Data en ai
Artikel

Onderzoek uitfasering UWV-portaal voor Gemeenten

Vanaf 1 januari 2026 is het UWV-portaal voor Gemeenten niet langer beschikbaar. Dit betekent dat gemeenten en samenwerkingspartners vanaf dan geen toegang meer hebben tot de functionaliteiten achter het UWV-portaal. Met UWV is onderzoek gedaan de impact van uitfasering die het startpunt vormt voor een plan van aanpak.

Tijd om afscheid te nemen van het portaal en voor een nieuwe oplossing die past binnen de informatiekundige visie Common Ground. | beeld: Shutterstock

UWV, gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven voeren samen een aantal wettelijke taken uit voor werkzoekenden en werkgevers. Dit is vastgelegd in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). Via het UWV-portaal voor Gemeenten kunnen de gemeenten en samenwerkingspartners bij de applicaties van UWV die door velen van hen gebruikt worden voor de uitvoering van die taken. Maar zowel het portaal als de daarbij behorende applicaties voldoen niet meer aan de eisen van vandaag de dag; met name op het gebied van informatiebeveiliging en privacyborging. Tijd om afscheid te nemen van het portaal en voor een nieuwe oplossing die past binnen de informatiekundige visie Common Ground.

Het portaal voldoet niet meer aan de eisen van vandaag op het gebied van informatiebeveiliging en privacyborging.

In 2021 en 2022 zijn onderzoeken gedaan naar de gevolgen van uitfasering van het UWV-portaal. In kennissessies met ketenpartners uit de arbeidsmarktregio’s is de uitfasering toegelicht. Vervolgens is in kwantitatief onderzoek bij gemeenten en samenwerkingspartners naar mogelijke oplossingsrichtingen gevraagd. Waarna er nog aanvullend kwalitatief onderzoek is gehouden onder de werkgeverservicepunten (WSP’s). Belangrijke onderzoeksvragen waren: wat zijn mogelijke problemen die ontstaan door de uitfasering van het UWV-portaal; welke oplossingsrichtingen stellen gemeenten en samenwerkingspartners voor; hoe kan de VNG ondersteunen bij de uitfasering.

Conclusies in het kort

  • Er ontstaan problemen in de gezamenlijke werkgeversdienstverlening na uitfasering van het UWV-portaal als er geen actie wordt ondernomen op: de uitwisseling van vacatures en werkzoekendenprofielen; het samenwerken met CRM-gegevens in de werkgeversdienstverlening; het ophalen en tonen van gezamenlijke managementinformatie.
  • De deelnemende partijen binnen de werkgeversservicepunten die met WBS werken willen ‘real time’ inzicht hebben in elkaar CRM-data.
  • Gemeenten, samenwerkingspartners en WSP’s verwachten structurele communicatie, advies en ondersteuning van UWV en VNG in de aanloop naar en na de uitfasering van het UWV-portaal.
  • Gemeenten verwachten heldere afspraken over de overdracht van gemeentelijke data uit de verschillende applicaties in het UWV-portaal.

Impact

De onderzoeken spitsen zich toe op de impact van de uitfasering van de applicaties. Allereerst blijkt dat het gebruik van de functionaliteiten binnen het UWV-portaal erg uiteen loopt. Zo worden administratieve functies als Outlook aanmerkelijk minder gebruikt dan Sonar en WBS; de twee applicaties die het meest gemist zullen worden. Van de respondenten die Sonar dagelijks tot wekelijks gebruiken geeft 21 procent aan niet zonder te kunnen. Voor WBS is dat 31 procent en voor WBSCRM zelfs 44 procent. Waarbij gezegd moet worden dat een groot deel van de respondenten aangeeft al bezig te zijn met oplossingen.

Het wegvallen van een gezamenlijke applicatie voor vacatureregistratie gaat ten koste van de deelbaarheid en vindbaarheid binnen de regio.

De applicatie WBS wordt het meeste gebruikt in de werkgeversdienstverlening door gemeenten en UWV en gezamenlijk in de WSP’s. De applicatie heeft twee veel gebruikte functionaliteiten: het opvoeren van vacaturegegevens, en het bijhouden van CRM-gegevens. De zorgen liggen er vooral in dat het wegvallen van een gezamenlijke applicatie voor vacatureregistratie ten koste gaat van de deelbaarheid en vindbaarheid binnen de regio. Daarnaast uiten de WSP’s zorgen over de kwaliteit van de samenwerking in de werkgeversdienstverlening als er geen gezamenlijke CRM-oplossing meer is en werkgevers daardoor dus moeilijker te bereiken zijn. De belangrijkste functionaliteiten van Sonar zijn de werkzoekendenregistratie en het klantvolgsysteem. Beide zijn van belang voor de gegevensdeling en samenwerking.

Bewustwording en zorgen

Bij de start van de verkenningen (2021) bleek dat een groot deel van de respondenten niet op de hoogte was van de uitfasering van het UWV-portaal, waardoor de urgentie om aan oplossingen te denken niet erg hoog was. Inmiddels zijn de gesprekken daarover op gang gekomen. Wat opvalt is dat niet overal eensgezindheid is over de manier waarop oplossingen ontwikkeld moeten worden: pak je dat individueel aan of regionaal?
Wat wel breed gedeeld wordt, zowel bij de gemeenten als bij de samenwerkingspartners, zijn de zorgen over de uitfasering. Bijvoorbeeld over de migratie van gegevens naar nieuwe oplossingen. En hoe zit het binnen de eigen organisatie met zaken als kosten, databeveiliging, werkproces en vertrouwen van de medewerkers in een nieuwe oplossing? En is de gegevensdeling geregeld voordat de uitfasering een feit is, zodat we straks niet allemaal ‘geïsoleerd’ met de eigen applicatie aan het werk zijn?

Het is belangrijk dat gemeenten met elkaar en met UWV op eenvoudige wijze kunnen communiceren.

In de kwalitatieve onderzoeken is ook gepolst welke problemen men eventueel na de uitfasering verwacht. Zo ontstaat het risico dat de verschillende oplossingen straks niet voor alle arbeidsmarktregio passend zullen zijn. Ook zijn er zorgen over een tijdige overdracht van dossiers tussen gemeenten onderling en met UWV. Het is belangrijk dat gemeenten met elkaar en met UWV op eenvoudige wijze kunnen communiceren wanneer dat nodig is. Daarnaast is nog niet duidelijk waar na de uitfasering de tot dan toe verzamelde data beschikbaar zullen worden gesteld en voor hoe lang. En welke rol gaat het VUM-stelsel spelen in de gegevensdeling; hoe betrouwbaar is die voorziening en hoe wordt geborgd dat data alleen beschikbaar worden gesteld aan partijen die daar recht toe hebben? De algemeen gevoelde zorg die hieruit naar voren komt is of er wel op tijd een nieuwe oplossing komt waardoor gegevensdeling mogelijk blijft.

Communicatie, advies en ondersteuning

Wat uit alle onderzoeken en onder alle respondentengroepen naar voren komt is de behoefte aan communicatie vanuit de VNG en UWV. Communicatie die niet eenmalig is, en die is gericht op de specifieke doelgroepen: van bestuurders tot IT’ers. Communicatie kan ook bestaan uit het delen van best practices en ervaringen.
Ook verwacht men concrete ondersteuning en advies van de VNG en UWV. Dat kan gaan van ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het thema tot advies bij aanbesteding en aankoop van nieuwe systemen.

Onderzoeken

Op basis van de uitkomsten van de verkenningen en onderzoeken zullen UWV en de VNG aanbevelingen doen en een plan van aanpak voor de gemeenten opstellen. De volledige onderzoeken zijn op te vragen via een e-mail aan um@vng.nl.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren