Overheid in transitie
Blog

API’s zijn de toekomst, ook voor bestuurders!

Meer en meer overheidspartijen zien het belang in van het gebruik van API’s. Op 25 januari 2022 worden de eerste handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst over een nieuwe API-strategie voor de overheid. Nederland loopt in dit opzicht behoorlijk achter op bijvoorbeeld Vlaanderen die de API’s volledig hebben omarmd, de politieke bestuurders voorop.

Op 25 januari 2022 worden de eerste handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst over een nieuwe API-strategie voor de overheid.

Het heeft even geduurd, twee jaar om precies te zijn, maar uiteindelijk ligt het er: een intentieovereenkomst over een nieuwe API-strategie voor de overheid, klaar voor ondertekening op 25 januari a.s. Een memorabel moment, in de eerste plaats voor Kennisplatform API’s, een door Geonovum, samen met Forum voor Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, Logius en het Kadaster gestart initiatief. Organisaties verklaren hiermee dat zij REST API’s conform de Design Rules van de Nederlandse API Strategie opstellen, de afgesproken beveiligingsprofielen toepassen en dat zij openbaar toegankelijke API’s vindbaar maken.
Naast deze partijen hopen we uiteraard dat nog veel meer (semi-) overheids- en marktpartijen de overeenkomst- waarin het strategisch en tactisch belang van een API-strategie voor de overheid uiteen wordt gezet – ondertekenen.

Die hoop is niet ongegrond. Meer en meer overheidspartijen zien het belang in van het gebruik van API’s. Denk aan het CBS, maar ook aan het API-experiment van vijf grote gemeenten waarmee direct de Basisregistratie Personen (BRP) kon worden bevraagd in plaats van synchronisatie met een lokale kopie database. Denk ook aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet, aan de door VNG Realisatie opgestelde Model API voor de verstrekking van persoonsgegevens en aan de nieuwe Basisregistratie Kadaster (BRK) dat een einde maakte aan de omslachtige en lang niet feilloze wijze waarop gemeenten en andere overheden brondocumenten op moesten vragen bij het Kadaster.

Positieve ervaringen en kennis genoeg dus, maar desondanks proef ik bij de overheid nog steeds enige koud-watervrees als het om het gebruik van API’s gaat. Voorop op bestuurlijk niveau, waar het misverstand soms leeft dat API’s een zaak zijn voor de ICT-afdeling.
Nee, benadrukken we in ons manifest, een API-strategie raakt de hele bestuurlijke organisatie. Het vraagt om een andere manier van werken, één die aansluit bij een moderne overheid die door standaardisatie van gegevensuitwisseling en het ontsluiten van data sets bij de bron burgers en ondernemers sneller, veiliger en efficiënter van dienst kan zijn.

Eén ook die past bij een samenleving die in toenemende mate vraagt om een overheid die snel en wendbaar inspeelt op de vragen en wensen van burgers en aansluit bij de steeds luidere roep van burgers om meer zeggenschap en inzicht in hun digitale leefwereld. Een overheid, kortom, waarin burgers en ondernemers zelf de regie over hun gegevens kunnen voeren.
Met onze API-strategie plaveien we de weg naar een overheid die zich presenteert als een ICT-platform waarop, net zoals bij Funda en Thuisbezorgd, gebruikers gemakkelijk en flexibel diensten kunnen aanbieden en afnemen.
Onze volgende stap is het uitwerken van de visie uit het manifest naar een concrete strategie hoe we invulling kunnen geven aan de API-strategie voor de overheid.

Enige haast is geboden. Nederland loopt in dit opzicht behoorlijk achter op bijvoorbeeld Vlaanderen die de API’s volledig hebben omarmd, de politieke bestuurders voorop.
Het zou mooi zijn wanneer de kersverse staatssecretaris digitalisering Alexandra van Huffelen – (jammer dat zij ‘slechts’ staatssecretaris is en geen minister en dat zij bovendien wonderlijk genoeg ook Koninkrijksrelaties nog in haar portefeuille heeft…)- blijk geeft van eenzelfde enthousiasme voor API’s, als haar Vlaamse collega’s.

Meer informatie over API’s

De Intentie Overenkomst API Strategie en Beleid is 25 januari jl. getekend door Forum Standaardisatie, Logius, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Kadaster, VNG, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RIvG) en Geonovum.

Larissa Zegveld is voorzitter van het Forum voor Standaardisatie, ingesteld door de Nederlandse overheid met als doel het gebruik van open standaarden in de publieke sector te stimuleren, en algemeen directeur van stichting Kennisnet.

  • Leo Brand | 20 januari 2022, 13:52

    Complimenten met dit initiatief! Zeer belangrijk voor de overheid maar ook voor alle bedrijven. Zie ook het recente artikel van de President van de Algemene Rekenkamer Arno Visser.

  • Otto Lagemaat | 14 september 2022, 23:11

    Ik kan me helemaal vinden in dit stuk. Door een API first benadering te kiezen en als organisatie een Open innovatie aanpak in samenwerkingen te hebben kom je als samenleving verder.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren