Artikel

Laat de Omgevingswet maar komen!

Dankzij het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet als fundament voor de Omgevingswet is het straks mogelijk gegevens uit verschillende bronnen te combineren. Het Portaal Leefomgeving van Centric brengt alle puzzelstukjes samen voor een totaaloverzicht en geeft gemeenten daarmee de juiste tool in handen voor overwogen besluitvorming en optimaal beheer van de kwaliteit openbare ruimte.

Beeld: Shutterstock

Onder de Omgevingswet – die naar verwachting in 2021 in werking treedt – fungeert de overheid als sparringpartner die helpt om initiatieven mogelijk te maken en burgers en bedrijven te adviseren over hun plannen en mogelijkheden binnen de opgestelde Omgevingsvisie en plannen. Waar kan ik mijn bedrijf starten met een bepaalde activiteit? Mag ik mijn bedrijf uitbreiden? Kan ik als burger uitbouwen of welke energiebesparende maatregelen kan ik als wijk of buurt opzetten?

De insteek verschuift van de vraag ‘mag het?’ naar ‘wáár mag het?’ Van beperkende regels op microniveau gaan we naar ‘Omgevingswaarden’ die richting geven aan de invulling van het gebied als geheel. Een overheid die meedenkt en stuurt en monitort op hoofdlijnen, in plaats van alleen toetst en regels vaststelt.

De gemeente speelt een belangrijke rol in het beheer van de fysieke leefomgeving: van het faciliteren van initiatieven tot het opstellen van een omgevingsvisie en -plannen. Het monitoren op de kwaliteit daarvan, het naleven van regelgeving en het beperken van risico’s is een gezamenlijke inspanning van gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. IT speelt daarbij een onmisbare en steeds grotere rol.

Gelijke informatiepositie

Een belangrijk deel van de inspanningen in het kader van de Omgevingswet is gericht op VTHK-processen en het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Om dat te kunnen doen moeten alle betrokken partijen (onder wie initiatiefnemers, belanghebbenden, overheid en uitvoerenden) op ieder moment kunnen beschikken over dezelfde, actuele gegevens. Alleen dan heeft iedereen hetzelfde beeld van de omgeving.

Op dit fundament is de nieuwe Omgevingswet gebaseerd. Een gelijke informatiepositie kan alleen bereikt worden door digitaal te werken. Daarom besteden zowel de overheid als het bedrijfsleven veel aandacht aan de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Veel informatie is er al, maar is van onvoldoende kwaliteit of niet voor iedereen beschikbaar.

Aansluiten op het DSO

Aan dit ondersteunende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt op dit moment druk gesleuteld. U kunt zich nu al voorbereiden op de Omgevingswet door zoveel mogelijk digitaal te gaan werken. Het Portaal Leefomgeving van Centric voorziet in deze eerste stap. Met het portaal gebruikt u de digitale informatie die nu al beschikbaar is.

Zodra dit mogelijk is, sluit het Portaal Leefomgeving aan op het landelijke DSO. Hiermee komen meer informatiebronnen beschikbaar voor gebruik bij uw werkzaamheden en als ondersteuning voor besluitvorming.

Het Portaal combineert daarvoor data uit diverse bronsystemen en brengt deze met elkaar in verband. Met het Portaal Leefomgeving hebt u een instrument in handen voor een integrale benadering van de leefomgeving, die u als regiehouder en als uitvoerende, adviserende en monitorende organisatie ondersteunt, in de volledige keten.

Portaal Leefomgeving

Dit platform biedt gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s vanuit de cloud alle tools die nodig zijn om initiatieven en maatschappelijke behoeften te faciliteren binnen de gestelde visies en plannen. Het Portaal Leefomgeving helpt zo een gelijke informatiepositie te realiseren en maakt werken in samenhang mogelijk.

Er is al veel informatie digitaal beschikbaar, maar deze wordt niet of slechts incidenteel uitgewisseld. Het Portaal Leefomgeving biedt overheden nu al de mogelijkheid de vooralsnog versnipperde informatie in samenhang te benaderen en te delen. In het Portaal kunnen bovendien meerdere organisaties hun gegevens met elkaar delen. Dit helpt bij het in kaart brengen van risico’s en op basis daarvan organiseren van toezicht en handhaving.

Veiligheid en privacy

Het Portaal voldoet aan de eisen van de AVG, bevat privacylogging en is veilig, waardoor u gecontroleerd toegang heeft en geeft tot VTH-gegevens in de keten van gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Samenwerken en monitoren van de kwaliteit in de keten is daarmee nu al mogelijk.

Het Portaal Leefomgeving en de andere VTH-tools van Centric zijn voorbereid op de Omgevingswet. Deze oplossingen ondersteunen zaakgericht werken, met authentieke basisgegevens en gestandaardiseerde aansluitingen op landelijke voorzieningen, zoals het Omgevingsloket Online, Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) en MijnOverheid.nl.

Wilt u meer weten? Klik hier

Van ‘mag het?’ naar ‘wáár mag het?’

Dankzij actuele gegevens hebben alle partijen hetzelfde beeld van de leefomgeving

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren