Artikel

Bemande #drone is geen #luchtkasteel

Onlangs presenteerde Capgemini het rapport ‘Trends in Mobiliteit 2018; van doorontwikkelen naar anders verplaatsen’ aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het rapport wordt ingegaan op ontwikkelingen die doorslaggevend zijn voor een congestiearme toekomst. Tegelijkertijd worden deze ontwikkelingen geprojecteerd op de samenhangende doelstellingen die Nederland nastreeft op het gebied van mobiliteit.

Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met vertegenwoordigers van instanties die een belangrijke rol spelen in de mobiliteitsector. De hoofdvraag is: hoe zorgen wij, markt en overheid, voor een congestiearm en waar mogelijk zelfs congestievrij Nederland in 2027?

Kort na de overhandiging van dit rapport aan de minister vertrok een Capgemini-delegatie naar China, als deelnemer aan de handelsmissie onder leiding van premier Mark Rutte. Een van de doelen was om de markt voor smart mobility in dit land te ontdekken. Het rapport gaat in op de razendsnelle ontwikkelingen rond bemande autonome drone-vluchten. Zsolt Szabo, Vice President Business Innovations van Capgemini, was in China de eerste Nederlander die in de bemande autonome drone van het bedrijf EHANG heeft mogen vliegen. Deze drone wordt inmiddels al commercieel op de markt aangeboden. “Ik word door allerlei mensen die mij in het nieuws hebben zien vliegen al de eerste Nederlandse Drone-onaut genoemd! Maar dat daargelaten, dit fenomeen kan van grote invloed zijn op hoe wij ons mogelijk al in de komende jaren laten vervoeren”, aldus Szabo. Hij vervolgt: “Laatst stond ik weer eens in de file en dacht kijkende naar de lege ruimte boven mij: dat zijn allemaal virtuele lagen gratis asfalt op elkaar gestapeld waar binnenkort vervoer over kan plaatsvinden. Een laag voor snelverkeer als politie en ambulances, een laag voor werkverkeer, een laag voor recreatie, allemaal keurig netjes van elkaar gescheiden. Laat de bemande autonome drones maar snel op de markt komen in Nederland. Mij krijg je zo uit de auto nu ik de voordelen van vervoer via de drone heb mogen ervaren. Het is relatief goedkoop, schoon en snel.”

Tempo

Leonard Blaas, Account Executive namens Capgemini voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet terecht nog allerlei uitdagingen rond wet-en regelgeving als het om bemande drones gaat. Maar hij geeft ook aan dat dit soort disruptieve ontwikkelingen uiteindelijk altijd hun weg naar de consument zullen vinden. “De technologie is er in hoge mate klaar voor. Of je nu in een autonome auto zit of in een autonome drone; beide vormen van vervoer maken gebruik van dezelfde principes. Vragen over hoe je de omgeving aanpast – denk aan het invlechten van de drones in smart-cityconcepten – kunnen nog een uitdaging worden, maar ook hiervoor geldt; tempo is geboden op meerdere mobiliteitsdossiers tegelijk.”

Blaas besluit: ‘De conclusies in ons rapport bieden een kapstok om de komende jaren de geformuleerde ambities tot vermindering van congestie samen te bewerkstelligen. Overheid en bedrijfsleven zullen elkaar daarom moeten blijven opzoeken in het mobiliteitsdomein om tot de beste resultaten te komen.”

In het oogspringende conclusies uit het trendrapport

Overhandiging van het rapport ‘Trends in Mobiliteit 2018; van doorontwikkelen naar anders verplaatsen’ aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. vlnr: Leonard Blaas, Bas Morselt, minister Van Nieuwenhuizen en Zsolt Szabo.

• We staan mogelijk voor de grootste veranderingen in het mobiliteitsdomein ooit. Combinaties van nieuwe technologieën en diensten, van autonoom vervoer tot delen van modaliteiten en verplaatsing via drones, kunnen van grote invloed zijn op de congestie in de komende jaren.

• Initiatieven die in de afgelopen tien jaar zijn ontplooid om de congestie te laten afnemen hebben in veel gevallen tot resultaat geleid, maar nog niet in voldoende mate om de geprognotiseerde groei in mobiliteit congestiearm te laten verlopen.

• Mobiliteitsdoelstellingen zijn divers en de betrokken organisaties die hun eigen doelstellingen nastreven eveneens. Meer horizontale samenwerking is gewenst.

• Bedrijven in het mobiliteitsdomein, van producenten van vervoertuigen tot app-bouwers en de consument dicteren meer en meer de wijze waarop vervoer plaatsvindt.

• Bewegingen rond big data en analyse als ook zelflerende systemen (AI) zullen leiden tot (bijna) realtime aanpassingen in de vervoersstromen.

• Voor de overheid geldt dat die zich, onder invloed van nieuwe ontwikkelingen in het mobiliteitsdomein, meer richt op het managen van onzekerheden dan op het creëren van zekerheden. Bestaande wetten en regels zullen future-proof moeten worden gemaakt en mogelijk op termijn geïntegreerd tot één mobiliteitswet. Marktwerking en toegenomen transparantie in de vorm van gebruikersbeoordelingen vormen meer en meer de nieuwe kwaliteitswaarborgen, waardoor dit minder in wet- en regelgeving hoeft te worden geborgd en er meer ruimte komt voor innovaties.

• Naast experimenteren bestaat er ook een behoefte aan deployen. Met andere woorden: aan het opdoen van ervaringen op bestaande infrastructuur.

• Kernbegrippen die de komende jaren bij het mobiliteitsbeleid horen zijn: samenhang, autonoom, deeleconomie, horizontale en verticale verplaatsing en zelflerendesystemen.

Meer informatie over het rapport.

Leonard Blaas Account Executive, Zsolt Szabo, Vice President.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren