Artikel

CORV is klaar. Maar bent u klaar voor CORV?

Over een paar maanden is het zover; dan moeten alle gemeenten voor de elektronische afhandeling van het berichtenverkeer met justitiële organisaties aangesloten zijn op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV). Deze verplichting maakt deel uit van de Jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking treedt. Renate van Drunen van het ministerie van Veiligheid en Justitie is projectleider Keteninformatie bij het Programma Stelselherziening Jeugd: “Het is goed om te zien dat CORV nu bij veel gemeenten hoog op de agenda staat.”

Renate van Drunen is verantwoordelijk voor de keteninformatie op het koppelvlak tussen justitiële partijen en partijen uit het gemeentelijke domein.

Met de decentralisatie van de jeugdzorg krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp én voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Als gevolg van deze stelselherziening moeten gemeenten intensief communiceren met alle betrokken partijen in de justitiële jeugdketen. Renate van Drunen, verantwoordelijk voor de keteninformatie op het koppelvlak tussen justitiële partijen en partijen uit het gemeentelijke domein: “Gemeenten vervullen straks een belangrijke rol in het bevorderen van integraliteit voor de hulpverlening aan jeugdigen en het aansporen van de eigen kracht binnen het gezin, de omgeving et cetera. Hierdoor krijgen zij nieuwe informatiebehoeften. Elke gemeente moet bijvoorbeeld in staat zijn een verzoek tot onderzoek (VTO) in te dienen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Omgekeerd moeten gemeenten berichten van de Raad voor de Kinderbescherming – en de andere betrokken partijen – kunnen ontvangen. Al dat soort processen zorgt jaarlijks in totaal voor circa 500.000 berichten die straks via CORV worden uitgewisseld.” CORV organiseert het berichtenverkeer tussen partijen in de justitiële jeugdketen en het gemeentelijke domein. Denk hierbij aan de gemeenten zelf, Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, de Raad voor de Kinderbescherming, de politie, het Openbaar Ministerie en de gecertificeerde instellingen voor jeugdreclassering en jeugdbescherming. “Je kunt CORV het beste vergelijken met een soort postrouteercentrum waarbinnen de digitale berichten, analoog aan aangetekende post, uniform, beveiligd, gestandaardiseerd én snel worden uitgewisseld tussen alle aangesloten partijen.”

Geen app of mailbox

CORV garandeert dat de berichten voor jeugdigen altijd bij de juiste organisatie terechtkomen. Van Drunen: “Zo worden misstanden voorkomen. En dat is essentieel, want het gaat in alle gevallen om kwetsbare kinderen. CORV is dan ook niet te vergelijken met een app of mailbox. Het gaat bij CORV echt alleen om formele berichten en opdrachten. De ontvangende instantie kan de opdracht accepteren of weigeren, maar voor berichten als ‘wat is de stand van zaken?’ of ‘schiet eens op!’ is CORV dus niet bedoeld. Bovendien slaat CORV geen data op. Hoewel CORV de berichten wel even ‘vasthoudt’ voor een eventuele retry, geldt: afgeleverd is weg. En dat is een veilige manier van werken.” CORV gaat voldoen aan de beveiligingseisen zoals de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en alle partijen die aansluiten, moeten voldoen aan de normen die voor hen gelden. “Voor gemeenten betekent dit dat ze de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) moeten volgen. Daarnaast worden in een ministeriële regeling nog aanvullende aansluit- en gebruiksvoorwaarden voor CORV opgenomen”, aldus Van Drunen.

Enthousiasme over CORV groot

De aansluiting op CORV is voor gemeenten één van de vele acties die voortvloeien uit de drie decentralisaties in het sociale domein. Van Drunen merkt dat de gemeenten die zij spreekt vrijwel altijd enthousiast zijn over CORV en dat ze het belang van de elektronische berichtenuitwisseling inzien. “Gemeenten hebben scherp in beeld dat het hier een kwetsbare groep jongeren betreft en dat de berichtenuitwisseling goed en efficiënt moet verlopen. Zeker nu alle betrokkenen in het nieuwe stelsel met een meer pluriform landschap te maken krijgen met nieuwe aanbieders voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd- en wijkteams en regionale en subregionale samenwerkingsverbanden. Bovendien gaan gemeenten taken mandateren. De kans dat berichten op de verkeerde plek terechtkomen, neemt hierdoor toe. Met CORV beperken we het risico op dat soort fouten tot een minimum.”

Procesinrichting op orde

Van Drunen benadrukt dat het stukje techniek dat met CORV op gemeenten afkomt, vraagt om nadere procesinrichting door gemeenten. Hierbij moeten gemeenten zich baseren op vragen als wie gaat welke taken uitvoeren en welke informatie is hiervoor nodig? “Gemeenten moeten nieuwe processen inrichten vanwege de decentralisatie. Een aantal taken op het gebied van jeugdzorg voeren ze al uit, waaronder de leerplicht. Maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdbescherming en -reclassering is nieuw voor gemeenten. CORV is qua techniek dus misschien niet zo heel spannend, maar het betekent wel dat gemeenten goed moeten nadenken over de procesinrichting. Op het moment dat die procesinrichting helder is, kun je kijken naar hoe je de processen met ICT ondersteunt.”

Digikoppeling

Om op CORV aan te sluiten, is een koppeling op basis van de landelijke standaard Digikoppeling Melding (eBMS) vereist. Deze koppeling moeten gemeenten al hebben voor de aansluiting op Landelijke Voorzieningen als de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en het Omgevingsloket Online (OLO). “We hebben de aansluiting op CORV voor instanties zo kostenefficiënt mogelijk gemaakt. Door bestaande middelen en standaarden te hergebruiken, hoeven gemeenten niet opnieuw te investeren. Maar helaas blijkt in de praktijk dat nog niet alle gemeenten over deze koppeling beschikken. Dus daar moet nog hard aan worden gewerkt.”

Verschillende gemeenten, verschillende wensen

“IT-leveranciers kunnen gemeenten helpen door goed in te spelen op de verschillende wensen ten aanzien van de aansluiting op CORV”, vertelt Van Drunen. “Als je het hebt over jeugdbescherming en -reclassering, heb je te maken met grote verschillen tussen gemeenten. Een stad als Amsterdam krijgt misschien een paar honderd maatregelen per jaar te verwerken, terwijl de opdrachten voor een kleinere gemeente soms op één hand te tellen zijn. Waar je voor grotere gemeenten dus zogenaamde systeem-to-systeemkoppelingen in combinatie met mooie pakketten voor de jeugdkolom in breed perspectief kunt aanbieden, moet je voor een kleinere gemeente misschien toe naar meer maatwerk of een laagdrempeligere oplossing. Een kleinere gemeente zou de afweging kunnen maken: richten we ons puur op de transitie, zodat we op 1 januari voldoen aan de eisen, of kiezen we voor een pragmatische oplossing, waarbij we in de toekomt in het kader van de transformatie alsnog naar een breder pakket kunnen doorgroeien?”

Oranje boven?

Bart Geerdink, projectleider CORV bij KING – één van de partijen die gemeenten ondersteunt bij de aansluiting – vergelijkt CORV in zijn column ‘Decentralisatie: puzzel die moet worden opgelost’ op Gemeente.nu met een Rubiks-kubus. Een vergelijking waar Van Drunen zich in kan vinden. “Zeker gezien de variëteit van taken en keuzes waar gemeenten mee te maken krijgen. Het is zaak dat gemeenten een mix & match maken die voor hen het beste werkt. Dit betekent dat waar de ene gemeente een oranje vlak boven krijgt, om de metafoor van de Rubiks kubus nog even te gebruiken, het best kan zijn dat een andere gemeente uitkomt op een blauw of groen vlak. En het een is natuurlijk niet beter dan het ander; het is in alle gevallen uniek én geschikt voor de lokale of regionale situatie.”

Ga naar voor meer informatie over CORV en de stelselwijziging Jeugd naar www.voordejeugd.nl.

Hellendoorn pilotgemeente voor CORV

Als pilotgemeente wordt Hellendoorn als een van de eerste Centric-klanten op CORV aangesloten. Centric implementeert de Digikoppeling die nodig is om via CORV berichten uit te wisselen én verzorgt voor Hellendoorn de integratie met GWS4all, het informatiesysteem voor sociale diensten.

Erik Pigge, projectmanager informatievoorziening bij de Overijsselse gemeente: “Op dit moment stelt Centric een plan van aanpak op. Zodra dat plan is opgeleverd en de technische specificaties van de CORV-berichten duidelijk zijn, kan Centric beginnen met het bouwen van de Digikoppeling en het aanpassen van GWS4all. De Digikoppeling wordt op ons verzoek als SaaS-oplossing geleverd, vanwege de gunstige beheer- en kostenaspecten. Mijn inschatting is dat we in oktober of uiterlijk november zijn aangesloten. Hiermee voldoen we niet alleen aan de nieuwe Jeugdwet, maar komen we ook tegemoet aan onze eigen wensen voor wat betreft de berichtenuitwisseling in de justitiële jeugdketen. Zo garandeert CORV dat alle berichten en opdrachten ongeacht de situatie juist worden afgeleverd. En dat is gezien de gevoeligheid van veel zaken van grote meerwaarde.”

Centric helpt u bij het aansluiten op CORV

Vanaf 1 januari valt alle jeugdzorg onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Centric kan u bij deze transitie begeleiden. CORV wordt volledig ondersteund door ons pakket Suite4Jeugdzorg. Ook implementeren wij de Digikoppeling die vereist is voor de elektronische berichtenuitwisseling. Hebt u al helder welke taken u als gemeente zelf gaat uitvoeren en welke u gaat mandateren? Centric denkt graag mee over uw procesinrichting. Met onze branchekennis en oplossingen voor zowel de lokale overheid als de jeugdzorg zijn wij dé partij om de ketensamenwerking tot stand te brengen. Wilt u meer weten of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via info.pss@centric.eu of bel (0182) 34 57 01.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren