Basisregistraties en standaardisatie

i-NUP – Te behalen resultaat voor 1 januari 2015

E-OVERHEID VOOR BURGERS

1 – Webrichtlijnen – Alle gemeenten zorgen dat hun website eind 2012 voldoet aan minimale eisen van webrichtlijnen (Waarmerk drempelvrij zonder ster) en 1/1/2015 volledig (3 sterren Waarmerk drempelvrij).

2 – MijnOverheid – Alle gemeenten sluiten aan op de berichtenbox van MijnOverheid.

3 – MijnOverheid – Het volume van het gebruik van de berichtenbox MijnOverheid neemt toe en bereikt een significante omvang.

4 – MijnOverheid – Alle gemeenten sluiten aan op de lopendezakenfunctionaliteit van MijnOverheid.

5 – Antwoord – Alle gemeenten zijn aangesloten op het 14+nummer..

6 – Antwoord – Alle gemeenten zijn als gebruiker en als leverancier van informatie aangesloten op de contentvoorziening van Antwoord. (Toevoeging iBestuur: de Programmaraad e-Overheid voor burgers heeft de contentvoorziening per 1 juli 2011 gestopt omdat draagvlak ‘zowel op bestuurlijk als op financieel niveau’ ontbrak. Daarmee is deze resultaatverplichting vervallen.)

E-OVERHEID VOOR BEDRIJVEN

7 – eHerkenning – Alle gemeenten zijn aangesloten op eHerkenning. Alle eigen (zijnde niet-DigiD of -eHerkenning) middelen voor het identificeren en autoriseren van burgers en bedrijven zijn uitgefaseerd.

8 – Nieuw Handelsregister (NHR) – Voor 1 juli 2014 zijn alle gemeenten aangesloten op het NHR in het kader van de wettelijke plicht voor gebruik van NHR.

9 – Antwoord voor bedrijven – Gemeenten zetten AvB in voor hun dienstverlening aan bedrijven. Gemeenten vullen de bibliotheek van het platform van AvB met alle transacties die de ondernemer bij de overheid kan doen en nemen daarbij de (open) standaarden van AvB die door het college Standaardisatie zijn vastgesteld in acht.

STELSEL VAN BASISREGISTRATIES

10 – Basisregistratie Personen (BRP) – Alle gemeenten sluiten aan in het kader van de wettelijke plicht hiervoor. (Toevoeging iBestuur: het is nog onduidelijk hoe dit inhoudelijk en qua planning uitpakt, zeker ook nu het kabinet is gevallen.)

11 – Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) – Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht. (Toevoeging iBestuur: de wettelijke plicht is nog niet geformuleerd.)

12 – Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU) – Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht. (Toevoeging iBestuur: de wettelijke plicht is nog niet geformuleerd.)

13 – Basisregistratie Ondergrond (BRO) – Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht: aansluiten in 2012.

14 – Alle basisregistraties – Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht om de basisregistraties te gebruiken als enige bron van de hierin opgenomen authentieke gegevens en vragen deze niet opnieuw uit; dit zal per registratie voor de drie decentralisatietaken worden gemonitord, vanaf de datum van verplicht gebruik (WOZ 1/1/2009, GBA 1/1/2010, BAG 1/7/2011, BRO 1/1/2013, NHR 1/7/2014, BGT Niet bekend, BLAU Niet bekend).

15 – Basisregistratie Adressen en Gebouwen / Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (BAG/GBA) – Alle gemeenten gebruiken conform resultaatverplichting 14 de BAG als bron voor adres- en gebouwgegevens in hun processen, systemen en producten. Eerste prioriteit hierbij is het realiseren van de koppeling tussen BAG en GBA uiterlijk 1 november 2011. (Toevoeging iBestuur: de laatste twee gemeenten koppelden 24 maart 2012.)

16 – BAG / Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (BAG/WOZ) – Alle gemeenten koppelen stapsgewijs de WOZ aan de BAG met als tussenresultaat dat voor de in februari 2012 te verzenden WOZ-beschikkingen de gekoppelde BAG-identificatienummers beschikbaar zijn voor externe communicatie.

17 – Digikoppeling – Alle gemeenten implementeren en gebruiken Digikoppeling om tenminste gegevens uit de BAG, GBA en NHR uit te wisselen.

18 – Digimelding – Alle gemeenten sluiten aan op Digimelding en gebruiken deze voorziening tenminste voor BAG, GBA en NHR.

19 – Digilevering – Alle gemeenten sluiten aan op Digilevering en gebruiken deze voorziening tenminste voor BAG, GBA en NHR.

STANDAARDISATIE

20 – Standaardisatie – Gemeenten maken gebruik van de open standaarden zoals vastgesteld door het College Standaardisatie en werken hierbij volgens het principe “pas toe of leg uit”. Bij aanbestedingen van software krijgt, bij gelijke geschiktheid, open source de voorkeur.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren