Artikel

Participeren met co-creatie

Het huidige maatschappelijke klimaat, waarin het vertrouwen in overheid en democratie daalt, vraagt om nieuwe verbindingen. Met technologie maakt Centric nieuwe vormen van co-creatie mogelijk.

Centric geeft haar visie op de toekomst van de decentrale overheid weer in Melodies 3.0. Deze visie is opgebouwd uit een architectuur, een roadmap om beleidsdoelstellingen te bereiken en een budgetteringsmodel. In de roadmap van Melodies 3.0 zijn twee groepen thema’s in beeld gebracht: ‘Verbinden’ en ‘Participeren’. Verderop in de tijd staat ‘Participeren’. Hiermee bedoelen wij verschillende ontwikkelingen, bijvoorbeeld co-creatie, die invloed hebben op de relatie en samenwerking tussen de overheid en de samenleving.
Om een goede invulling te geven aan deze thema’s dienen nieuwe verbindingen gelegd te worden. De ICT-gerelateerde ontwikkelingen die hiervoor nodig zijn, vallen onder het thema ‘Verbinden’. Of het nu gaat om de verhouding tussen organisatie en medewerkers, tussen overheden onderling of tussen de overheid en de samenleving, de nieuwe verbindingen betreffen de complete keten.

Relatie overheid en samenleving

Nederland behoort internationaal tot de landen waar de inwoners een hoog vertrouwen hebben in de democratie. In sommige vergelijkingen staan we zelfs aan de top van de landen waar inwoners het meeste vertrouwen hebben in hun overheid. Je zou hieruit kunnen concluderen dat het in Nederland goed is gesteld met de relatie tussen de overheid en de samenleving. Maar uit recente publicaties blijkt dat dit niet zonder meer het geval is. Onze inwoners hebben steeds minder vertrouwen in organisaties en mensen die de overheid vormgeven, zoals politieke partijen, overheidsorganisaties, politici en ambtenaren. Dit vertrouwen daalt doordat burgers steeds beter geïnformeerd zijn en daarmee in staat zijn hun eigen mening te laten horen. Zij eisen het recht op actief invloed te hebben op hun deel van de samenleving.

Samenwerking

Dit alles veroorzaakt de steeds grotere afstand tussen inwoners, ondernemers en overheid met als effect een dalend vertrouwen in de democratie. Bovendien is de verwachting dat personeel binnen de overheid uitstroomt door effecten van vergrijzing, vergroening en het huidige economische klimaat. Ook vanuit deze invalshoek reden genoeg om als overheid gebruik te maken van de kennis en kunde van inwoners en ondernemers. Er moet actief gezocht worden naar andere wegen om de samenleving en de overheid met elkaar te verbinden en de samenwerking tussen beide succesvol vorm te geven. Wij geloven dat dit belangrijk is om het vertrouwen terug te winnen, de synergie tussen overheid en samenleving te vergroten en bovendien de verwachte uitstroom binnen de overheid op te vangen. Daarnaast levert samenwerking betrokkenheid en draagvlak op.

Co-creatie

Het actief inzetten van co-creatie en co-operatie als werkwijze lijkt een van de belangrijkste wegen om dit voor elkaar te krijgen. Niets nieuws onder de zon, want ook een bedrijf als Centric ontwikkelt al vele jaren software in nauwe samenwerking met klantengroepen die zich in de betreffende materie gespecialiseerd hebben. Het zijn vooral de technologie en het tijdsgewricht die het inzetten van co-creatie veel effectiever maken. Centric biedt, en investeert in, oplossingen om hier actief een bijdrage voor te leveren.

Digitale tafels

Een goed voorbeeld van co-creatie is de totstandkoming van de digitale tafels bij het Erfgoed Rijssen-Holten. In 2008 is het idee ontstaan om de geschiedenis van de kernen Rijssen en Holten voor de volgende generaties te bewaren op een manier dat deze voor iedereen digitaal toegankelijk is. Via maatschappelijke stages zijn scholieren op stap gegaan. Ze hebben bij bewoners van woonzorgcentrum de Diessenplas de nodige informatie over foto’s uit een ver verleden gekregen. Deze bewoners konden vaak achtergrondverhalen bij de foto’s vertellen. De vele vrijwilligers van beide oudheidkamers zijn de afgelopen jaren druk maar enthousiast aan de slag gegaan om zo veel mogelijk feiten achter de oude foto’s te weten te komen. Zonder hun hulp zou een zo omvangrijk project niet mogelijk zijn geweest. Door leerlingen, stagiaires, ouderen en medewerkers van de oudheidkamers te betrekken is het project meer gaan leven.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren