Data en ai
Podium

‘Tijd om alvast te kijken naar vervolgstappen BGT’

Nu steeds meer overheden aansluiten op de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topgrafie, wordt het tijd om alvast te kijken naar vervolgstappen. Bijvoorbeeld waar het gaat om het goed organiseren van de bijhouding, het aanvullen met de nog ontbrekende informatie of het nadenken over de gewenste doorontwikkeling.

De BGT kan onder andere nuttig zijn voor het weergeven van informatie over kabels en leidingen in de grond.

De BGT, voluit de Basisregistratie Grootschalige Topografie, is een gedetailleerde kaart van Nederland en wordt overheidsbreed dé standaard. Voor de komst van de BGT werden al grootschalige topografische kaarten gebruikt, maar ondanks verschillende pogingen was het niet gelukt om te komen tot uniforme kaarten die overheidsbreed werden gebruikt. De BGT heeft dit patroon doorbroken. De overheidsorganisaties die in het verleden al kaartmateriaal voor eigen gebruik vervaardigden, werken nu als bronhouders samen aan één gezamenlijk product. Dat heeft als voordeel dat dubbel werk verdwijnt en bovendien beschikt iedereen straks over hetzelfde beeld van Nederland.

De BGT is een basiskaart waar gebruikers andere informatie op weergeven. Denk aan bestemmingsplannen, informatie over kabels en leidingen in de grond of bouwplannen. Omdat iedereen dezelfde basis gebruikt wordt het gemakkelijker informatie uit te wisselen en te beoordelen. Niet alleen tussen overheidsorganisaties, maar ook tussen burgers en de overheid. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen.

De stand van de realisatie

De feitelijke realisatie van de BGT loopt vanaf begin 2014. Sindsdien zetten bronhouders (gemeenten, provincies, waterschappen, ProRail, Rijkswaterstaat en de ministeries van Economische Zaken en Defensie) hun bestaande kaartmateriaal om in de ‘taal’ van de BGT en zorgen ervoor dat dubbelingen eruit worden gehaald en dat de inhoud naadloos aansluit op die van buurbronhouders. Een proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Als dat proces goed doorlopen is, wordt het bestand opgenomen in de Landelijke Voorziening (LV), waarmee het beschikbaar is voor gebruik. Verantwoordelijk voor die LV is het Kadaster, terwijl het Samenwerkingsverband Bronhouders BGT (SVBBGT) verantwoordelijk is voor de regie op de transitie van overheden naar de BGT.

Het aansluitproces moet zorgvuldig worden uitgevoerd

Zoals verwacht is het aantal bronhouders dat met hun bestand de LV bereikte, de laatste jaren flink gestegen. Was het aantal bronhouders dat geheel over de finish was in 2015 nog beperkt tot twee, het jaar daarop was dat aantal al opgelopen tot 45. Naast deze 45 waren er nog eens 115 die al wel hun deelgebieden hadden aangeleverd, maar nog in het controle- en correctieproces zaten. Inmiddels is een groot deel daarvan ook over de finish. Op dit moment (juni 2016) zijn 153 van de 429 bronhouders volledig in de Landelijke Voorziening en 134 in de laatste controlefase. Het feit dat er gewerkt wordt met een groot aantal parallel aan elkaar verlopen realisatieprojecten, begint zijn vruchten af te werpen. Uit een begin dit jaar gehouden enquête blijkt dat bijna alle bronhouders ervan uitgaan dat zij dit jaar aan de LV kunnen leveren, een beeld dat goed aansluit bij de feitelijke voortgang.

Onlangs hebben we vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu alle bronhouders een brief gestuurd waarin we aandacht hebben besteed aan het beeld van de voortgang in het land en de eigen voortgang bij de betreffende bronhouder. Per bronhouder is de actuele status in beeld gebracht met daarbij een persoonlijke tekst en advies. Hierin is onderscheid gemaakt in bronhouders die achterlopen, op koers liggen, of al klaar zijn. Waar nodig is nog verzocht een tandje bij te zetten, maar in vele gevallen was het vooral ‘recht zo die gaat’.

Vervolgstappen

De verwachting is dat rond de jaarwisseling de BGT landsdekkend is, waarbij de inhoud van oude kaarten dan moet zijn opgenomen in de BGT. Tot 2020 is voorzien om informatie die nog ontbreekt, aan te vullen. Doordat de BGT als open data beschikbaar wordt gesteld, is de verwachting dat ook nieuwe gebruikersgroepen er gebruik van gaan maken. Voorwaarde daarbij is wel dat de BGT actueel blijft en meebeweegt met de behoeften van de gebruikers.

Doordat de BGT open data wordt, zullen ook nieuwe gebruikersgroepen hem gebruiken

Om de kaart actueel te houden wordt de komende tijd speciaal aandacht besteed aan de bijhouding. Hierbij gaat het om het maken van goede afspraken tussen de bronhouders en een efficiënt werkproces. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om te komen tot bijhouding in samenhang met andere (basis)registraties. Ook hier kan dubbel werk worden voorkomen en is het van belang dat gebruikers kunnen beschikken over een beeld van Nederland dat consistent is. Op dit moment lopen hier al verkenningen met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Topografie (BRT). Ook met het Nationaal Wegenbestand worden de mogelijkheden bekeken. De komst van de BGT is een katalysator voor dit soort afstemming tussen (basis)registraties.

Optioneel deel

Naast dit soort doorontwikkelingen wordt ook gekeken naar zaken die in de huidige BGT optioneel zijn. Op dit moment kent de BGT een verplichte inhoud en een vrijwillig deel, de plustopografie. In het vrijwillige deel biedt de BGT onder meer de mogelijkheid om plantopografie op te nemen en te werken in drie dimensies. Momenteel wordt uitgezocht hoe deze vrijwillige inhoud zo goed mogelijk kan worden ondersteund en toegankelijk kan worden gemaakt. Verder wordt bekeken welke vrijwillige informatie door veel bronhouders wordt toegevoegd en waar nog behoefte aan is. Al dit soort activiteiten zorgt ervoor dat op termijn de grens tussen het verplichte en optionele deel kan of gaat verschuiven.

Dit jaar ligt de focus in de uitvoering nog op het landsdekkend krijgen van de BGT, maar daar waar hij al beschikbaar is begint het werk aan de volgende stappen: de ingebruikname, het goed organiseren van de bijhouding, het aanvullen met de nog ontbrekende informatie en het nadenken over gewenste doorontwikkeling. De organisaties die betrokken zijn bij de BGT vormen inmiddels een hechte gemeenschap. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook de komende stappen in goede samenwerking kunnen worden gezet.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren