Blog

Blockchain-of-Things

In diverse sectoren en culturen voeren machines steeds vaker zelfstandig betrouwbare informatietransacties uit zonder tussenkomst van een menselijke trusted third party.

In 1954 [1] beschrijft de Engelse wetenschapper Rosh Ashby de mogelijkheid tot het aangaan van onderlinge verbindingen tussen onderdelen van een machine of het onderling verbinden van machines tot een nieuw geheel als een fundamentele eigenschap van deze machines.

Ashby doet deze uitspraak naar aanleiding van onderzoek naar het functioneren van een onderling verbonden geheel, dat hij een Homeostat noemt. Kline [2] omschrijft de homeostat als: “the homeostat consisted of four interconnected boxes filled with electronic gear and switches” (2015:52).

In 1962 [3] stelt Ashby dat wanneer aan deze onderling verbonden systemen een feedbackloop wordt toegevoegd: “the system could be selforganizing if a change were automatically made to the feedback changing it from positive in negative; the whole would have changed from a bad organization to a good” (1962:115). In 1978 benoemt Lamport een dergelijk onderling verbonden geheel als een gedistribueerd systeem. Lamport [4] is van mening dat een dergelijk gedistribueerd maar onderling verbonden systeem kan worden benoemd als: “a collection of distinct processes which are spatially separated and communicate with each other by exchanging messages. A network of interconnected computers such as the ARPA net is a distributed system” (1978:558). Het verbinden van machines in netwerken creëert zo mogelijkheden voor communicatie en interactie tussen deze machines en maakt gezamenlijke besluitvorming over uit te voeren activiteiten mogelijk.

Onderzoeksproject

In maart 2017 wordt bij de International Telecommunication Union (ITU) een voorstel voor een onderzoek ingediend met als onderwerp: Framework of blockchain of things as decentralized service platform [5]. Het voorstel wordt ingediend door de National Telecom Regulatory Authority uit Egypte samen met China Unicom, the China Academy of Information and Communication Technology (onderdeel van het MIIT), ZTE corporation, AliBaba group en de China Electronics Technology Group Corporation.

Het onderzoeksproject is gericht op het introduceren van een concept voor het functioneren van een blockchain of things. De scope van het onderzoek is het analyseren van: “common characteristics and high level requirements, when it is as a decentralized service platform for IoT, and then brings a general framework of Blockchain of Things and relevant capabilities as mapping to IoT reference model”. De definitie van het Internet of Things is hierbij: “A global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting (physical and virtual) things based on, existing and evolving, interoperable information and communication technologies”.

Volgens de bij de ITU ingediende notitie worden de door gezamenlijke ‘things’ uit te voeren informatietransacties mogelijk gemaakt op basis van een: “decentralized service platform, based on blockchain related technologies, enabling the (physical and virtual) things to participate in and make transactions” (2017:9). De beslissingen die worden genomen door een geheel aan onderling verbonden ‘things’ is volgens het onderzoeksvoorstel gebaseerd op: “consensus: a broader term overarching the entire flow for a BoT transaction, in which the entities involved in a BoT to generate agreements and to confirm the correctnesss of the BoT transactions”.

Volgens de notitie worden door een groep aan ’things’ in onderlinge overeenstemming genomen besluiten door elke participant opgenomen in een eigen en dus ook gedistribueerd opererende ledger die wordt gedefinieerd als: “a distributed append-only transaction log managed by the peers. The BoT ledger stores whole or part of information for the BoT transactions”. De uit te voeren peer-to-peer transacties tussen een of meerdere ‘things’ en een of meerdere andere ‘things’ kan volgens de notitie worden uitgevoerd door elke zelfstandige entiteit die: “supports BoT related functionalities, such as IoT device, ioT gateway and Iot system”. Op basis van gekozen karakteristieken voor deelname aan een blockchain of things kan volgens de ITU-notitie elke BoT worden ingedeeld in de categorie publiek, consortium of privaat. Bij een publieke blockchain of things kan elk willekeurig ‘thing’ worden verbonden in een netwerk en deelnemen aan een willekeurig proces van besluitvorming. Daarnaast worden in de notitie ook consortia van ‘things’ voorzien die worden gevormd door: “parts of the participants are known and trusted with which they provide services for their consumers”. Ten slotte geeft de ITU-notitie aan dat ook private blockchains of things kunnen ontstaan die zijn gebaseerd op: “in private blockchain of things all the participants are known and trusted”.

Networks of things

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology stelt in 2016 [6] dat binnen het snel ontwikkelende ‘Networks of Things’: “the tethering factoring is data”. In netwerken verbonden ‘things’ functioneren op basis van onderlinge verbindingen en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor communicatie en interactie tussen deze ‘things’. Vermesan c.s. [7] (2018) stellen dat het door hen omschreven Internet of Robotic Things verder gaat dan het Internet of Things: “beyond networked and collaborative/cloud robotics and integrates heterogeneous intelligent devices into a distributed architecture of platforms operating both in the cloud and the edge. IoRT addresses the many ways IoT today technologies and robotic “devices” convergence to provide advanced robotic capabilities, enabling aggregated IoT functionality along with novel applications and by extension, new business, and investment opportunities not only in industrial domains but in almost every sector where robotic assistance and ToT technology and applications can be imagined” 92017:99).

Naar de mening van Vermesan c.s. kan blockchaintechnologie in de ontwikkeling van het Internet of Robotic Things niet alleen voorzien in een betrouwbare peer-to-peer communicatie tussen een diversiteit aan ‘devices’ maar tegelijkertijd ook bijdragen aan het voorkomen van potentiële dreigingen, zwakheden of gevolgen door aanvallen van buitenaf.

Bahga en Madiseeti [8] (2016) zien in de ontwikkeling van het Internet of Things vooral een belofte voor industriële en manufacturing systemen. Zij gaan uit van een gedecentraliseerd peer-to-peer platform wat zij benoemen als een Blockchain-platform voor het Industrial Internet of Things. Het door hen voorgestelde blockchain: “enables peers in decentralized, trustless, peer-to-peer network to interact with each other without the need for a trusted intermediary” (2016:534).

Kott, Swami and West [9] (2016) richten zich juist op toepassingen voor de krijgsmacht: “The battlefield of the future will be densely populated by a variety of entities (“things”) – some intelligent and some marginally so – performing a broad range of tasks: sensing, communicating, acting, and collaborating with each other and human warfighters” (2016:70). Naar hun mening zullen de op het strijdtoneel aanwezige ‘things’ hun taken coördineren en uitvoeren op basis van voortdurende samenwerking die is gebaseerd op onderlinge communicatie, coördinatie en onderhandeling om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Dat er belangstelling bestaat binnen de defensiewereld voor de toepassing van blockchaintechnologie is in december van 2017 [10] zichtbaar geworden in de Amerikaanse defensie begroting die vraagt om: “a description of potential offensive and defensive cyber applications of blockchain technology and other distributed database technologies”.

Conclusions

Nakomoto [11] stelt in 2008: “What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party” (2008:1). Op basis van het door Nakomoto gecreëerde blockchain of network of things voeren machines zelfstandig betrouwbare informatietransacties uit zonder tussenkomst van een menselijke trusted third party. De ontwikkeling naar toenemende autonomie van machines bij het gezamenlijk uitvoeren van taken zien wij nu terug in diverse maatschappelijke sectoren en culturen. Het stelt ons niet alleen voor vragen die gaan over het functioneren van individuele ‘things’ die zelfstandig taken uitvoeren maar steeds meer over collectiviteiten van ‘things’ die voor ons taken (gaan) uitvoeren zonder verdere menselijke tussenkomst. De vraag dringt zich hierbij op of wij als mens buiten economische, ideologische of technologische mogelijkheden ons niet meer bezig zouden moeten gaan houden met misschien meer filosofische en/of ethische vragen en wat deze ontwikkeling betekent voor het ‘zijn’ van de mens in een steeds meer door onderling verbonden en zelfstandig opererende machines gedomineerde wereld.

[1] Ashby R.W. (1954) Design for a Brain. New York, John Wiley & Sons
[2] Kljne R.R. (2015) The Cybernetics Moment. Or why we call our age the Information age. Baltimore, johns Hopkins University Press. ISBN 9781421416717
[3] Ashby R.W. (1962) Principles of the Self-Organizing System. In: Principles of Self-Organization: Transactions of the University of Illinois Symposium. Eds: Foerster von H. and Zopf G.W. London, UK, Pergamon Press. pp. 255-278.
[4] Lamport L. (1978) Time Clocks, and the ordering of events in a distributed system. Communication of the ACM, Volume 21, Issue 7, pp. 558-565, July 1978.
[5] International Telecommunication Union (2017). Telecommunication standardization sector. Study Period 2017-2020. SG20-C.008. Dubai, 13-23 March 2017
[6] Voas J. (2016) Networks of Things. NIST Special Publication 800-183
[7] Vermesan O. c.s. (2017) Internet of Robotic things In: Cognitive Hyperconnected Digital Transformation – Internet of Things Intelligence Evolution. River Publishers ISBN 9788793609105 Editors: Vermesan O. and Bacquet J. pp.97-155
[8] Bahga A. and Madisetti V.K. (2016) Blockchain Platform for Industrial Internet of Things. Journal of Software Engineering and Applications, Volume 9, pp. 533-546
[9] Kott A., Swami A. and West B.J. (2016) Inte Internet of Battle Things. Computer Volume: 49, Issue: 12, Dec. 2016, pp. 70-75
[10] https://www.coindesk.com/trump-signs-defense-bill-authorizing-blockchain-study/ SEC. 1646. Briefing on cyber applications of blockchain technology
[11] Nakomoto S. (2008) Bitcoin: A peer-to-peer Electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren