Artikel

Webapplicatie voor ‘Veilig Thuis’

Voor de nieuwe Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) komt er een webapplicatie waarin professionals beslissingen en onderbouwingen kunnen vastleggen.

In februari 2014 is de nieuwe Jeugdwet aangenomen die ervoor zorgt dat per 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp. Voortvloeiend uit deze wet hebben gemeenten de opdracht gekregen om op bovenlokaal niveau geïntegreerde Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) te organiseren. Voorheen werden deze taken verricht door de Steunpunten Huiselijk Geweld, die al onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vielen, en de AMK’s (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) die waren ondergebracht bij de Bureaus Jeugdzorg (BJZs). Vanaf 1 januari zullen de AMHK’s door het leven gaan onder de nieuwe naam ‘Veilig Thuis’.

De VNG en het ministerie van VWS hebben gezamenlijk het Ondersteuningsprogramma AMHK-vorming opgestart met als doel om gemeenten en de bij de AMHK-vorming betrokken organisaties zo goed en zo compleet mogelijk te ondersteunen. Daarbij hoort ook het ontwikkelen van een Programma van Eisen waar ICT-applicaties aan moeten voldoen om de AMHK-werkprocessen te kunnen ondersteunen. Dit is nodig omdat de AMK’s en SHG’s die opgaan in het AMHK nu nog gebruik maken van verschillende applicaties voor hun werkprocessen. Eenduidige eisen aan het ICT-systeem van AMHK’s vergemakkelijkt de samenwerking tussen de AMHK’s onderling en de landelijke partijen (zoals politie, gecertificeerde jeugdhulpinstellingen, Raad voor de Kinderbescherming).

Programma van Eisen

Het ondersteuningsprogramma AMHK heeft Capgemini de opdracht gegeven voor het opstellen van dat Programma van Eisen. De huidige gebruikers van AMK en SHG-registratiepakketten zijn daarvoor geïnterviewd over de functionaliteit van de gebruikte pakketten en over gewenste nieuwe functionaliteit. Gelijktijdig heeft Capgemini drie workshops georganiseerd met zogenaamde ‘super-users’ van de huidige systemen.

GGD-Nederland heeft geïnventariseerd welke beleidsinformatie gemeenten nu aan hun SHG’s vragen en welke nieuwe beleidsinformatie gemeenten van plan zijn te vragen aan de AMHK’s. Deze informatie is toegevoegd aan de informatie die AMHK’S op grond van de AMvB bij de Wmo straks aan het rijk moeten gaan leveren.
Daarnaast is het Programma van Eisen getoetst en bijgesteld aan de hand van het handelingsprotocol dat door en voor de AMHK’s is opgesteld. Het eindproduct maakt het mogelijk voor leveranciers om een goed aansluitende software voor de nieuwe AMHK’s te ontwikkelen.

Oplossing voor Jeugdzorg

Capgemini ontwikkelt momenteel een applicatie die voldoet aan het Programma van Eisen en die door AMHK’s vóór de magische datum van 1 januari 2015 in gebruik kan worden genomen. De basis van de applicatie wordt gevormd door de oplossing die Capgemini heeft gebouwd voor de huidige Bureaus Jeugdzorg. In juni 2013 heeft Capgemini, na een openbare aanbesteding, de opdracht gegund gekregen om de primaire systemen van de Bureaus Jeugdzorg te vervangen door een moderne en flexibele webapplicatie: WIJZ (WebInformatieJeugdZorg).
Vanuit de oude Jeugdwet hebben de BJZ’s de taak om invulling te geven aan de volgende werksoorten: Vrije toegang, Jeugd Bescherming, Jeugd Reclassering en Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Aangezien AMK tot de primaire processen behoort van de BJZ’s, zijn alle benodigde functionaliteiten voor AMK’s reeds in de applicatie WIJZ voor Jeugdzorg verwerkt.
In afstemming met het Ondersteuningsprogramma AMHK is nauwkeurig bekeken met welke functionaliteiten de applicatie verrijkt moest worden om ook de eisen en wensen van de Steunpunten Huiselijk Geweld te kunnen voldoen. Daarnaast is in samenspraak met gebruikersvertegenwoordigers gewerkt aan een eigen basisconfiguratie specifiek voor AMHK’s.

Uitgangspunten

De webapplicatie voor ‘Veilig Thuis’-organisaties is een digitaal gezinsdossier dat erop is gericht de participatie van het gezin bij het hulpverleningsproces te versterken en de effectiviteit van de professional te vergroten. Het ondersteunt de professional optimaal bij het vergaren, het bewerken en het structureren van informatie die betrekking heeft op de casuïstiek. De webapplicatie gaat uit van het principe van één gezin, één plan, maar is ook individugericht te gebruiken. Het biedt vrijheid in de te doorlopen stappen. Uitgangspunt is dat de beslissingen en de onderbouwingen worden vastgelegd.

Beschikbaarheid Webapplicatie

Vanaf september wordt de basisconfiguratie van de applicatie – die beschikbaar wordt gesteld vanuit ‘de cloud’ – getest en beoordeeld door gebruikers. Volgens planning wordt in het najaar van 2014 aan alle AMHK’s de mogelijkheid geboden om de webapplicatie in gebruik te nemen. Hierdoor kunnen alle AMHK’s in principe voor 1 januari 2015 hun processen laten ondersteunen door een webapplicatie die aansluit op hun eisen en wensen.

Ten slotte

De decentralisaties in het sociale domein zijn complexe operaties. Capgemini is blij om haar – mede reeds in het buitenland opgedane – ervaringen en expertises in te zetten in de keten van het Nederlandse sociale domein. De komende periode zullen er stapsgewijs modules en applicaties worden opgeleverd die de uit te voeren processen in dit domein ondersteunen. Wordt dus vervolgd!

Meer weten over de webapplicatie ‘Veilig thuis’ en de mogelijkheden voor uw organisatie?
Neem dan contact op met: Sjef Hoppenbrouwers, +31 30 6633238, +31 629525590, sjef.hoppenbrouwers@capgemini.com

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren