Blog

Chinese ambities met BoT

Als het gaat om blockchaintechnologie loopt China mijlenver voorop, gevolgd door de VS. Waar staat Europa?

In april van dit jaar heeft de Chinese overheid plannen goedgekeurd voor nieuwe investeringen in de Chinese infrastructuur1. De plannen worden uitgevoerd door de National Development and Reform Commission (NDRC), die onlangs duidelijk heeft gemaakt wat in hoofdlijnen als infrastructuur wordt gezien.

Volgens de NDRC is de ontwikkeling van de nieuwe infrastructuur gericht op drie onderdelen: “information infrastructure, integration infrastructure and innovation infrastructure”. Duidelijk is dat binnen het eerste onderdeel blockchaintechnologie een belangrijke rol speelt. Het Chinese ministerie van Industrie en Informatie Technologie (MIIT) heeft bijvoorbeeld in april een National blockchain and Distributed Ledger Technology Standardisation Technical comité in het leven geroepen2.

Zoals in 2018 is geconstateerd3 wordt ook binnen de International Telecommunication Union door China hard gewerkt aan wereldwijde afspraken voor een Blockchain of Things, een combinatie van blockchaintechnologie en Internet of Things. Binnen dit internationale proces van standaardisatie, gericht op het functioneren van een op blockchain gebaseerd Internet of Things en Smart Cities, zijn nu de eerste rapporten gepubliceerd. De Chinese megastad Chongqing4 (met zo’n 31 miljoen inwoners) heeft alvast het voortouw genomen en zijn eigen innovatiecompetitie opgezet rondom blokchaintechnologie. De vraag is of wij in Europa en in Nederland in het licht van de actuele Chinese ontwikkelingen de technologie van blockchain in combinatie met andere technologische ontwikkelingen wel begrijpen of dat wij de hegemonie over deze nieuwe technologische combinaties bij voorbaat overlaten aan China en de Verenigde Staten.

ITU

De rapporten van de International Telecommunication Union (ITU) richten zich zoals verwacht voornamelijk op de combinatie Internet of Things en Smart Cities, gecombineerd met blockchaintechnologie tot een nieuwe op technologie gebaseerde combinatie van het nieuwe blockchain of things. De gepubliceerde rapporten zijn onder andere geschreven door een werkgroep van de ITU, samengesteld uit vertegenwoordigers van Renmin University of China, Huawei, Telecom Sud Paris, Smart Dubai, UN-Habitat, en het Kyoto Institute of Technology.

De rapporten kenmerken zich door technische specificaties en definities van de in dit kader te gebruiken termen. Een van de kenmerkende begrippen is het begrip ‘ecosysteem’. De werkgroep definieert dit als een samenstel van organisaties die gezamenlijk een gedistribueerd systeem vormen met zowel technische als niet technische eigenschappen. Smart cities en communities worden gedefinieerd als een effectieve integratie van fysieke, digitale en menselijke systemen aanwezig in een gebouwde omgeving om zo burgers een duurzame, welvarende en inclusieve toekomst te bieden. Het internet of things wordt gedefinieerd als een wereldwijde infrastructuur, ook wel de informatiesamenleving genoemd.

Deze wereldwijde infrastructuur maakt de ontwikkeling van vooruitstrevende diensten mogelijk door het onderling in netwerken verbinden (fysiek en digitaal) van ‘objecten’ of ‘things’, gebaseerd op bestaande en nog evoluerende informatie en communicatietechnologieën. Blockchain technology wordt door de ITU werkgroep gedefinieerd als een “peer-to-peer distributed ledger based on a group of technologies for a new generation of transactional applications which may maintain a continuously growing list of cryptographically secured data records hardened against tempering and revision”.

Blockchains of Things kunnen naar het oordeel van de werkgroep worden ingedeeld in drie categorieën met als eerste categorie de publieke blockchain (voor iedereen zonder beperkingen overal toegankelijk). De tweede en nieuwe categorie is de consortium-blockchain, die lijkt te zijn gebaseerd op het begrip ecosysteem. De werkgroep definieert de consortium blockchain als: “usually deployed and maintained by a consortium. The distinction of a consortium blockchain is primarily on the method of making consensus. The consortium decides which participants in the blockchain will have the authority to deploy smart contracts and make transactions, and decides how to open the blockchain data to the participants”5. Belangrijk element in deze definitie is het begrip ‘consensus’. De werkgroep verstaat hieronder: “Agreements to confirm the correctness of the blockchain transaction”. De derde en laatste categorie van blockchain die de werkgroep benoemt, is de private blockchain. Een private blockchain wordt ontwikkeld en beheerd door private partijen en kan worden gezien als een spiegelbeeld van de publieke blockchain. Er is dan ook geen toegang tot deze blockchain zonder toestemming van de betrokken private partijen6.

Volgens de leden van de werkgroep heeft blockchaintechnologie een grote potentie voor het creëren van een nieuwe ecosysteem die bestaat uit een geheel van mensen, ‘things’ en decentrale (software) apps7 wat als geheel nieuwe mogelijkheden creëert in een grote hoeveelheid maatschappelijke sectoren zoals de financiële sector, gezondheidszorg, overheid, industrie, retail, supply chain and logistics, enzovoorts.

China als koploper

De Chinese leider Xi Jinping is een groot voorstander van de ontwikkeling en het gebruik van blockchaintechnologie. Deze nieuwe technologie kan China volgens hem helpen in economische ontwikkelingen en zijn land wereldwijd positioneren als een op technologie gebaseerde samenleving. Hoewel hij merkbaar niet is geïnteresseerd in publieke blockchain-netwerken zoals de bitcoin, vindt er onder verantwoordelijkheid van de Chinese centrale bank onder andere onderzoek plaats naar de mogelijkheid van een eigen Chinees digitaal betaalmiddel, gebaseerd op blockchaintechnologie.

Voor China is blockchaintechnologie vooral een middel om data en informatie veilig en betrouwbaar uit te wisselen en te delen tussen mensen onderling en tussen mensen en ‘things’ in een zich snel ontwikkelende wereldwijde digitale samenleving. Eind vorig jaar zijn in China initiatieven ondernomen om te komen tot de ontwikkeling en implementatie van een zogenaamd Blockchain-based Service Network (BSN)8|9. Dit netwerk moet dienen als voorbode voor een wereldwijde infrastructuur, gebaseerd op ‘consortium blockchain technology and consensus trust mechanisms’.

China kiest voor deze consortiumaanpak, omdat zoals een whitepaper van de BSN stelt: “Under a permissioned blockchain framework, if the application owner is an alliance composed of multiple organizations, then all members of the alliance will commonly formulate all internal mechanisms of the application. This type of permissioned blockchain structure is known as a consortium blockchain. If only one organization controls all application rights, privileges, and regulations, then it is known as a private blockchain”. Het blockchain based service-network wordt in essentie gevormd door onderling verbonden nodes, onder verantwoordelijkheid van stedelijke overheden. Per stedelijk gebied kunnen een of meerdere stedelijke nodes worden ontwikkeld die ieder op zich bestaan uit enerzijds fysieke servers of cloud services, al of niet afkomstig van private partijen, die gezamenlijk een blockchain operating environment vormen en anderzijds een consensus order cluster service.

De in China ontwikkelde stedelijke nodes worden via het Internet verbonden tot eerst een Nationale informatie-infrastructuur en daarna, zoals de whitepaper stelt, tot een nieuwe globale informatie-infrastructuur. Het Chinese Blockchain-based Service Network heeft de mogelijkheid in zich, zo stelt de whitepaper, zich te ontwikkelen tot: “a second generation of smart and dedicated internet using consensus mechanisms between organizations”. De Chinese megastad Chongqing heeft in deze ontwikkeling alvast het voortouw genomen en zijn eigen innovatiecompetitie opgezet rondom blockchaintechnologie met daarin 110 bedrijven waaronder Huawei, Tencent, China Mobile, China Unicom, China Telecom en IBM. De mogelijkheden van de nieuwe informatie-infrastructuur stellen Chinese softwareontwikkelaars in staat om zogenaamde Decentralized (software) apps te ontwikkelen die kunnen functioneren in diverse frameworks en kunnen zorgen voor onderlinge verbondenheid en communicatie tussen de verschillende ‘DApps’.

Door de BSN zijn ondertussen nog 40 steden aangesloten verspreid over heel China. De verwachting is dat dit aantal na de officiële lancering snel zal stijgen naar 100 stedelijke nodes in het BSN. De schrijvers van de whitepaper stellen dat snel hierna mogelijk andere Aziatische en Europese nodes zullen aansluiten op het BSN. Het BSN kan daarmee langzaam maar zeker uitgroeien tot een wereldwijd netwerk van stedelijk georiënteerde nodes. Wannneer een globale ontwikkeling plaatsvindt, stelt de whitepaper, dan ontwikkelt zich: “the only global infrastructure network autonomously innovated by Chinese entities and for which network access is Chinese-controlled”.

Waar blijft Europa?

China is momenteel de wereldwijde leider op het vlak van verkregen patenten toegekend aan de overheid en private bedrijven voor onderdelen van een Blockchain of Things. China wordt in dit kader nog slechts gevolgd door de Verenigde Staten, maar is een reus op het vlak van blockchaintechnologie in vergelijking met de Europese Unie. Het succes van China begint bij de combinatie van een lange termijn visie (voor decennia), gebaseerd op technologie in het algemeen, gecombineerd met centraal gestuurde ontwikkelingen zoals blockchaintechnologie. China is ontegenzeggelijk succesvol in het wereldwijd implementeren van op technologische ontwikkelingen georiënteerde infrastructuren zoals het Belt and Road-initiatief of Artificial Intelligence. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat het Blockchain-based Service Network als informatie-infrastructuur in delen van de wereld op termijn succesvol wordt.

De snelle Chinese ontwikkelingen zouden ons als Nederlanders en Europeanen serieus aan het denken moeten zetten. Willen wij op termijn onderdeel worden van een Chinees blockchain-informatienetwerk, gecontroleerd in Beijing? Als wij als Europa zelfstandig willen blijven en zelf onze eigen digitale toekomst willen blijven bepalen, dan moeten wij een eigen alternatief ontwikkelen voor het Chinese blockchain of things. Een dergelijke Europese infrastructuur moet dan de mogelijkheid bieden voor communicatie met de Chinese en Amerikaanse equivalenten.

De ontwikkeling van zo’n Europees initiatief kan echter niet zonder centrale coördinatie en een langetermijnvisie op het ontwikkelen van kennis voor het ontwikkelen en toepassen van algoritmes en software die een blockchain maken tot wat het in de kern is: een betrouwbare en veilige mogelijkheid voor ‘things’ om te communiceren, te interacteren en autonoom op basis van consensus besluiten te kunnen nemen.

1 China includes blockchain technology under definition of “New Infrastructure” as part of 2020 Investements Ambitions (2020) China Banking News – http://www.chinabankingnews.com/2020/04/21/china-includes-blockchain-technology-under-definition-of-infrastructure-as-part-of-investment-plans/

2 China assembles technical committee for national blockchain and distributed ledger standards (2020) China Banking News – http://www.chinabankingnews.com/2020/04/14/china-assembles-technical-committee-for-national-blockchain-and-distributed-ledger-standards/

3 Lier van B. (2018) Blockchain of Things May, 2018

4 Chonqing establishes new blockchain innovation league with IBM, Huawei, Tencent (2020) China Banking News – http://www.chinabankingnews.com/2020/04/13/chongqing-establishes-new-blockchain-innovation- league-with-ibm-huawei-and-tencent/ league-with-ibm-huawei-and-tencent/

5 ITU-T Focus Group on Data Processing and Management to support IoT and Smart Cities & Communities (2019) Technical Specification D1.1 Use case analysis and requirements for Data Processing and Management to support IoT and Smart Cities and Communities

6 ITU-T Focus Group on Data Processing and Management to support IoT and Smart Cities & Communities (2019) Technical Report D3.5 Overview of blockchain for supporting IoT and SC&C in DPM aspects

7 Framework of blockchain of things as decentralized service platform (2020) 1.0 ITU-T Y.4464 2020-01-13 20 11.1002/1000/14167

8 Blockchain-based Service Network Introductory whitepaper (2019) BSN Development Association, September 2019

9 Blockchain-based Service Network Technical whitepaper (2019) BSN Development Association, April 2020

  • Hans IJsselstein | 5 augustus 2020, 00:38

    Blockchain is zonder twijfel een veel belovende technologie, maar de ontwikkeling lijkt te haperen. Ook in China is er een terugval. De investeringen in 2019 in Blockchain ontwikkelingen zijn met met 40% gedaald (opgave Newsbit Jan 2020). Een reden kan zijn dat er door de handelsoorlog met de VS andere prioriteiten worden gesteld. Het kan ook zijn dat de performance erg tegenvalt door de grote vereiste reken- en opslag capaciteit, die nodig zijn voor de blockchain transacties.
    Iets anders is dat oorspronkelijk gedacht werd dat degene die het eerste wereldleider werd met de operationalisering van IoT, degene zou zijn die de standaarden neerzette, en dat de anderen zouden moeten volgen. Maar de vraag is of door de handelsoorlog ontstane huidige 2-deling er niet 2 standaarden naast elkaar zullen ontstaan.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren