Nieuws

VNG start aanjaagteam Wet open overheid

Voor de uitvoering van het Woo meerjarenplan van de VNG wordt een groep opgericht bestaande uit ambtenaren/bestuurders van verschillende gemeenten. De stuurgroep komt in de komende 2 jaar minimaal 4 keer per jaar bij elkaar om de voortgang van het project te bespreken en de knelpunten en risico’s op te lossen. Heeft u interesse om 1 van de ambassadeurs uit dit team te worden?

VNG is op zoek naar ambassadeurs voor het aanjaagteam Wet open overheid. Beeld: Shutterstock

Lees de hele beschrijving van de functie via deze link

Eindproduct

Het eindproduct dat de ambassadeurs opleveren is een overzicht van de met gemeenten gemaakte afspraken op korte- en middellange termijn over acties gericht op implementatie van de Woo (openbaarmaking én archivering).
In oktober 2024:

 • Hebben de ambassadeurs in het projectteam minstens 80% van de 344 gemeenten (individueel of in regionaal verband) bezocht. Hierin zijn concrete afspraken opgenomen over de implementatie van de Woo.
 • Hebben de ambassadeurs knelpunten gesignaleerd en hierbij adviezen gegeven voor het stimuleren van de voortgang en
 • Vervullen de ambassadeurs een actieve rol in de maatschappelijke discussie rondom de implementatie van de Woo.

Activiteiten

Binnen het project zijn de volgende activiteiten onderscheiden:
1. Aanjaagteam: een aanjaagteam bestaande uit twee (oud-)bestuurders neemt actief en systematisch contact op met bestuurders en hoge ambtenaren in gemeenten om de opgave die de Woo stelt te bespreken en de implementatie te stimuleren. Ook worden langs deze weg ervaringen en aandachtspunten van gemeenten opgehaald. Het doel van het aanjaagteam is om de voortgang in de implementatie van de Woo bij gemeenten significant te versnellen en het (bestuurlijk) bewustzijn van het belang van een transparante overheid te vergroten. De nieuwe ambassadeurs beschikken over bestuurlijke antennes en achtergrond om de boodschap adequaat over te brengen.
2. Kenniscentrum: doel van het kenniscentrum is een netwerk te bieden aan gemeenten om kennis en ervaring uit te wisselen, handreikingen te ontwikkelen om de implementatie te bevorderen en het organiseren van bijeenkomsten en webinars om gemeenten te informeren en best practices te delen.
3. Leveranciersmanagement (Samenwerking Markt en Overheid) en architectuur: ondersteunen van gemeenten bij de samenwerking met hun leveranciers van maatwerk softwareapplicaties door gerichte adviezen en expertise, onder meer door de ontwikkeling van standaardcontracten/afspraken, vraag- en antwoordsessies met gemeenten (o.a. via VNG-forum) en het organiseren van bijeenkomsten met leveranciers.
4. Monitoring: in 2022 wordt een nulmeting uitgevoerd waarin de situatie bij de start in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt jaarlijks de meting herhaald. De gemeentelijke monitor voorziet, naast de gemeenten, ook het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding van informatie.
5. Cultuur en professionaliteit: de Woo vraagt ook om een cultuurverandering, die eisen stelt aan de professionaliteit van ambtenaren en bestuurders. Om gemeenten hierop te ondersteunen wordt vanuit het project, in samenwerking met partijen als VNG Connect en het A&O fonds, gestimuleerd dat praktijkgerichte opleidingen en trainingen worden aangeboden waar gemeenten naar behoefte gebruik van kunnen maken. Daar waar kan, wordt al geanticipeerd op nieuwe wet- en regelgeving en wordt ook samengewerkt met andere initiatieven zoals common ground en digitale toegankelijkheid.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Om de opdracht van het aanjaagteam succesvol te laten zijn, voeren de beide ambassadeurs samen de volgende taken uit:

 • Zelfstandig, individueel of groepsgewijs (online) benaderen van bestuurders en hoger management bij gemeenten om het draagvlak voor de transparante overheid te vergroten. Dit moet resulteren in concrete afspraken over de implementatie onder de gemeenten.
 • Inventariseren van vragen en knelpunten die spelen rond het realiseren van de implementatie van de Woo binnen de gemeenten.
 • Onder de aandacht brengen van methoden en ervaringen om invulling te geven implementatie van de Woo. Het vergroten van de kennis en het presenteren van de handelingsperspectieven van gemeentebestuurders zodat de realisatie op tactisch- en operationeel niveau versterkt.
 • Terugkoppelen aan het projectteam van gesignaleerde knelpunten, wensen en andere opmerkingen van bestuurders.
 • Samenwerken met relevante partijen binnen en buiten de VNG, zoals o.a. het Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties (KOOP), i.s.m. het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) en het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.
 • Spreken op bijeenkomsten/webinars waarbij de Woo aan de orde komt.
 • Verantwoording van de werkzaamheden vindt plaats in samenwerking met de projectleider en VNG-beleid. Bij aanvang van de opdracht wordt een plan van aanpak samengesteld en procesafspraken gemaakt.

Waarom is er een aanjaagteam nodig?

Het doel van de Wet open overheid (Woo) is overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Met de wet wil de overheid bereiken dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Met de Woo is alle beleidsinformatie direct en actief, openbare informatie. De afgelopen jaren zijn met meerdere proeftuinen en werkgroepen concrete eerste stappen gezet om tot een zo optimaal mogelijke implementatie te komen

Vooruitlopend op de nieuwe Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) en de nieuwe Archiefwet, wordt in 2022 vooral de aandacht gericht op het uitvoeren van het door de VNG opgestelde meerjarenplan van de Woo. In het meerjarenplan zijn kwantitatieve doelen geformuleerd, om te komen tot een volledige implementatie van de Woo binnen 5 jaar. Voorbeelden zijn: Woo-verzoeken door gemeenten binnen de in de wet gestelde beslistermijn beantwoord, iedere gemeente heeft beheer georganiseerd op emailarchivering en iedere gemeente hanteert een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer, zoals vastgelegd in artikel 16 van de Archiefregeling.

Wensen & eisen

Van een aanjager verwachten we bepaalde capaciteiten. Zo heb je (uiteraard) een bestuurlijk netwerk en ervaring met het vervullen van een bestuursfunctie. Daarnaast denken wij dat het goed is als de aanjagers ons verrijken met het volgende:

 • Minimaal 2 concrete voorbeelden van ervaring om een transparante overheid te stimuleren en/of overheidsinformatie op orde te brengen, blijkend uit motivatiebrief
 • Concrete ervaringen om een transparante overheid te stimuleren en/of overheidsinformatie op orde te brengen;
 • Ervaring als verantwoordelijke bestuurder/manager of als projectleider met landelijke projecten gericht op implementatie van wetgeving, beleid en/of kwaliteitsverbetering bij gemeenten. (toetsbaar in een gesprek)
 • Ervaring als verantwoordelijke bestuurder/manager of als projectleider met openbaarheid van bestuur en/of informatiebeheer (archivering)
 • Beschikt over ervaring binnen maatschappelijke organisaties
 • Ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken binnen overheidsorganisaties
  Dit is geen uitsluitende lijst, we staan ook open voor andere capaciteiten: overtuig ons hier vooral van in een motivatie.

Gesprek

In de regel nodigen we enkele kandidaten uit voor een (of meerdere) gesprek(ken). Dit gesprek is uiteindelijk doorslaggevend. In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties.

Reageren?

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform van www.CTMsolution.nl.

Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
De gepubliceerde offerteaanvraag op www.CTMsolution.nl met aanbestedingsnummer 305771 is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Implementatieondersteuning:http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
1. De deadline om te reageren op de opdracht: 1 september 2022, 12:00 uur
2. Geplande datum eerste gesprek: 7 september 2022, 15.00-17.00 uur
3. Eventueel tweede gesprek: nader te bepalen

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt.
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
1. Registreer bij CTMsolution
2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.n

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren