Blog

Open data voor mooie toepassingen

De data uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie zullen als open data beschikbaar zijn en dat is een nieuw fenomeen. Dat biedt openingen voor een scala aan nieuwe toepassingen.

Al jaren ben ik werkzaam op het gebied van de geo-informatie. Eerst vanuit het Ministerie van VROM, nu bij IenM, heb ik meegewerkt aan vele ontwikkelingen om geo-informatie letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Dat doen we op basis van goed beleid en met duidelijke wetgeving.

Een interessante ontwikkeling is het ontstaan van de geo-basisregistraties, waarvan de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) dit jaar het meest in het oog springt. Per 1 januari 2016 treedt de wet BGT in werking en moet heel Nederland gedetailleerd en eenduidig, volgens de gemaakte BGT-afspraken, in een landelijke database beschikbaar zijn. Zo’n gedetailleerde kaart met een hoge actualiteitswaarde is belangrijk voor veel verschillende gebruikers, die gebaat zijn bij één product, bij het spreken van één geografische taal, waardoor misverstanden worden voorkomen. Als iedereen de BGT straks gebruikt, is er geen discussie meer over de ligging van bepaalde objecten (zoals wegen, waterlopen, gebouwen of bouwland). Met elkaar hebben de partners die de BGT maken, afspraken gemaakt hoe Nederland in kaart wordt gebracht en hoe die kaart gebruikt kan gaan worden.
Het Ministerie van IenM heeft de regie, maar de partners (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail en de ministeries van Economische Zaken en Defensie) voeren de omvangrijke transitie-operatie uit. Daarover kunt u op het BGT-jaarcongres meer horen.

Om het belang van een breed gebruik van deze nieuwe BGT te benadrukken wijs ik erop dat de data van de BGT volgens het open data-beleid van dit kabinet vrij beschikbaar zal zijn voor iedereen. Via het klantportaal van de website PDOK (Publieke dienstverlening op de kaart) kan iedereen stukjes BGT downloaden en voor uiteenlopende toepassingen gebruiken. Omdat dit voor de grootschalige kaart een nieuw fenomeen is, ben ik erg benieuwd welke creatieve toepassingen de markt oppikt met deze nieuwe data. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het koppelen met het Algemeen Hoogtebestand (ook open data trouwens). Hierdoor ontstaat een fantastisch driedimensionaal beeld van Nederland. Ik heb hier al mooie staaltjes van gezien.

Maar de ontwikkelingen staan niet stil en er starten – ook bij IenM – verschillende initiatieven om te bezien welke toegevoegde waarde big data kan hebben als geo-informatie gecombineerd wordt met data uit geheel andere bronnen. De eerste pilots zijn gedefinieerd en het is erg interessant om de uitkomst daarvan te volgen. Ik denk dat de ontwikkelingen rond Smart Cities en zelfsturende auto’s het gebruik van data zal laten exploderen. De uitkomsten van deze ontwikkelingen zullen mogelijk ook weer leiden tot aanpassing van de bestaande registraties met geo-informatie. Die registraties zullen doorontwikkeld worden, zodat ze nog beter aansluiten op wensen van gebruikers (wat dacht u van een landelijke driedimensionale basisregistratie?).
Het zijn spannende tijden en vanuit het ministerie van IenM is het een voorrecht daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen.

Noud Hooyman, hoofd Geo-informatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) bijt het spits af in een serie blogs over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op 11 juni vindt in ’s-Hertogenbosch het jaarlijkse BGT-congres plaats, dat dit keer in het teken staat van de transitie van de GBKN (Grootschalige Basiskaart van Nederland) naar de BGT. De komende weken wordt een aantal blogs over de BGT gepubliceerd, waarin elke keer een ander aspect wordt belicht.
(In mei wordt een viertal Bestuurdersbijeenkomsten gehouden over de transitie naar de BGT en het nut van deze nieuwe registratie)

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren