Podium

De BGT: hoe ligt u in de koers?

Op 1 januari 2016 treedt de wet BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) in werking, dé gestandaardiseerde grootschalige topografische kaart van Nederland. Dit betekent dat alle bronhouders voor die datum hun deel van de BGT moeten hebben aangeleverd en de bijhouding moeten hebben geregeld, zodat de kaart actueel blijft.

De BGT is te vergelijken met een koers waarbij het belangrijk is dat alle deelnemers op tijd over de finish komen. Niet zomaar een rondje rond de kerk, maar een wielerkoers. Dat is de metafoor die we in 2015 hanteren. Een koers met lastige beklimmingen en stukken met tegenwind, maar ook met gladiolen aan de finish en na afloop verhalen over dramatiek, heroïek en samen ervoor gaan.


Mijlpalenplanning 2015 (klik op illustratie voor vergroting)

Met dat beeld voor ogen hebben we rond de jaarwisseling een mijlpalenplanning voor 2015 opgesteld. Als bronhouders deze mijlpalen op tijd halen, is het realistisch dat ze ook op tijd finishen. Inmiddels hebben we, op basis van deze mijlpalen, de eerste metingen gedaan. De eerste was onderdeel van de enquête onder de bronhouders en had als peildatum 3 februari 2015. De tweede is de meting bij de streefdatum voor een van de mijlpalen: 1 april 2015. Op die datum zou iedereen een deelgebiedenplanning moeten hebben ingediend én ten minste een deelgebied hebben geleverd of een proeflevering hebben gedaan.


Welke mijlpalen zijn de bronhouders gepasseerd? (stand 3 februari 2015) (klik op illustratie voor vergroting)


Welke mijlpalen zijn de bronhouders gepasseerd? (stand 1 april 2015) (klik op illustratie voor vergroting)

‘Schwung’

Het eerste dat opvalt is hoe groot het verschil is tussen de twee metingen die minder dan twee maanden uiteenliggen. Het is duidelijk dat er ‘schwung’ in de transitie naar de BGT aan het komen is. Vorig jaar nog een kleine kopgroep, waarvan maar een deel ook echt tot definitieve levering kwam. Inmiddels is de groep bronhouders gegroeid en worden flinke meters gemaakt. Bijna wekelijks kunnen we een bronhouder fêteren die de finish heeft gehaald. Vanuit het Programma BGT besteden we hier aandacht aan door tezamen met het Samenwerkingsverband Bronhouders BGT (SVBBGT) deze bronhouders (gemeenten, provincies, waterschappen, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail) in het zonnetje te zetten. We doen dat door het overhandigen van een oorkonde en het aansnijden van een speciale taart. Ik merk dat het zeer wordt gewaardeerd dat we vanuit het programma op deze manier aandacht besteden aan de successen die worden bereikt. Ik vind het ook belangrijk aandacht te besteden aan de mensen die dit resultaat hebben bereikt. Hun tastbare resultaten dragen bij aan het slagen van de totale BGT en vormen ook een inspiratiebron voor bronhouders die nog niet zo ver zijn.
Bij het beeld van de voortgang moet ik nog wel een kanttekening maken. Bronhouders zijn ‘achter de voordeur’ veelal verder dan de stand van de leveringen laat zien. Vaak zijn er technische redenen waardoor de feitelijke levering nog even wordt uitgesteld. Een van de belangrijkste redenen om nog even te wachten is dat na initiële levering de bijhouding moet starten. De kaart moet immers actueel blijven. De software die bronhouders gebruiken is nog niet altijd klaar om dit proces volledig te ondersteunen. Op dit moment wordt er hard gewerkt door de softwarebedrijven om de laatste onvolkomenheden weg te werken. Het ziet er naar uit dat deze belemmeringen snel de wereld uit zijn.

Afstemmingsproces

Een ander aspect dat tijd vergt in de transitie is het feit dat de verschillende bronhouders tezamen één naadloos aansluitende kaart moeten opleveren. Dit vraagt om een afstemmingsproces tussen bronhouders dat nieuw is en wel aandacht, organisatie en planning vereist. Hoe bakenen we verantwoordelijkheden af? Hoe gaan we om met verschillen in de bestaande kaarten? Hoe gaan we om met toekomstige wijzigingen? Allemaal zaken om op voorhand afspraken over te maken. Het valt op dat in het algemeen de bronhouders die nu aan kop lopen, hieraan vroeg in het proces al aandacht hebben besteed. Inmiddels zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt over de manier waarop regionale bronhouders kunnen afstemmen met de landelijke bronhouders. Deze werkafspraken moeten een aantal ongemakken oplossen, die vorig jaar werden ervaren.

In de eerdergenoemde enquête werden de twee bovengenoemde punten als de belangrijkste risico’s voor de voortgang genoemd. Een ander risico dat genoemd werd was de verwerkingscapaciteit bij het SVBBGT. Er zijn inmiddels acties in gang gezet om deze verwerkingscapaciteit te kunnen opschalen. Hetzelfde geldt voor de verwerkingscapaciteit bij de controleservice en de Landelijke Voorziening van het Kadaster. Hierdoor kunnen deze centrale voorzieningen behoorlijke volumes aan. De risico’s die in de enquête naar voren kwamen, zijn goed opgepakt en nagenoeg onder controle. En mochten we in de loop van dit jaar toch een keer ‘in de file’ terechtkomen met de aanleveringen, dan beschouw ik dat als een luxeprobleem. Het betekent immers dat de productie van de BGT fors op stoom is en dat is wat we willen.
In het algemeen ben ik onder de indruk van de voortvarendheid waarmee de bronhouders dit jaar de werkzaamheden aan de BGT oppakken en de mate waarin zij daarbij elkaar opzoeken. Als we deze lijn vast kunnen houden, ziet het er goed uit.

Op donderdag 11 juni vindt in ’s-Hertogenbosch het jaarlijkse BGT-congres plaats, dat dit keer in het teken staat van de transitie van de GBKN (Grootschalige Basiskaart van Nederland) naar de BGT. De komende weken publiceren we een aantal bijdragen over de BGT, waarin elke keer een ander aspect wordt belicht.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren