Praktijk

Het belang van WOZ-detailgegevens

Eind 2021 beëindigt DataLand, het centrale kennis- en gegevensknooppunt voor objectinformatie, de werkzaamheden. Het Kadaster zal dan de landelijke set met WOZ-detailgegevens onder zijn hoede nemen. Medio augustus ontvingen alle gemeenten in Nederland (als bronhouders en ‘leveranciers’ van deze gegevens) bericht hoe ze nu al een vervangend contract met het Kadaster kunnen afsluiten. Tijd om in te zoomen op het belang van deze WOZ-detailgegevens. Want, waar doen we het allemaal voor?

Beeld: Kadaster

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening binnen het fysieke domein. Zij beschikken over de vastgoedgegevens van woningen en bedrijfspanden in hun gebied. Die houden ze actueel en gebruiken ze voor hun eigen dienstverlening. Bovendien worden ze landelijk beschikbaar gesteld via de LV WOZ (Landelijke Voorziening WOZ). Dit betreft echter alleen de standaardgegevens, zoals WOZ-waarde, de kadastrale aanduiding en de adresgegevens van een object. Specifieke gegevens van een object (zoals de onderdelen kantoor, opslag, woonruimte, enzovoorts) met bij behorende gegevens (bouwjaar, grootte) vallen hier buiten. Toch zijn deze erg belangrijk voor organisaties die bijvoorbeeld toezicht houden of zorgen voor de veiligheid in een regio. Zo kan er op een industrieterrein ook een woning staan en zijn bedrijfsruimten voor een deel soms kantoor. Dat soort dingen haal je niet uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) of de LV-WOZ.

Skitz Fijan, senior taxateur bij de gemeente Den Haag: “Deze WOZ-detailgegevens zijn absoluut onmisbaar. Denk alleen al aan de ontwikkeling van rampenplannen. Daarvoor wordt geput uit deze gegevens zodat op basis van deze gegevens een plan ontwikkeld kan worden. Organisaties die niet meewerken aan de levering van deze data vormen dan een witte vlek op de kaart. Bij een daadwerkelijke ramp moet daar rekenschap over worden afgelegd. Het is feitelijk net als bij een brandverzekering: je kunt je niet achteraf verzekeren voor brand, je moet erop anticiperen.’

Onmisbaar

Pieter van Teeffelen, directeur DataLand, beaamt: “Inderdaad maken veiligheidsregio’s en provincies veel gebruik van deze landelijke dataset voor hun planvorming. Maar ook grote banken, accountantskantoren en bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland. Zij ontvangen hoogwaardige databestanden die ze gebruiken voor hun voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle en voor de ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. En dan zijn er nog de klanten die een abonnement hebben op onze Vastgoedscanner. Makelaars en notarissen bijvoorbeeld. Al deze partijen kunnen niet zonder deze data.”

Skitz: ‘Daarom is dit ook zo’n cruciale fase. Het is heel goed dat het Kadaster deze centrale dataset overneemt zodat de continuïteit gewaarborgd wordt. Maar ook als gemeenten hebben we een verantwoordelijkheid om onze data te blijven delen. De centrale dataset van WOZ-detailgegevens functioneert uitsluitend als die volledig is. Anders gezegd: je moet als gemeente zorgen dat jij als gemeente niet ‘de witte vlek op de kaart bent’ bij een calamiteit. Het is bovendien een kleine moeite om die data via een simpele handeling centraal aan te leveren.’

Veranderingen

De wijze van het samenstellen en het aanleveren van de bestanden blijft hetzelfde als voorheen, alleen het afleverpunt om de bestanden naar toe te versturen zal veranderen. Het Kadaster zal ook, net als DataLand voorheen deed, een kwaliteitsrapportage gaan verzorgen als tegenprestatie voor het aanleveren van de gegevens. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu al kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken). Met het in ontwikkeling zijnde kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens, krijgen gemeenten straks direct en continu informatie over de aangeleverde informatie. Gemeenten kunnen zich voorbereiden op de overgang door het ondertekenen van de reeds ontvangen overeenkomst van DataLand en het Kadaster. Daarna hoeven gemeenten verder niets extra’s meer te doen, ze ontvangen bericht zodra DataLand en het Kadaster klaar zijn om de gegevensuitwisseling van een gemeente over te zetten.

Meer informatie

Links

Beëindiging DataLand

DataLand heeft sinds 2001 een belangrijke rol gespeeld als gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt op het gebied van objectinformatie. In 2019 heeft het bestuur van DataLand besloten dat ze haar activiteiten per 1 januari 2022 volledig zal beëindigen. De taken voor het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) en de DataLand-opleidingen worden ingebed in de structuren van de VNG, waarbij het secretariaat van het GGB intussen sinds 1 juli 2019 vanuit VNG Realisatie wordt uitgevoerd. Het Kadaster zal vervangende dienstverlening aanbieden voor de vastgoedscanner, data-leveringen en kwaliteitsrapportages.

  • Karin Goes Gemeente Amsterdam | 18 november 2020, 11:33

    Gegevens als oppervlakte (van verblijfsobjecten) en bouwjaren (pand) zijn authentieke gegevens uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en openbaar beschikbaar.
    Dat zie ik hierboven niet terug.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren