Artikel

Cloud in de praktijk: puur of hybride?

Weinig ontwikkelingen in de IT zijn met zo’n snelheid en breedte gemeengoed geworden als de Cloud. Spraken we vier jaar geleden nog over wat cloud computing nu precies is, nu is het de norm geworden voor zowel de “harde” IT als de toepassingenkant, de software. Al moeten we niet denken dat zowat alles inmiddels “ver-cloud” is, want volgens Gartner wordt wereldwijd nog steeds minder dan 10 procent aan IT-uitgaven besteed aan Cloud-diensten.

Maar het is de grootste groeier en het aandeel zal de komende jaren met percentages blijven groeien die gezien de economische recessie formidabel genoemd mogen worden. In 2016 zal meer dan 50% van nieuwe IT-investeringen bestaan uit Cloud-investeringen, zie Gartner Says Cloud Computing Will Become the Bulk of New IT Spend by 2016.

In dit zelfde artikel wordt benadrukt dat “de Cloud” niet moet worden beschouwd als een monolithisch ding, maar dat het een samenspel is van componenten, diensten en processen die samen zorgen voor een flexibilisering van de business. Het zal ook altijd een gefaseerde aanpak zijn, waarbij business en IT samen zoeken naar steeds verdere optimalisatie en bestaande, meer traditionele IT wordt vervangen door op Cloud gebaseerde oplossingen.

Puur Cloud

Bedrijven worstelen nu vaak met de vraag of men nu moet kiezen voor public cloud of private cloud. De karakteristieken van de public cloud benaderen het meest de pure cloud gedachte: elastisch tot in het oneindige, zo veel mogelijk gedeelde resources waardoor zeer lage kostprijs. Dat is de aantrekkelijke kant van public cloud en is ook de reden van de populariteit van Amazon, Google en Microsoft. Maar Snowden heeft velen de ogen geopend dat er ook een andere kant aan zit: wie kan er allemaal wat met mijn data? Is dat nog wel te beschermen? De aandacht verschuift hierdoor van public cloud naar hybrid cloud: een juiste combinatie van public en private cloud. We zullen hier verderop op ingaan.

Een andere vraag die bedrijven zich in toenemende mate stellen is: kunnen we nu ook alles uit de cloud halen? Kunnen we alle IT in de cloud brengen en ben ik dan volledig ontzorgd? De huidige stand van zaken is dat men een heel eind kan komen, hoe algemener de functionaliteit die je zoekt, hoe groter de kans dat je een clouddienst vindt. Maar ook hier zit weer een andere kant aan: wie integreert al die diensten, waar moet die integratie plaatsvinden? Kan ik dat ook uitbesteden?

 • Focus op functionaliteit
  Cloud Services worden aangeboden als onderdeel van de dienstverlening rond software. Zowel generieke als standaard applicaties en maatwerk applicaties.
 • Evolutionair
  Cloud Services worden aangeboden op basis van een evoluerende omgeving. Huidige investeringen van de klant worden na afschrijven omgezet naar Cloud Services.
 • Financiële flexibiliteit
  Middelen worden ter beschikking gesteld op abonnementsbasis. Kosten worden volledig variabel en assets komen niet meer in de boeken voor.
 • Integreerbaar
  Cloud Services worden voor de klant op een efficiënte en veilige manier geïntegreerd met een bestaande infrastructuur en applicaties.
 • Modulair
  De klant wordt een breed portfolio van producten en diensten gerelateerd aan Cloud Services geboden, waardoor een optimale invulling kan worden geselecteerd in aansluiting op de behoefte.

Het ideaal van de pure cloud, vanuit welk perspectief dan ook, is nog jaren van ons vandaan. Om het proces van ver-clouden goed uit te voeren is een partner nodig die het speelveld overziet, diensten naar waarde kan schatten en ook zelf diensten kan bieden. Maar nog belangrijker om ook de integratie van al deze diensten op zicht te nemen, deze gefaseerd in te voeren en ook de traditionele omgeving zolang als nodig daarin op te nemen en te ondersteunen.

We noemen dat bij Centric Adaptive. In een juist tempo, met de goede argumenten bestaande en nieuwe elementen, wel of niet in de cloud, combineren tot ontzorgende oplossingen. Het sluit ook aan bij de vraag naar hybrid cloud. Bedrijven willen niet alles in de cloud brengen om diverse redenen, waarbij we het privacy vraagstuk al aan de orde hebben gebracht.

Privacy

In 2012 is door het Instituut voor Informatierecht, een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam een rapport uitgekomen met de titel Cloud diensten in hoger onderwijs en onderzoek en de USA Patriot Act. Centric beschouwt dit als één van de evenwichtigste rapporten die over het onderwerp Privacy in relatie tot de cloud zijn verschenen. Het is uitgekomen vóór Snowden’s openbaarmakingen in juni 2013 en gaf in feite al aan dat data van niet-Amerikanen in de cloud in bepaalde gevallen zonder te weten ingezien kan worden.

De trend om hierop te reageren is zoals gezegd “hybrid cloud”. Van veel data vinden we weliswaar dat niemand daar zomaar bij mag komen, maar niet alles is wettelijk beschermd door bijvoorbeeld het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Andere gegevens, bijvoorbeeld over klanten en medewerkers willen we graag in eigen handen houden. Cloud diensten kunnen in toenemende mate data combineren: data in de cloud, data bij het bedrijf zelf en data dat bij een outsourcingspartner is ondergebracht.

Centric’s Adaptive Cloud Services zijn ontworpen om hybride toe te passen. Eén van de 5 Adaptive-eigenschappen is namelijk: Integreerbaar, cloud services worden voor de klant op een efficiënte en veilige manier geïntegre erd met een bestaande infrastructuur en applicaties.

Bedrijfseconomisch

De bedrijfseconomische kant van hybrid cloud is ook aantrekkelijk. De Adaptive-eigenschap Evolutionair geeft de mogelijkheid om in een verantwoord tempo over te gaan op cloud diensten en voor bepaalde applicaties kan zelfs gelden dat die voorlopig niet in de cloud worden geplaatst. Daarmee worden versnelde afschrijvingen voorkomen. De Adaptive Cloud diensten geven overigens de mogelijkheid om alle beheer uit te besteden en toch de zekerheid te hebben van een private omgeving, een Private Cloud.

Hybrid cloud vereist ook weer een partner die de twee werelden op een veilige en betrouwbare manier aan elkaar koppelt. Zorgt voor een transparante toegang voor de eindgebruikers en koppelvlakken op de data zodat de gehele informatiehuishouding één geheel blijft. Centric adviseert dan ook om de integratie bij de cloud integrator neer te leggen en dit niet zelf te doen. Door de schaalgrootte van de dienstverlener kan worden gebruik gemaakt van zowel de lagere kosten die hierdoor ontstaan (veel gedeelde resources) als het altijd up-to-date kennisniveau. Zoals gezegd de cloud wereld verandert in snel tempo.

Tot slot

Bedrijven zien steeds beter waar meerwaarde ligt in cloud diensten. Er is inmiddels besef dat de IT in de cloud brengen een proces is. De keuzevrijheid en flexibiliteit van cloud diensten wordt steeds groter, waardoor het kiezen wat en wanneer in de cloud kan een echte business vraag aan het worden is. Privacy-vraagstukken kunnen worden beantwoord door de juiste keuze voor public of private cloud.

Wat zal de volgende stap zijn, ofwel de wereld na Cloud? Enerzijds een wereld waar niet meer over cloud gesproken zal worden, het is dan een gegeven, anderzijds een wereld waar cloud diensten op elk tijdstip en elke locatie kunnen worden gebruikt. Bedrijfsprocessen buiten de muren van de organisaties. Maar ook de wereld van ‘het Internet-der-Dingen’, waarin allerlei objecten om ons heen onderdeel gaan worden van ons gevirtualiseerde bestaan. Dat zal nog eens een Cloud opleveren! Of noemen we dat Big Data, of liever Mobilty? Gartner heeft er al een naam voor: the Nexus of Forces…

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren