kunnen worden doorbroken, zo liet demissionair minister Blok van VenJ weten op vragen van Kees Verhoeven (D66)..

OV-chipfunctie maakt mobieltje nog aantrekkelijker voor dieven, 31 mei 2017
Terwijl fraude met dit systeem lastig lijkt, loop je wel meer risico’s door simpele diefstal. Met de toename van financiële functies op je telefoon word je kwetsbaarder.

Topprijs lokt TU/e-hoogleraar naar Aken, 31 mei 2017
Professor Wil van der Aalst van de TU Eindhoven wint de prestigieuze ‘Alexander von Humboldtprijs’,met een bedrag van 5 miljoen euro. Hij vertrekt ook naar Aken.

In- en uitchecken met mobiel stagneert, 31 mei 2017
In- en uitchecken met de mobiele telefoon is voor KPN-gebruikers vaak niet mogelijk, omdat het aanmelden niet lukt. Er komt een pauze. Voor Vodafone gelden geen belemmeringen.

VNG wil snel duidelijkheid over hulp bij stemmen tellen, 30 mei 2017
VNG wil niet nog een keer geconfronteerd worden met een situatie zoals bij de laatste verkiezingen, toen Ondersteunende Software Verkiezingen niet gebruikt mocht worden.

Omstreden Groen krijgt bij Rechtspraak topfunctie ICT, 30 mei 2017
Volgens de RvR heeft eerder onderzoek Groen vrijgepleit van belangenverstrengeling bij de ontwikkeling van het (mislukte) MultiRegelingenSysteem bij het SVB.

Stevige kritiek op EU-voorstel voor filteren uploads, 30 mei 2017
Volgens de critici is dat geen taak voor de provider en staat het controleren van geüploade content haaks op een vrij en open internet.

Kamervragen over investering EZ in encryptie, 30 mei 2017
Kamercommissie EZ wil weten welke signalen minister Kamp kreeg dat de investering van 500.000 euro in opensource encryptie wereldwijd positief is ontvangen

ICT-middelen in het onderwijs scoren mager zesje, 30 mei 2017
De grootste ergernissen zijn: vaak opnieuw inloggen, informatie die niet goed mobiel beschikbaar en de vele doorverwijzingen alvorens bij de juist informatie te komen.

Gemeenterobot ontvangt bezoekers, 30 mei 2017
‘Goedemorgen, heeft u een afspraak?’. Aan het woord is Elvie, de kleine hulprobot, die in het servicecentrum van Leidschendam-Voorburg voor 5 maanden wordt getest.

EU maakt 120 miljoen vrij voor gratis wifi, 30 mei 2017
Europese Commissie, Raad van Europa en Europees Parlement bereiken akkoord over financiering van 6.000 tot 8.000 openbare hotspots, in elke EU-gemeente.

VNG moet herkomst persoonsgegevens tonen, 29 mei 2017
Gedetailleerd overzicht geven van derden buiten de VNG-ledenkring die persoonsgegevens van twee personen hebben ontvangen, zo vonnist rechtbank Den Haag.

Nieuwe verantwoording informatieveiligheid gemeenten, 29 mei 2017
De prioriteit van de werkwijze ligt bij de jaarlijkse verantwoording aan de gemeenteraad. De richtlijn behelst ook de verantwoording naar de Rijksoverheid.

Hollands Kroon sluit gemeenteloketten in 2019, 29 mei 2017
Hollands Kroon hanteert het principe ‘click, call, face’: zoveel mogelijk online, daarna telefonisch en als dat niet lukt volgt een persoonlijk gesprek bij de mensen thuis.

'Als ambtenaar minder privacy dan al burger', 29 mei 2017
Als burger en 'klant' gaat overheid netjes om met mijn privacy. Als medewerker heb ik moeten constateren dat ze het veel minder nauw neemt met mijn privacy.

Top 5: hoe tech ons minder kan storen, 29 mei 2017
Volgens Harvard- en MIT-onderzoeker Amber Case is het tijd voor afspraken om aandacht opeisen te weerstaan. Zoals: "Technologie moet werken, ook als het stuk is."

Wachten op boeven big data in kat en muis met politie, 29 mei 2017
Politiemensen blijven openbaar klagen over hun werk, leiding en vooral organisatie. Maar met data loopt onze Hermandad mondiaal voorop. Een vlucht naar voren? Met welke effect?

Nederlandse cyberpolitie brengt Russen en FBI samen in Nederland, 28 mei 2017
Sinds 2009 brengt Nederland cybercrimebestrijders van de FSB (politie/geheime dienst van Rusland) en FBI samen voor overleg in Nederland.

USB-stick met medische gegevens VUmc gestolen, 27 mei 2017
Bij onderhoudswerkzaamheden door Roche Diagnostics Nederland deze gegevens onbedoeld op de USB-stick terechtgekomen.

Kansspelautoriteit verhevigt strijd tegen goksites, 27 mei 2017
Ook sites in het engels worden vanaf 1 juni aangepakt. Bijzonder effectief is de bestrijding tot op heden niet. De meeste boetes worden niet betaald.

Bijna 1 op 5 slachtoffers ransomware betaalt, 27 mei 2017
Dat blijkt uit onderzoek van ict-beveiliger Eset onder ruim duizend Nederlanders. Ongeveer 10 procent zegt ooit slachtoffer te zijn geweest van ransomware (gijzelsoftware).

KPMG: ‘Patiënt in Nederland krijgt te weinig informatie’, 26 mei 2017
Over patiënttevredenheid is er genoeg informatie, maar op het gebied van medische dossiers en prijsvorming gaat er veel mis.

Dutch Game Garden opent locatie in Twente , 26 mei 2017
De creatieve broedplaats voor game-ontwikkelaars richt zich in Twente op 10.000 studenten van opleidingen die aansluiten op de game-industrie.

Adviesraad: te vroeg voor oordeel over decentralisaties, 26 mei 2017
'Raadsleden worstelen met de vragen die ze moeten stellen en met instrumenten om relevante gegevens te krijgen en sturing te geven’

Kroniek van een aangekondigde cybercrisis?, 26 mei 2017
Deze week mocht ik spreken op het iBestuur symposium in Den Haag met als thema 'Grip op Cybersecurity'. Mooie timing een week na de uitbraak van de WannaCry.

Nieuw systeem oorzaak te late betalingen Amsterdam, 26 mei 2017
De ellende is ontstaan na centralisatie van afwikkeling van facturen begin 2017. Voordien deden 44 stadsdelen en diensten hun administratie met eigen systemen.

Oud-directeur MIVD: Nederlanders hypocriet over privacy, 25 mei 2017
"Zolang er niets gebeurt, heeft iedereen een grote mond over privacy. Onze houding is nu vergelijkbaar met die van de Amerikanen vóór 9/11", zegt Pieter Cobelens.

Apple voegt Nederlandse openbaar vervoer toe, 25 mei 2017
Alle vervoersmaatschappijen, waaronder ook de Teso naar Texel, zijn vanaf morgen beschikbaar in de Kaarten-app.

Waterschappen en Belastingkantoren ook op govroam, 24 mei 2017
Beveiligde wifi-dienst breidt uit via raamovereenkomst met Het Waterschapshuis voor 34 afzonderlijke nieuwe gebruikers. Het aantal deelnemende gemeenten is nu vijftig.

VNG moet herkomst persoonsgegevens tonen, 24 mei 2017
'Een duidelijk signaal voor de VNG en alle gemeenten: wees eerlijk en transparant over de wijze waarop persoonsgegevens zijn verwerkt.’

Privacy voornaamste reden om slimme meter te weigeren, 24 mei 2017
Bescherming van de privacy is voor Nederlandse huishoudens de voornaamste reden om de slimme meter administratief te laten uitschakelen of helemaal te weigeren.

Nieuw systeem Amsterdam oorzaak te late betalingen, 24 mei 2017
Amsterdam betaalt 40 procent van de rekeningen te laat. Dat komt door het nieuwe administratieve systeem waarop de gemeente een paar maanden geleden is overgegaan.

Amsterdammers lopen vast in systemen overheid, 24 mei 2017
Te vaak zijn de mensen die zich melden bij de ombudsman van Amsterdam elders weggestuurd met discutabele verkeerde redenen, schrijft Arre Zuurmond.

Nederland tegen EU-plan controle sociale media, 24 mei 2017
Nederland stemt tegen het EU-voorstel om sociale media waar videofilmpjes worden gedeeld, onder dezelfde EU-regels te brengen als tv-zenders en -diensten als Netflix.

Operatie BRP flink vertraagd en veel duurder, 24 mei 2017
Operatie BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens) valt ruim zeventien miljoen euro hoger uit dan voorzien. Ook loopt het project zeker anderhalf jaar vertraging op.

Leuk, zo'n OV-app. Maar pasloos leven is nog mijlenver weg, 23 mei 2017
De fysieke ov-chipkaart kan de deur nog niet uit, want net als aan andere vervangers van plasticpasjes zitten ook aan 'ov-chip mobiel' de nodige haken en ogen.

Sinan Çankaya: 'Met bodycam beter toezicht op politiewerk', 23 mei 2017
De bodycam moet niet primair ingezet worden als controlemiddel, maar kan helpen om de politie te professionaliseren. De videobeelden kunnen ook dienen voor training op de politieacademie.

San Francisco heeft problemen met autonome bezorgrobots, 23 mei 2017
Het stadsbestuur van San Francisco ziet niets in autonome robots die pakketjes aan de deur bezorgen gezien het risico op aanrijdingen met ouderen en kinderen.

AIVD geeft beveiligingsadvies tegen cyberspionage, 23 mei 2017
De AIVD en MIVD brengen een brochure uit met waarschuwingen tegen en risico's van cyberspionage en uiteraard ook adviezen voor maatregelen om haar tegen te gaan.

Netgear verzamelt informatie op routers, 23 mei 2017
Netgear zegt dat het de gegevens gaat gebruiken om de prestaties te verbeteren, maar gebruikers zijn niet onverdeeld positief dat Netgear deze gegevens verzamelt.

Website provincie Groningen verwees door naar porno, 22 mei 2017
De website van provincie Groningen heeft een tijd lang doorverwezen naar porno op het toepasselijke kopje ‘natuur en landschap’. Dat ontdekte Dagblad van Het Noorden.

Rotterdams blockchainsysteem voor huurcontracten klaar, 22 mei 2017
Rotterdam heeft de bouw van digitale verwerking van huurcontracten op basis van blockchaintechnologie afgerond. Cambridge Innovation Center en Deloitte hielpen daarbij.

Het geheim van goede overheidscommunicatie, 22 mei 2017
Ambtenaren hebben het imago zich uit te drukken in onbegrijpelijke taal. Er is een groep ambtenaren die zich inzet om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen.

Afspraken over camera’s Nederlandse slachthuizen, 22 mei 2017
In navolging van België worden ook in Nederlandse slachthuizen alle handelingen met levende dieren voortaan gefilmd.

OV-reis mobiel betalen, 22 mei 2017
Abonnees van Vodafone, KPN, Simyo, Telfort en Yes Telecom met een Android-toestel kunnen nu in- en uit checken met de bestaande Vodafone Wallet-app of de nieuwe OV-chip Mobiel-app.

Politie argwanend over bodycams, 22 mei 2017
Agenten en handhavers eisen dat de camerabeelden niet tegen hen gebruikt kunnen worden. De invoering van de bodycams loopt daardoor vertraging op.

Open data Rotterdamse haven komt samen in app, 22 mei 2017
Het Havenbedrijf Rotterdam en dienstverlener Clockwork helpen met webapp Navigate de optimale routes te bepalen tussen 550 havens wereldwijd en 150 Europese inland-terminals.

Alles over de hack die de wereld gijzelde (en hoe je jezelf kunt beveiligen) , 21 mei 2017
Wat is er aan de hand? Hoe blijf je op de hoogte? En de beste stukken over hacken van De Correspondent bij elkaar.

DigiD voldoet niet aan veiligheidseisen , 20 mei 2017
DigiD-gegevens worden gedeeltelijk versleuteld opgeslagen, maar de gebruikte encryptie voldoet niet aan de gestelde eisen.

AP: ‘Ombudsman voor de privacy’, 20 mei 2017
AP-Chef Aleid Wolfsen: 'We krijgen een Ombudsman-achtige functie en onze wetgevingsadvisering blijft. Onze correctiemogelijkheden worden bijna draconisch verhoogd.'

Steeds vaker livestreams van gemeenteraden, 19 mei 2017
Nagenoeg verdubbeling tot 78 procent van alle raden in 2017.

IT-werknemers stellen meer eisen, 19 mei 2017
Machtsverhouding werknemers/werkgevers slaat weer om ten gunste van werknemers.

90 procent DigiD-gebruikers zonder sms-authenticatie, 19 mei 2017
Van de circa 250 miljoen maal dat gebruik wordt gemaakt van DigiD, is dat in 90 procent van de gevallen met een eenvoudig wachtwoord én zonder sms.

Rijk heeft informatiebeveiliging niet op orde, 18 mei 2017
Departementen EZ, Defensie, Financiën, VenJ, VWS, BZK, OCW en I&M hebben onvoldoende aandacht voor informatiebeveiliging.

Ambtenaren spelen Datapoly, 18 mei 2017
Het spel, bedacht door Ronald Damhof (DNB) is bedoeld voor ambtenaren die regelmatig aan data-projecten werken.

'Amber Alert voor cyberaanvallen', 18 mei 2017
Geschikt om snel veel mensen tegelijk te waarschuwen voor cyberaanvallen, zegt AA-man Frank Hoen.

'Laptopverbod op vluchten van Europa naar VS van de baan', 18 mei 2017
Een mogelijk verbod dat door de VS werd overwogen is voorlopig van de baan, zo meldt de BBC.

Nieuwe grote aanval met malware, 18 mei 2017
Er zouden honderdduizenden computers wereldwijd zijn getroffen, vooral veel in de VS.

'IT-leveranciers niet klaar voor GDPR', 17 mei 2017
Hierdoor hangt die nieuwe Europese wet voor databeveiliging als een molensteen om de nek van gemeenten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van die data.

Zorgen Rekenkamer beveiliging informatie Rijk, 17 mei 2017
Informatie bij de overheid is niet in alle gevallen goed beveiligd. De Algemene Rekenkamer constateert bij acht ministeries en de Tweede Kamer onvolkomenheden.

'Effecten overheidsuitgaven onduidelijk voor samenleving' , 17 mei 2017
Het is niet altijd duidelijk wat de effecten van het overheidsbeleid zijn voor de samenleving. Met als gevaar dat incidenten leiden tot nieuwe wet- en regelgeving.

Rekenkamer: Personeel overheid weet weinig van ICT en lijdt onder werkdruk, 17 mei 2017
Het werknemersbestand is verouderd, er is een hoge werkdruk en te weinig adequate kennis van moderne ICT-systemen.

Nederlander praat liever met een mens dan met een chatbot, 17 mei 2017
53 procent van de Nederlanders weet niet wat een chatbot is, terwijl slechts 36 procent er een bewust heeft gebruikt.

Topconferentie over digitale toekomst van EU, 17 mei 2017
Regeringsleiders na 1 juli uitgenodigd door nieuwe voorzitter Estland voor bepaling lante termijn visie.

Misdaad voorspellen, het kan echt, 16 mei 2017
Nederland is op weg om het eerste land ter wereld te worden waar de politie landelijk inbraak en roof voorspelt met big data.

T-Mobile neemt landelijk dekkend IoT-netwerk in gebruik, 16 mei 2017
T-Mobile biedt vanaf eind mei een landelijk dekkend Internet of Things netwerk op basis van NB-IoT technologie. NB-IoT staat voor NarrowBand Internet of Things.

Kentekenparkeren blijft voorlopig toegestaan, 16 mei 2017
Dat bepaalde het gerechtshof in een door Privacy First aangespannen kort geding. Het verplicht invoeren van een kenteken zou in strijd zijn met de privacy.

Meer geld en betere samenwerking voor digitale veiligheid, 16 mei 2017
Nederland moet meer investeren om bij te blijven met digitale veiligheid. Ook de samenwerking tussen bedrijven en overheden kan beter.

AP: Facebook overtreedt Nederlandse privacywetgeving, 16 mei 2017
Ook heeft de toezichthouder vastgesteld dat Facebook bijzondere gegevens van gevoelige aard gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers.

Dijkhoff benadrukt belang van installeren updates, 16 mei 2017
"Sommige organisaties zijn onvoorzichtig door het niet installeren van updates. In het geval van WannaCry het verschil tussen slachtoffers en niet getroffen organisaties."

VNG geeft ambtenaren tips tegen ransomware, 16 mei 2017
Enkele gemeenten waaronder Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard legden zelfs hun e-mailverkeer uit voorzorg stil.

‘Slimme data creëert waarde voor de stad’, 15 mei 2017
De gemeente Tilburg werkt met een informatieplan, waarin de informatievraag leidend is voor ICT. Startpunt is de Strategische Visie op Informatievoorziening en ICT.

Geen lokale overheden geraakt door cyberaanval, 15 mei 2017
In Nederland zijn er vooralsnog geen overheidsinstellingen en vitale sectoren, zoals gas-, water-, en elektriciteitsvoorziening, getroffen door ransomware-aanvallen.

Microsoft: Overheden zijn schuldig aan aanval van WannaCrypt, 15 mei 2017
De aanval met WannaCrypt was een duidelijk voorbeeld van het gevaar dat overheden vormen door gevonden kwetsbaarheden in software geheim te houden voor eigen gebruik.

Criminelen zijn zo voorspelbaar als 125 bij 125 meter, 15 mei 2017
De politie deelt Nederland op in een virtueel raster met vakken van 125 bij 125 meter. En per vlak wordt het aantal incidenten, bijvoorbeeld inbraken, bijgehouden.

VNG geeft ambtenaren tips tegen ransomware, 15 mei 2017
Enkele gemeenten waaronder Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard legden zelfs hun e-mailverkeer uit voorzorg stil.

Rapport: veel meer geld nodig voor cyberbeveiliging, 15 mei 2017
Amerikaanse Potomac Institute for Policy Studies komt over het Nederlandse budget tot een harde conclusie.

Belastingdienst waarschuwt voor valse CJIB-mails, 15 mei 2017
Ontvangers gewaarschuwd dat er nog een bedrag zou openstaan vanwege een verkeersovertreding. Niet klikken op de link!

Jonge Brit stopt bij toeval cyberaanval, 15 mei 2017
Met de registratie van de domeinnaam om meer informatie over WannaCry te verwerven, haalde hij de angel uit het virus.

Gevolgen WannaCry-aanval in Nederland nog gering, 15 mei 2017
Ondanks het ontwerp van een Nederlandse versie valt het hier tot nu toe mee.

Digitalisering vereist nieuwe mensenrechten, 12 mei 2017
Door de toenemende digitalisering zijn nieuwe mensenrechten vereist: het recht niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te worden, en het recht op betekenisvol menselijk contact.

Datahonger zet veel meer op het spel dan uw privacy alleen , 12 mei 2017
Er zijn veel bestuurders van ziekenhuizen, scholen en bedrijven die hun processen laten sturen door data omdat dat ‘beter’ is voor de samenleving. Maar volgens wie?

Innovatieve digi-speeltuin in de bibliotheek Breda, 12 mei 2017
Met 3D-printers, hittedrukpers en greenscreen worden jongeren in de Makersbase voorbereid op 'de banen van de toekomst'.

‘Digitalisering onderwijs heeft dringend impuls nodig’, 12 mei 2017
Leerlingen onvoldoende voorbereid, stelt de Onderwijsraad in het advies Doordacht Digitaal,

Pensioenoverzicht KPMG en Cegeka met blockchain, 12 mei 2017
Vier pijlers komen samen: AOW, aanvullend pensioen, privé pensioen en vermogensopbouw.

Adoptie-impuls open standaarden haalt weinig uit, 11 mei 2017
Uit de Monitor Open Standaarden Beleid 2016 blijkt dat met name gemeenten langzamer progressie maken met de implementatie van beveiligingsstandaarden dan voorheen.

'Propriëtaire software is fundamenteel onbetrouwbaar', 11 mei 2017
Edward Snowden gelooft dat open source een fundamenteel betere manier is om technologie te gebruiken vergeleken met gesloten software die gebruikers machteloos maakt.

Advies aan EU-hof: Uber moet in EU taxi-regels volgen, 11 mei 2017
Als het Hof het advies overneemt zal Uberpop waarschijnlijk in de hele EU verboden worden, bevestigt een woordvoerder van het Hof.

Meer meldingen van datalekken door gemeenten, 11 mei 2017
Het aantal meldingen van datalekken door gemeenten is fors toegenomen, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om privacygevoelige informatie van burgers.

'Geen omgevingswet zonder digitale transitie', 11 mei 2017
De invoering van de Omgevingswet in juli 2019 vereist ook dat overheidsorganisaties volledig digitaal werken en samenwerken.

Arbeidsmarkt voor IT’ers naar kookpunt, 11 mei 2017
De tekorten aan IT’ers krijgen zichtbare gevolgen. Werkgevers zullen de portemonnee moeten trekken

In alle vrijheid schenden we onze privacy, en ook nog op grote schaal, 11 mei 2017
Zonder privacy geen vrijheid, betoogde hoogleraar Bart Jacobs laatst in Trouw. Dat is zichtbaar onjuist.

Kamervragen over Nederlandse overheidsdata op Ameirkaanse servers, 10 mei 2017
Tweede Kamerleden Hijink en Van Raak willen de garantie dat Nederlandse overheidsdata niet op servers van Amerikaanse bedrijven zijn opgeslagen.

D66 Groningen wil online burgerdossier, 10 mei 2017
Met een paar muisklikken inzage in alle gegevens die de gemeente van je heeft. In Estland en Denemarken al gewoon, D66 wil dit nu ook voor inwoners van Groningen.

'Datawetten schaden de economie', 10 mei 2017
Landen in de Europese Unie leveren 0,4 procent van hun bruto nationaal product in door privacywetten en andere beperkingen op data-export, stelt Amerikaanse denktank.

Heeft u ‘m al, de functionaris voor gegevensbescherming?, 10 mei 2017
Het is noodzakelijk dat u tijdig ruimte maakt voor deze functie en uw onderneming zo inricht dat deze functionaris zijn werkzaamheden overeenkomstig de AVG kan verrichten.

OCW steekt 18,8 miljoen euro in kwantum-software, 10 mei 2017
Een consortium van 7 onderzoeksgroepen wil tussen Amsterdam, Leiden, Delft en Den Haag een klein kwantum-internet aanleggen, met quantum-entanglement tussen de 4 nodes.

'Actie nodig voor digitale modernisering EU', 10 mei 2017
Er liggen nog 35 voorstellen voor het updaten van bestaande wetgeving uit Brussel waarover de regeringen van de lidstaten maar geen besluit nemen.

Mobieltje vervangt praatpaal, 10 mei 2017
De praat[aal verdwijnt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanaf deze week op de borden boven de snelweg een mobiele telefoon mee te nemen onderweg.

KNVI: Echte digitalisering kan 28 miljard opleveren, 10 mei 2017
Beroepsvereniging KNVI wijst in een brief aan informateur Edith Schippers op het belang van digitalisering van de overheid.

Frauduleuze aanbieder in zorg rukt op, 10 mei 2017
Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG is gestart met de voorbereidingen van een ‘waarschuwingsregister’, waarbij gemeenten zich kunnen aansluiten.

Surf kiest IT-Staffing, KPN en CGI voor inhuur, 10 mei 2017
Surf, een ict-samenwerkingsorganisatie voor onderzoek en onderwijs, heeft IT-Staffing, KPN en CGI geselecteerd als voorkeursleveranciers voor de inhuur van ict'ers.

Overheden maken zeer langzaam progressie met HTTPS, 9 mei 2017
Gemeenten zitten nu op 80 procent, waarvan 72 procent HTTPS-verbinding ook daadwerkelijk afdwingt.

Snelweg wordt datanet met clients op vier wielen, 9 mei 2017
Vrijwel elke industrie gaat zich meer richten op platforms en uitrol van software, dan op hun traditionele business. Autofabrikanten kunnen daarover meepraten.

Veenendaal maakt geld vrij voor ICT Campus, 9 mei 2017
De gemeente Veenendaal stelt eenmalig een bedrag van zes ton en vanaf 2018 jaarlijks een bedrag van honderdduizend euro beschikbaar voor de ICT Campus.

AP trekt eerder besluit over verborgen camera’s Nijmegen in, 9 mei 2017
Op basis van een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) concludeert de toezichthouder dat heimelijk filmen van burgers verboden is.

Digitaal onderwijs onder de maat, 9 mei 2017
Leerlingen worden onvoldoende voorbereid op leven en werken in een digitale maatschappij, concludeert de Onderwijsraad in een vandaag verschenen onderzoek.

In alle vrijheid schenden we onze privacy, en ook nog op grote schaal, 9 mei 2017
Zonder privacy geen vrijheid, betoogde hoogleraar Bart Jacobs laatst in Trouw. Dat is zichtbaar onjuist schrijft journalist Peter Olsthoorn.

OM haalt doelstelling aanpak cybercrime niet, 8 mei 2017
Het Openbaar Ministerie wilde 190 zaken in behandeling nemen, maar bleef als gevolg van een gebrek aan kennis en capaciteit steken op 171.

Mozilla: Toekomst netneutraliteit in gevaar, 8 mei 2017
Opensource-ontwikkelaar Mozilla heeft alarm geslagen nu de voorzitter van de Amerikaanse telecomwaakhond FCC van plan is om netneutraliteit terug te draaien.

Duitse bedrijven komen met plan voor eigen identiteitsplatform, 8 mei 2017
Internetgebruikers moeten zich met één identiteit bij bedrijven en later de overheid kunnen aanmelden. Een Europees antwoord op dat van de grote spelers worden, aldus de initiatiefnemers.

Inkoopvoorwaarden die iedereen begrijpt , 8 mei 2017
Professionaliseren van het ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten. De GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) sluit daar goed op aan.

Douanepersoneel VS gebruikt tussen de 10 en 40 wachtwoorden, 8 mei 2017
Het gebruik van verouderde computersystemen en een groot aantal wachtwoorden zorgt ervoor dat Amerikaans douanepersoneel niet effectief kan controleren.

OCW steekt 18,8 mln. in ontwikkeling quantumsoftware, 8 mei 2017
Een consortium zal software voor kleine quantumcomputers en een kwantuminternet ontwikkelen en implementeren.

28.000 dna-profielen aan dna-database NFI toegevoegd, 8 mei 2017
In 2016 werden bijna 28.000 DNA-profielen van verdachten en veroordeelden opgenomen, waarmee de omvang van de database ruim tien procent groeit.

Winnaars megatender ROAD2017 bekend, 8 mei 2017
Het gaat om (datacenter)hardware en ondersteunende diensten aan het ministerie van V&J en de Tweede Kamer. In totaal gaat het om een geraamde waarde van 130,9 miljoen euro..

Rutte cs! Aanschouw onze aarde als een ruimtevaarder en formeer, 7 mei 2017
Waarde onderhandelaars, deze tijd vraagt om een weidse blik, een visie die reikt tot diep in de volgende eeuw. De wereld verandert sneller dan ooit en we missen een betekenisgevend kader.

VS wil socialmediagegevens van sommige reizigers, 5 mei 2017
Deze personen moeten hun socialmedianaam, platformen, telefoonnummers en e-mailadressen opgeven waar ze de afgelopen 5 jaar mee actief zijn geweest.

Britse politie krijgt 175.000 euro boete wegens datalek, 5 mei 2017
Drie onversleutelde dvd's met interviews met gewelds- en zedenslachtoffers werden via de post naar een andere politiedienst gestuurd, maar kwamen daar nooit aan.

UT buigt zich over ethiek en technologie voor Europees beleid, 5 mei 2017
De Universiteit Twente onderzoekt met een aantal buitenlandse universiteiten de ethische en juridische aspecten van nieuwe technologieën waarvan grote maatschappelijke en economische gevolgen worden verwacht.

'Technologiebedrijven doen te weinig tegen digitale terreurpropaganda', 5 mei 2017
Nabestaanden van drie slachtoffers van de schietpartij in het Amerikaanse San Bernardino klagen Facebook, Google en Twitter aan.

TAN-codes onveilig door traagheid telco's, 5 mei 2017
In Duitsland zijn gevallen van aftappen van per mobiel verspreide TAN-codes gemeld. Via een lek dat pas 9 jaar bekend is.

Net als in VS probeert het Kremlin de Franse kiesstrijd te beïnvloeden, hoe doen ze dat?, 5 mei 2017
Tv-zender RT, het vroegere Russia Today, is daarvoor een belangrijk kanaal. Oud-medewerkers weten hoe dat precies werkt.

Tennet test blockchain uit voor energienet, 4 mei 2017
Energienetbeheerder Tennet start een proef met blockchaintechnologie om betere prijsvorming en afhankelijkheid van conventionele centrales te onderzoeken.

Plasterk keurt proeven met stemmen via app af, 4 mei 2017
Minister Plasterk is niet te spreken over de plannen die vijf gemeenten hebben om proeven te doen met het stemmen via een app.

In steden is glasvezel nog járen weg, 4 mei 2017
De verglazing van Nederland stokt. In het huidige tempo duurt het nog 50 jaar voor heel Nederland aansluitingen op glasvezel heeft.

Belgische overheid gaat ambtenaren leren hacken, 4 mei 2017
De Belgische overheid gaat ambtenaren de komende drie jaar allerlei opleidingen op het gebied van cybersecurity geven, waaronder hacking.

Honderden zeeschepen ‘van de radar’, 4 mei 2017
Elke maand varen honderden zeeschepen Nederlandse wateren binnen die in de dagen daarvoor hun identificatienummer gewijzigd of tijdelijk hun gps-signaal uitgezet hebben.

Gartner: Helft bedrijven niet klaar voor Europese privacywet, 3 mei 2017
Mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking, maar meer dan de helft van de bedrijven die hiermee te maken krijgt is nog onvoorbereid.

Security in zorg loopt achter op banken en overheden, 3 mei 2017
De zorgsector loopt achter de feiten aan wat betreft het borgen van security en privacy. Het gaat jaren duren voordat zorginstellingen hun zaakjes op orde hebben.

- - - - -